VORIGE PAGINA     |   LIJST ONDERWERPEN  |    VOLGENDE PAGINA
openbaring

      
Niet alleen van brood zal de mens
leven, maar van Alle Woord, dat uit
de mond van God uitgaat. (Matt. 4:4)
Het belang van openbaring van de Geest van God

Gedeelten uit:
"Een uiteenzetting van de zeven gemeentetijdperken"  W.M. Branham


Het belang van openbaring door de Geest aan een ware gelovige kan nooit overschat worden. Openbaring betekent misschien meer voor u dan u zich bewust bent. Nu spreek ik niet over dit boek der Openbaring en u; ik spreek over ALLE openbaring. Die is van geweldig groot belang voor de gemeente. Herinnert u zich Matths 16? Daar vroeg Jezus aan Zijn discipelen: "Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elia; en anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen."

De Rooms-katholieken zeggen dat de kerk gebouwd is op Petrus. Dat is nu echt vleselijk. Hoe zou God Zijn gemeente kunnen bouwen op een man, die zo onstandvastig was, dat hij de Here Jezus verloochende en er nog bij vloekte ook? God kan Zijn gemeente niet bouwen op een mens, die in zonde geboren is. Ook was het niet de een of andere rots daar, alsof God op die plaats de grond geheiligd had. En het is niet zoals de Protestanten zeggen, namelijk dat de gemeente gebouwd is op Jezus. Het was de OPENBARING. Lees het zoals het er staat: "Vlees en bloed heeft u dat niet GEOPENBAARD, MAAR MIJN VADER HEEFT HET GEOPENBAARD, EN OP DEZE ROTS (OPENBARING) ZAL IK MIJN GEMEENTE BOUWEN." De gemeente wordt gebouwd op Openbaring, op het "Zo zegt de Here".

Hoe wist Abel wat hij moest doen om een welgevallig offer aan God te brengen? Door het geloof ontving hij de openbaring van het bloed. Kan kreeg zulk een openbaring niet (al had hij wel een gebod), en daardoor kon hij niet het juiste offer brengen. Het verschil lag in een openbaring van God, en die gaf Abel het eeuwige leven. Nu kunt u aannemen wat de prediker zegt, of wat de theologische school leert, en toch, al leren zij het u met welbespraaktheid, zolang God u niet openbaart dat Jezus de Christus is en dat het het bloed is dat u reinigt, en dat God uw Redder is, zult u nooit het eeuwige leven berven. De Geestelijke openbaring; daar draait alles om.

Nu zei ik, dat dit boek der Openbaring de openbaring van Jezus is en van hetgeen Hij gedurende die zeven tijdperken in de gemeenten doet. Het is een openbaring; want de discipelen zelf wisten van deze vastgestelde waarheden niets af. Het was hun tevoren niet geopenbaard. Herinnert u zich dat zij tot Jezus kwamen in het boek Handelingen en Hem vroegen: "Here, zult Gij in deze tijd aan Isral het Koninkrijk weer oprichten? En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden."

Deze mensen dachten nog aan Jezus met een aards koninkrijk. Maar het was een geestelijk koninkrijk dat Hij ging bouwen. Zelfs Hij kon hun niet vertellen, welke plaats Hij daarin zou hebben, want de Vader had het Hem niet geopenbaard. Maar nu, na Zijn dood en opstanding, op deze bepaalde tijd in Zijn middelaarsbediening, kan Hij hier, in deze Openbaring van Zichzelf, aan Johannes uiteenzetten wat Zijn heerlijkheid en aanwezigheid in de gemeente betekent en doet.

In deze openbaring vertelt Hij ons wat het einde van de duivel is. Hij vertelt ons hoe Hij met de duivel gaat afrekenen en hem gaat werpen in de poel des vuurs, Hij openbaart het einde van de goddelozen die Satan volgen. En dat haat Satan.

