VORIGE PAGINA     |   LIJST ONDERWERPEN  |    VOLGENDE PAGINA
vrouwelijke predikers

                    
Niet alleen van brood zal de mens
leven, maar van Alle Woord, dat uit
de mond van God uitgaat. (Matt. 4:4)
Wat zegt de Bijbel over de vrouwelijke ambt in de gemeente?

1 Tim 2:11-15
"Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid."

1 Kor.14:34-38
"Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wl weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend"

____________________________________________

uit de preek
"Waarom zijn wij geen denominatie ?"van William Branham

Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; (Hebt u gehoord wat hij zei?) Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn,...

Hebt u daarover een aantekening? Als dat zo is, lees het na en kijk of het niet Genesis 3:16 vermeldt, waar God Eva vertelde, omdat zij naar de slang in plaats van naar haar man had geluisterd, dat hij al de dagen van haar leven over haar zou heersen. Hoe kan de vrouw dan heersen over de man, door voorganger of diaken te zijn, terwijl de Bijbel heeft gezegd: "laat haar gehoorzaam zijn", precies zoals het in den beginne was toen God... God kan niet veranderen. U kunt het Woord niet hier iets laten zeggen en dan daar iets anders. Dat doet het niet. Het is steeds hetzelfde. Dus in den beginne, daar...

Als ik de kans krijg, wil ik voor dit voorbij is, voor u die huwelijk- en echtscheidingzaak ontrafelen. Ik heb het nog nooit in deze gemeente gedaan. Maar let op dit dubbele verbond. De een zegt dat zij wel trouwen kan; de ander zegt dat zij net kan trouwen; en die zegt dit, dat en nog wat. Wacht maar eens even en zie wat de Bijbel zegt wanneer wij er toe komen. Ziet u? Goed. Kijk hier.

Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.

Dan werd hun in het Oude Testament niet toegestaan te spreken, omdat Paulus hier zei dat het hun niet werd toegelaten. Is dat juist? "Laat uw vrouwen zwijgen, onder gehoorzaamheid." Als u nu in uw kantlijn leest zal het u terugvoeren naar Genesis 3:16. Ziet u? Goed. "Gelijk ook de wet zegt."

En zo zij iets willen leren, laat ze thuis hun eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken.

Hij zei: "Is...? Is het Woord van God van u uitgegaan?" Luister hier naar. Broeder, hoe kunnen voorgangers dat doen? Het zesendertigste vers.

Is het Woord van God van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen?

Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk,... (hoeft zelfs geen profeet te zijn, gewoon een geestelijk denkend mens) die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, geboden des Heeren zijn. (Gelooft u dat?) Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend.

Welnu, dit is net zo duidelijk als ik het kan plaatsen. Ziet u? Hij zei: "Als een man een geestelijk mens is of een profeet, zal hij wel weten dat wat ik hier schrijf de geboden des Heren zijn." Maar hij zei: "Indien hij van plan is onwetend te zijn, laat hem gewoon onwetend." Dat is het enige wat u kunt doen, willen ze daarin verder gaan, dan moet u ze gewoon laten gaan, omdat hij het daar heeft zien beginnen.

En een zekere vrouw vertelde mij, ze zei: "O, Paulus was gewoon een oude vrouwenhater."

Hij was geen vrouwenhater! Weet u, Paulus was de apostel voor de heidengemeente. Kijk hier. Weet u dat Paulus... Hoevelen geloven dat dit was wat Paulus predikte? Zei hij dit hier? En Paulus zei...

U zegt: "Wel, een ogenblikje nu, broeder Branham. Een ogenblikje! Onze bisschop zegt dat het goed is. De algemene opziener, de vergadering zegt dat het goed is. De bisschop van de Eenheid zegt dat het goed is."

Het maakt me niet uit wat zij zeggen. Het is verkeerd! En ik heb u verteld dat wij dit stevig vast maken. En valse profeten zouden dat zeggen. Want de Bijbel zegt: "Indien iemand meent geestelijk te zijn, of een profeet, laat hij dan wl weten dat wat ik zeg de geboden des Heren zijn." En als zijn geest niet overeenkomt met dat Woord, is hij een valse profeet om mee te beginnen. Ik zou liever een vrouwenhater dan vrouwenliefhebber zijn om me op te houden met zulk spul, om me bezig te houden met zo'n gedoe als dat in de gemeente van God, tegengesteld aan de verordeningen van God. En Paulus zei... neem Galaten 1:8: "Indien een engel uit de hemel een ander evangelie zou prediken dan ik u gepredikt heb, die zij vervloekt." Nu, wat gaat u daarmee doen?

Welnu, de besnijdenis van het Oude Testament was toen in het vlees, maar in dit Nieuwe Testament zei Jol: "Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle vlees en uw zonen en dochters zullen profeteren." Het woord profeteren betekent nu niet onderwijzen. Het profeteren betekent f "een ervaring vertellen onder inspiratie", f "iets voorspellen wat vast staat te gebeuren." En wij weten dat er in het Oude Testament profetessen waren. Zij konden nooit hardop spreken in het gebouw, hardop spreken in de kerk, in de gemeente, als een leraar. Maar zij, Anna en velen van haar in de tempel, waren profetessen. Ook Mirjam was een profetes, of zoiets. Zij had de Geest op haar, dat is waar, maar zij had haar beperkingen van plaats. Vrouwen kunnen heden profetessen zijn, absoluut; maar geen leraars, enzovoort, hier achter de preekstoel. Doet u het toch, dan laat u de Bijbel Zichzelf tegenspreken. De Bijbel kan niet het ene hier zeggen en iets anders daar. Hij moet steeds hetzelfde zeggen of het is niet het Woord van God. Ziet u? Dus, "Uw zonen en uw dochters zullen profeteren" betekent dat zij voorspellen of getuigen zullen. Welnu, zoek dit op en neem het Bijbels woordenboek en kijk of dat niet goed is. "Uw zonen en dochters zullen profeteren."VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      lijst onderwerpen    TOP   ________________________________________________________

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009