VORIGE PAGINA     |   LIJST ONDERWERPEN  |    VOLGENDE PAGINA
voorbestemming

      
Niet alleen van brood zal de mens
leven, maar van Alle Woord, dat uit
de mond van God uitgaat. (Matt. 4:4)
De Waarheid over de voorbestemming

Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof (Hand.13:48)

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil (Efeze 1:5)

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons (Rom. 8:29)

Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan - opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep..Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. (Rom. 9:11+16)


(Gedeelten uit "een uiteenzetting van de zeven gemeentetijdperken)

Nu staat er geschreven, dat "Hij ons uitverkoren heeft IN HEM voor de grondlegging der wereld." Dat houdt in, dat wij met Hem (Jezus) reeds in Gods gedachten waren, voordat de wereld werd gegrondvest. Dat geeft een EEUWIGE kwaliteit aan de uitverkorenen. U kunt daar niet onder uit komen.

Welnu, hier komen wij tot een sluitstuk. Zoals de eeuwige Logos (God) in de Zoon geopenbaard werd en in Jezus al de volheid van de Godheid lichamelijk woonde en die Eeuwige, de Vader geopenbaard in het vlees was en daardoor de titel van Zoon ontving, zo werden ook wij van eeuwigheid aan in Zijn gedachten, op onze beurt als de vele leden van het Gesproken Woord-Zaad, geopenbaard in het vlees en deze eeuwige gedachten, die nu in het vlees geopenbaard worden zijn de zonen Gods; zo worden wij namelijk aangeduid.

WIJ WERDEN NIET VAN DAT ZAAD DOOR ONZE WEDERGEBOORTE, WIJ WAREN REEDS ZAAD EN WERDEN DAAROM WEDEROMGEBOREN, WANT ALLEEN DE UITVERKORENEN KUNNEN WEDEROMGEBOREN WORDEN. Omdat wij ZAAD WAREN, konden wij opgewekt worden. In wat GEEN ZAAD is, kan niets opgewekt worden.

Houd dit goed vast, terwijl wij de volgende stap gaan doen. Verlossen betekent terugkopen. Het betekent terugbrengen naar de oorspronkelijke eigenaar. God KOCHT DE ZIJNEN TERUG door Zijn sterven, doordat Hij Zijn bloed vergoten heeft. Hij kocht de Gesproken Woordzaad bruid terug. "Mijn schapen horen naar Mijn stem (Woord) en zij volgen Mij." U bent altijd al een schaap geweest. U was geen varken of een hond en veranderde in een schaap. Dat is niet mogelijk, want ieder soort leven brengt naar zijn aard weer voort en er is geen verandering in de soort. Daar wij in de gedachten van God waren, moesten wij, nadat wij in het vlees tot leven waren gekomen, op de een of andere dag de stem van God horen (het Woord) en toen wij die stem gehoord hadden, werden wij ons ervan bewust, dat onze Vader ons riep, wij herkenden dat wij zonen Gods waren. Wij hoorden Zijn stem en riepen evenals de verloren zoon uit: "Red mij, mijn Vader. Ik keer terug tot U."