Is het u wel eens opgevallen, dat Satan van de Bijbel twee boeken meer haat dan alle andere? Altijd valt hij, door vrijzinnige theologen en pseudo-wetenschapsmensen het boek Genesis en Openbaring aan. In deze beide boeken vinden wij dan ook Satans oorsprong, zijn afschuwelijke wegen en zijn ondergang. Daarom valt hij ze aan. Hij haat het ontmaskerd te worden en in deze beide boeken wordt hij ontmaskerd en wij zien hem precies zoals hij is. Jezus zei van Satan: "Hij heeft geen deel aan Mij, en Ik heb geen deel aan hem." De duivel zou graag bewijzen dat het anders is, daarom doet hij al wat hij kan om het vertrouwen in het Woord teniet te doen. Maar wanneer de gemeente Satan niet gelooft en de openbaring door de Geest van het Woord wel, dan kunnen de poorten der hel haar niet overweldigen.

Misschien mag ik hier iets uit mijn eigen bediening invoegen. U allen weet dat deze gave die in mijn leven is bovennatuurlijk is. Het is een gave, waardoor de Heilige Geest ziekten kan onderscheiden en de overleggingen van de mensenharten en andere verborgenheden, die alleen God weet en deze dan door Zijn Geest aan mij openbaart.

Ik zou willen, dat u erbij kon zijn en de gezichten van de mensen kon zien, wanneer Satan weet dat hij ontmaskerd wordt. Ik heb het nu niet over de mensen. Het gaat erom, dat Satan vat op hun leven heeft gekregen door de zonde, onverschilligheid en ziekte. Maar u zou hun gezichten eens moeten zien! Satan weet dat hij ontmaskerd wordt en de meest merkwaardige trekken komen over de gezichten van de mensen. Satan is bang. Hij weet dat de Geest van God op het punt staat de mensen van Satans werk op de hoogte te brengen. Daarom haat hij deze samenkomsten ook zo erg. Als er namen worden genoemd en kwalen aan het licht gebracht worden, dan heeft de duivel er een grote hekel aan. En wat is dit nu? Geen gedachtenlezen, geen telepathie, ook geen hekserij. Het is een OPENBARING door de Heilige Geest. Dat is de enige manier waardoor ik het kan weten. Natuurlijk zal het vleselijke verstand het alles, behalve de Heilige Geest noemen.

Laat mij u nog een reden geven, waarom Satan dit boek der Openbaring van Jezus Christus in de gemeente haat. Hij weet, dat Jezus Christus gisteren, heden dezelfde is en tot in alle eeuwigheid, en dat Hij niet verandert. Hij -- Satan -- weet dat heel wat beter dan negentig procent van de theologen. Hij weet, dat God onveranderlijk is in Zijn wezen, en daarom ook even onveranderlijk in Zijn wegen. Daarom weet Satan heel zeker dat de oorspronkelijke gemeente op Pinksteren met de kracht Gods (Markus 16 in actie) de ware gemeente is, die Jezus de Zijne noemt. Al het andere is vals.

Denk nu aan het volgende: Christus in de ware gemeente is een voortzetting van het boek Handelingen. Maar het boek Openbaring toont, hoe de antichristelijke geest in de gemeente zou komen om haar te verontreinigen en haar lauw, vormelijk en krachteloos te maken. Het ontmaskert Satan, door zijn werken te openbaren (zijn poging om Gods volk te verwoesten en Gods Woord in diskrediet te brengen), totdat hij tenslotte in de poel des vuurs wordt geworpen. Hij verzet zich daartegen. Hij kan het niet verdragen. Hij weet, dat als de mensen de WARE OPENBARING krijgen van de WARE GEMEENTE: wat zij is, waar zij voor staat en dat ZIJ DE GROTERE WERKEN KAN DOEN, zij een onoverwinnelijk leger zal zijn. Als ze een werkelijke openbaring krijgt van de twee geesten, die binnen het raam van de Christelijke gemeente optreden, en als ze door de Geest van God de antichristelijke geest gaat onderscheiden en weerstaan, zal Satan krachteloos zijn tegenover haar. Hij zal net zo zeker weerstaan worden, als Christus hem weerstond toen hij poogde Hem te overweldigen in de woestijn. Ja, Satan haat de Openbaring. Maar wij hebben haar lief. Met de ware openbaring in ons leven kunnen de poorten der hel ons niet overweldigen, maar wij zullen haar overweldigen!

U zult zich wel herinneren, dat ik aan het begin van deze boodschap heb gezegd dat dit boek, dat wij nu aan het bestuderen zijn, niets anders dan de Openbaring van Jezus Zelf is in de gemeente, en Zijn werk in de komende tijden. Vervolgens zei ik, dat wij de Heilige Geest nodig hebben om ons openbaring te geven, want anders zullen we het niet vatten. Voegen wij deze twee gedachten samen, dan zult u zien dat dit boek geen werkelijkheid voor ons wordt door gewone studie en nadenken. Wij hebben er het werk van de Heilige Geest voor nodig. Dat houdt in, dat dit boek alleen aan een speciale groep mensen geopenbaard kan worden. Er zal iemand nodig zijn met profetisch inzicht. Het is nodig dat we naar God kunnen luisteren. Er zal onderwijs van boven voor nodig zijn; het is niet voldoende dat een onderzoeker vers met vers vergelijkt, al is dat in wezen wel goed. Maar een geheimenis vereist de onderwijzing van de Geest, anders wordt het nooit duidelijk. Hoezeer hebben wij het nodig Gods stem te horen, onszelf open te stellen en ons over te geven aan de leiding van de Geest om te horen en te verstaan.

Zoals ik al zei: dit boek (Openbaring) is de voltooiing van de Schriften. Het staat precies op de juiste plaats in de canon van de Schrift: en wel aan het einde. Nu kunt u begrijpen waarom er staat geschreven dat een ieder die leest of hoort zalig is. Het is de openbaring van God, die u macht geeft over de duivel. En tevens kunt u zien, waarom zij die eraan toedoen of ervan afdoen, vervloekt zijn. Zo moest het wel zijn, want wie kan afdoen of toedoen aan de volmaakte openbaring van God en de vijand overwinnen? Zo eenvoudig is het. Niets is zulk een overwinnende kracht als de openbaring van het Woord. Let eens op: in vers 3 wordt een zegen uitgesproken over hen, die bijzondere aandacht aan dit boek schenken. Ik denk dat dit vers verwijst naar de Oudtestamentische gewoonte van de priesters, die des ochtends het Woord voorlazen voor de vergadering. Ziet u, velen konden niet lezen, dus moest de priester het hun voorlezen. Zolang het het Woord was, was er zegen. Het deed er niet toe of iemand het las dan wel het hoorde.

Onmiddellijk leren wij hieruit een principe: de openbaring van God voor ieder tijdperk kan alleen in dat tijdperk komen, en op een vastgestelde tijd. Kijk naar de geschiedenis van Isral. De openbaring van God aan Mozes kwam slechts op een bepaalde tijd in de geschiedenis en om het nog duidelijker te stellen, zij kwam toen het volk tot God riep. Jezus kwam Zelf in de volheid des tijds als de volledige Openbaring van de Godheid. En in het tijdperk dat we nu hebben -- dat van Laodica -- zal de openbaring van God op haar gezette tijd komen. Zij zal niet uitblijven en ze zal ook niet voortijdig komen. Denk hieraan, en sla er terdege acht op want wij leven thans in de eindtijd.

8 Ik ben de Alfa en de Omga, het Begin en het Einde, zegt de Here, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.(Openb.1: 8)

Dat is nu de openbaring: Jezus Christus is God. De Jehova uit het Oude Testament is de Jezus uit het Nieuwe. Wat u ook probeert, u zult niet kunnen bewijzen, dat er DRIE Goden zijn. Maar er is ook openbaring door de Heilige Geest voor nodig om u de waarheid te doen verstaan, dat Hij En is. Er is een openbaring voor nodig om te zien dat de Jehova van het Oude Testament, de Jezus van het Nieuwe is. Satan is de gemeente binnengeslopen en heeft de mensen blind gemaakt voor deze waarheid. En toen ze daar eenmaal blind voor waren, duurde het niet lang of de kerk van Rome hield op te dopen in de Naam van de Here Jezus Christus.