Het kan een lange tijd duren voordat een zoon Gods herkent, dat hij een zoon is. Heel wat ware Christenen hebben veel weg van dat arendsjong, dat door een hen werd uitgebroed. U weet toch dat de arend een type is van de ware gelovige. Een boer nam eens een ei, uit een arendsnest en legde dat onder een hen neer. Te gelegener tijd kwamen alle eieren uit. De kuikentjes konden al direct goed met moeder kip overweg, maar het arendsjong kon maar niet begrijpen wat al dat gekakel en gekras in die mesthoop voor voedsel te betekenen had. Hij kon zich wel redden, maar hij was danig in de war gebracht door dit alles. Maar op zekere dag bemerkte die moeder arend, die het ei had gelegd, toen zij hoog in de lucht zweefde dat arendsjong op de grond. Met geweldige snelheid schoot zij omlaag en riep hem zo hard zij kon toe, dat hij naar haar toe moest vliegen. De jonge arend had nog nooit een arend horen roepen, maar toen het die eerste kreet hoorde, kwam er iets in hem in beweging, en hij verlangde er naar, op de wieken te gaan, er naar toe. Maar hij was bang om het te proberen. Opnieuw riep de moeder hem toe op te stijgen in de wind en haar te volgen. Hij riep terug dat hij bang was. Zij riep weer terug dat hij het proberen moest. Hij sloeg met zijn vleugels, wierp zich in de lucht, en terwijl hij de roepstem van zijn moeder beantwoordde, zweefde hij weg, de blauwe lucht in. Ziet u; van het begin af aan was hij een arend. Een kort poosje deed hij zich voor als een kuiken, maar dat bevredigde hem niet. Maar toen hij de stem hoorde van die grote arend, toen kwam hij waar hij wezen moest. Indien een waar zoon Gods de roepstem van de Geest eenmaal hoort, dan realiseert hij zich door het Woord ook wie hij is en zal hij toch de GROTE ARENDPROFEET volgen en met Hem voor eeuwig gezeten zijn in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.

NU KOMEN WE VOL TRIOMF MET HET SLUITSTUK inzake de Doop in de Heilige Geest. Galaten 4:4--7: "Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; opdat Hij hen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En aangezien gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus." Daar hebt u het. Jezus Christus kwam, stierf aan het kruis, en bracht Verlossing (d.i. bracht ons terug tot de oorspronkelijke Eigenaar doordat Hij de losprijs betaalde) en HEEFT ONS daardoor ALS ZONEN geplaatst.

Hij heeft ons geen zonen gemaakt, want wij waren het reeds, maar Hij plaatste ons als zonen; want zolang wij in de wereld, in het vlees, waren konden wij niet als Zijn zonen herkend worden. Wij werden door de duivel gevangen gehouden. Doch wij waren nochtans zonen. Luister hiernaar: "EN AANGEZIEN GIJ KINDEREN (ZONEN) ZIJT, ZO HEEFT GOD DE GEEST ZIJNS ZOONS UITGEZONDEN IN UW HARTEN, DIE ROEPT VADER, VADER." Op wie viel de Geest op de Pinksterdag? Op zonen! En te Korinthe? Op zonen, namelijk toen zij HET WOORD HOORDEN.

Wat is de Doop in de Heilige Geest? Het is de Geest, Die u doopt in het lichaam van Christus. Het is de nieuwe geboorte. Het is de Geest van God, Die binnenkomt en u vervult, nadat u zich bekeerd hebt, (nadat u Zijn Woord gehoord hebt) en gedoopt zijt geworden in water als een antwoord van een goed geweten voor God.

Wat wij zo juist hebben uiteengezet zou voor velen veel gemakkelijker te begrijpen zijn, indien allen geloofden in de leer van de eenheid van de Godheid. Want er zijn geen drie personen in de Godheid, maar N. Wij worden dan ook NIET door de Geest des Levens wedergeboren, van Jezus, Die binnenkomt, terwijl dan daarna de Heilige Geest komt, om ons kracht te geven. Indien dat zo zou zijn, waarom geven wij de Vader dan niet de eer, door Hem geen deel te geven in onze volledige verlossing, want indien de verlossing van de Here is en er drie Heren zijn, dan moet HIJ (de Vader) toch ook wat te doen hebben. Maar wij kunnen absoluut goed zien dat Jezus heel duidelijk stelt, dat Hij, en Hij alleen, God is, en dat Hij, en Hij alleen, het is, Die bij de gelovige inwoning maakt. Johannes 14:16 zegt, dat de Vader een andere Trooster zal zenden. Maar vers 17 zegt dat Hij (Jezus) bij hen blijft en later IN hen zou zijn. In vers 18 zegt Hij: "IK KOM TOT U." In vers 23 zegt Hij tot Zijn discipelen: "Wij (de Vader en de Zoon) zullen tot hem komen." De Vader, de Zoon en de Heilige Geest komen dus allen op n moment binnen, want HET IS N PERSOON, waaruit de Godheid bestaat. Die gebeurtenis vond plaats op de Pinksterdag. Er zijn geen twee komsten van de Geest, maar N. De moeilijkheid is, dat de mensen de zuivere waarheid niet kennen en zij geloven wel in Jezus voor de vergeving van hun zonden, maar gaan nooit verder om de Geest te ontvangen.