Ik geef toe, dat het een werkelijke openbaring van de Heilige Geest vereist om in deze dagen nog de waarheid te zien inzake de Godheid, vooral nu we leven in een tijd waarin er zoveel verdraaiing is van de Schrift. Maar de zegevierende, overwinnende gemeente is gebouwd op openbaring; en dus mogen we van God verwachten dat Hij Zijn waarheid aan ons zal openbaren. Hoewel, over de waterdoop hebt u eigenlijk geen openbaring nodig. Die kunt u met een oogopslag reeds zien.

Als openbaring uw begrip te boven gaat, zoek dan Gods aangezicht hierover. Dat is de enige weg, volgens welke u haar ooit zult kunnen ontvangen. Een openbaring moet van God komen. Zij komt nooit door menselijke, natuurlijke begaafdheden, maar slechts als gave van de Heilige Geest. U kunt zelfs de Bijbel uit uw hoofd leren, en hoe mooi dat ook is, toch zal het nog geen openbaring betekenen; het moet een openbaring zijn van Godswege. Er staat in het Woord dat niemand kan zeggen dat Jezus de Christus is, dan door de Heilige Geest. U moet de Heilige Geest ontvangen en dan, maar ook alleen dn, kan de Geest u de openbaring geven, dat Jezus Christus is: God, de Gezalfde.

Niemand weet de dingen Gods dan de Geest van God en hij, aan wie de Geest van God ze openbaart. Wij hebben voor alles nodig, dat wij God aanroepen en om openbaring vragen. We hebben de Bijbel aangenomen, we hebben er de belangrijke waarheden van aangenomen, maar het is voor de meeste mensen nog geen werkelijkheid, omdat de openbaring door de Geest er niet is.

Het Woord is niet levend gemaakt. De Bijbel zegt in II Korinthe 5:21, dat wij gerechtigheid van God zijn geworden door onze eenwording met Jezus Christus. Hebt u het begrepen?

Nu weten wij, dat de Bijbel dit zegt. Het kan niet ontkend worden. Maar de openbaring ervan ontbreekt. Voor de meeste kinderen Gods is het niet werkelijkheid geworden. Het is niet meer dan een mooie Bijbeltekst. Maar het moet LEVEND gemaakt worden voor ons. Daarvoor zal openbaring nodig zijn.

Laat ik hier iets inlassen wat u zowel zal verbazen als helpen. Er is bijna geen onderzoeker die niet gelooft dat het Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Grieks is geschreven. Al onze grote Bijbelleraars zeggen, dat God drie grote naties aan de wereld heeft gegeven die drie grote bijdragen leverden voor het Evangelie. Hij gaf ons de Grieken, die een algemeen bekende taal spraken. Hij gaf de Joden, die ons de ware godsdienst gaven en kennis van God door de Heiland. Hij gaf ons de Romeinen, die ons een waar hecht aaneengesmeed rijk gaven, met wetten en een net van hoofdwegen. Zo hebben we dus de ware godsdienst, de taal om die voor vele volkeren uit te drukken en de regering en de wegen om haar te verspreiden over de aarde. En historisch gezien lijkt dit volkomen juist. Heden ten dage zeggen onze geleerden van het Grieks, dat het Grieks uit de dagen van de Bijbel zo volmaakt en zuiver is, dat de student in het Grieks, als hij een scherpzinnig en accuraat grammaticus is, werkelijk precies kan weten wat het Nieuwe Testament leert. Maar is dit niet slechts in theorie zo? Is het wel waar? Is het niet zo, dat iedere vermaarde kenner van het Grieks van de ene richting debatteert met een onderzoeker van een andere richting, en dat hun argumenten berusten op dezelfde Griekse woorden en dezelfde grammaticale regels? Inderdaad, zo is het. Zelfs in het Tijdperk van Pergamus, even voor het Concilie van Nica in 325, waren er twee godgeleerden, Arius, en Athanasius, die verstrikt raakten in een leergeschil over een Grieks woord. Zo heftig ging hun debat en zozeer verspreidde het zich over de wereld, dat geschiedkundigen zeiden, dat de wereld verdeeld was over een tweeklank (het geluid van twee klinkers in n enkele lettergreep). Nu, als het Grieks dan zo volmaakt is en zo van God beschikt, waarom was er dan zo'n onenigheid? God verlangde toch zeker niet, dat we allemaal Grieks zouden kennen? Ook tegenwoordig hebben we discussies over het Grieks. Neem bijvoorbeeld het boek "Christ's Paralyzed Church X-rayed" ("Een rntgenfoto van Christus' verlamde kerk") door Dr. Mc.Crossan. In dit boek haalt hij talrijke uitlatingen van vele gerenommeerde kenners van de Griekse grammatica aan, en toont op een voor hem overtuigende wijze aan dat de onveranderlijke regels van de Griekse grammatica absoluut zeker bewijzen, dat de Bijbel leert, dat een mens gedoopt wordt met de Heilige Geest na zijn wedergeboorte. Hij zegt ook zonder meer, dat vrouwen op de preekstoel mogen komen, omdat het woord "profeteren" preken betekent. Maar heeft hij andere onderzoekers, die evenveel Grieks kennen als hij, weten te overtuigen? O neen, u behoeft alleen maar te lezen wat de geleerden, die het tegenovergestelde menen, hebben geschreven; wat hun aanvoeringen zijn.

Wat ik zoven gezegd heb is waar, maar laten we nog een stapje verder gaan. Tegenwoordig hebben we sommige onderzoekers, die beweren, dat de oorspronkelijke handschriften in het Aramees geschreven waren, wat de taal van Jezus was en van de mensen in Zijn dagen. Zij beweren dat de mensen geen Grieks spraken en schreven, zoals algemeen wordt verondersteld. En het feit is dat onze geschiedkundigen daarover verdeeld zijn. Dr. Schonfield bijvoorbeeld, een zeer briljant geleerde, heeft door onderzoek tot zijn voldoening bewezen dat het Nieuwe Testament werd geschreven in de volkstaal van de Griekssprekenden in die dagen. Hij bouwt een schitterend betoog op om zijn mening te bewijzen met gebruikmaking van de verschillende documenten waarover hij beschikt. Maar aan de andere kant hebben we een ander vermaard geleerde, Dr. Lamsa, die ervan overtuigd is, dat het Nieuwe Testament geschreven werd in het Aramees en hij weet zich geruggesteund door niemand minder dan de briljante geschiedkundige Toynbee, in deze bewering dat het Aramees en NIET HET GRIEKS, de taal van het volk was; dus schijnt het mogelijk te zijn dat het Nieuwe Testament eerst in het Aramees is geschreven.

Maar laten we, voordat we ons hierover al te druk maken, zowel de oude (King James) vertaling eens lezen en de vertaling van Dr. Lamsa. Tot onze verbazing ontdekken we dat de woorden zeer veel overeenkomst vertonen, zodat er in werkelijkheid geen verschil is over de inhoud of de leer. We mogen zelfs concluderen, dat God de nieuw ontdekte handschriften en recente publikaties van reeds bekende handschriften ons onder de ogen heeft laten komen om de authenticiteit te bewijzen van wat we reeds hadden. We bemerken dat, al mogen de vertalers elkander bestrijden, de handschriften niet met elkaar in strijd zijn.

U kunt dus zien, dat u de uitleg van de Bijbel niet kunt baseren op de grondige kennis die de geleerden hebben van de taal, waarin de Bijbel is geschreven. Maar indien u dat nog niet kunt zien, doordat de traditie uw denken met een sluier heeft bedekt, dan geef ik u hier een laatste illustratie. Niemand kan er aan twijfelen, dat de Schriftgeleerden en Farizeen en de grote geleerden van het jaar 33 na Christus de nauwkeurige wetten van de grammatica en de woorden waarin het Oude Testament was geschreven, kenden. Maar ondanks al hun geweldige kennis misten zij toch de openbaring van Gods beloofde Woord, geopenbaard in de Zoon. Daar was Hij afgeschilderd van Genesis tot Maleachi, met hele hoofdstukken gewijd aan Hem en aan Zijn bediening en toch, op een paar na, die verlicht werden door de Geest, liepen ze Hem volkomen mis.

We komen nu tot een slotsom, zoals we die reeds hebben gevonden in het Woord. Hoezeer we ook geloven in pogingen om de oudste en beste manuscripten te vinden, teneinde de best mogelijke te vinden, teneinde de beste tekst van het Woord te krijgen, nooit zullen we inzicht krijgen in de ware betekenis door studie en vergelijking der Schriften, hoe oprecht we ook zijn. ER IS EEN OPENBARING VAN GOD VOOR NODIG OM DE BETEKENIS TE VOORSCHIJN TE BRENGEN. DAT IS PRECIES WAT PAULUS ZEI: "HIERVAN SPREKEN WIJ DAN OOK MET WOORDEN, DIE NIET DOOR MENSELIJKE WIJSHEID, MAAR DOOR DE GEEST GELEERD ZIJN." I Korinthe 2:13 (Nieuwe vertaling). De ware openbaring is daarin gelegen dat God Zijn eigen Woord uitlegt en bevestigt wat Hij beloofd heeft.

Laat nu niemand misleid worden door wat ik heb gezegd en gaan denken dat ik niet geloof in de nauwkeurigheid van het Woord zoals wij het nu hebben. Ik geloof dat deze Bijbel nauwgezet is. Jezus verklaarde het Oude Testament volkomen authentiek toen Hij nog hier op aarde was en het is op dezelfde wijze samengesteld als ons Nieuwe Testament. Vergis u niet; wij hebben thans het onfeilbare Woord van God en niemand doe er van af of voege er aan toe. Maar dezelfde Geest, Die het Woord gaf, hebben wij nodig om het ons te onderwijzen.

O, wat hebben wij toch behoefte aan openbaring door de Geest. We hebben geen nieuwe Bijbel nodig; we hebben geen nieuwe vertaling nodig, hoewel sommige heel goed zijn en ik er niet tegen gekant ben, MAAR WE HEBBEN DE OPENBARING VAN DE GEEST NODIG. En Gode zij dank, wij kunnen krijgen wat we nodig hebben, want God wil Zijn Woord aan ons openbaren door Zijn Geest.

Moge God beginnen ons door Zijn Geest voortdurend leven te schenken en overwinnende openbaring. O, als de gemeente maar een frisse openbaring kon krijgen en daardoor het levende, geopenbaarde Woord kon worden, dan zouden wij de grotere werken doen en God, onze Vader in de hemel, verheerlijken.

"Die een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt." Misschien zullen miljoenen deze woorden horen of lezen. Maar hoe velen zullen er aandacht aan schenken? Dat weten wij niet. Maar wie het oor lenen zal en de woorden der waarheid zal willen kennen, zal ondervinden, dat de Geest van God hem verlicht. Als uw oor open is voor het Woord, dan zal de Geest van God, het Woord voor u tot werkelijkheid doen worden. Welnu, dat is een werk van de Geest. Ik kan u de waarheid onderwijzen, maar als u uw oor niet opent, om te horen, en uw hart niet ontsluit om het te ontvangen, krijgt u geen openbaring.
Schriftverwijzingen :

Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart.(Sp.28:18)

Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.(Matt.11:27)

Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen (Matt.16:16-18)

Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. (Luc.10:21)

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.(Joh.14:21)

Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want ns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. (1 Kor.2:9-14)

dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. (Ef.3:3)

dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten (Ef.3:5)

Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.(Gal.1:12)

zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed; 1ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds vr mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabi vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. (Gal:1:16)

en ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor, dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen, die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. (Gal.2:2)

het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. (Kol. 1:26)


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      lijst onderwerpen    TOP   

Wilt u reageren?  

________________________________________________________

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009