Alvorens dit onderwerp te besluiten weet ik dat er nog een vraag bij u is. U zult misschien willen weten of ik geloof in de leer van de pre-existentie. Ik geloof niet in die leer der Mormonen van de pre-existentie van zielen, net zomin als ik geloof in rencarnatie of transmigratie van zielen. Wees hier nu voorzichtig en let hierop. Het is niet de persoon, die door God eeuwig voorbestemd is, MAAR HET IS HET WOORD, OF HET ZAAD. Dat is het. Ver terug, geheel onbevattelijk voor het menselijk verstand, had de Eeuwige God, met eeuwige gedachten, gedacht en besloten: "JAKOB HEB IK LIEFGEHAD, EN EZAU HEB IK GEHAAT." Romeinen 9:13. "TOEN DE KINDEREN NOG NIET GEBOREN WAREN, NOCH IETS GOEDS OF KWAADS GEDAAN HADDEN." Romeinen 9:11. Ziet u, het was de GEDACHTE, en daarna kwam die gedachte tot uitdrukking, en God kocht Jakob terug, omdat alleen Jakob ZAAD was. Alleen Jakob had het zaad in zich. Daarom had hij eerbied voor het eerstgeboorterecht en het verbond van God. Indien u tot het ware zaad behoort, dan zult u dat Woord horen: de Geest zal u in het lichaam van Christus dopen en u vervullen en kracht schenken; u zult het Woord voor uw dag en tijdperk aanvaarden. Begrijpt u, hoe duidelijk het ware bewijs wordt, wanneer het Woord aan u wordt geopenbaard? Let erop dat Jezus het Koninklijke Zaad was. Hij verbleef in een menselijk lichaam. Toen de Geest Hem (de in het Woord Gemanifesteerde Gedachte) riep, ging Hij naar de rivier de Jordaan en werd aldaar gedoopt in water. Nadat Hij het Woord gehoorzaamd had, daalde de Heilige Geest op Hem neer en de stem sprak: "Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem." De stem zei niet: "Deze is Mijn Zoon geworden." Jezus WAS de Zoon. De Heilige Geest maakte Hem daar openbaar als zijnde die Zoon ten aanhoren van alle aanwezigen. Toen Hij zo vervuld werd (en hetzelfde patroon geldt voor Pinksteren en daarna) ging Hij heen en er ging kracht van Hem uit, terwijl Hij de volle openbaring van God en over God kreeg voor die dagen.

In elk gemeente-tijdperk horen we deze woorden: "Die een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt." De Geest geeft het Woord. Als u de Geest hebt, zult u het Woord dat voor uw tijdperk bestemd is horen, zoals de ware Christenen het Woord voor hun tijdperk aannamen.

Begrijpt u wat er met deze laatste gedachte bedoeld wordt? Ik herhaal; ieder tijdperk der gemeente eindigt met dezelfde vermaning: "Die een oor heeft, die (een individu) hore wat de Geest tot de gemeenten zegt." De Geest schenkt het Woord. Deze heeft de waarheid zoals die voor ieder tijdperk bestemd is. Ieder tijdperk kent zijn eigen uitverkorenen, en die uitverkoren groep mensen "hoorde altijd het Woord", nam het aan, wat bewees dat zij het Zaad in zich hadden. Johannes 8:47: "Die uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt." Zij wezen het Woord (Jezus) af en Zijn Woorden die voor hun dagen bestemd waren, maar het ware Zaad nam het Woord wel aan, omdat zij uit God waren. "En al Uw kinderen zullen van de HERE geleerd zijn." (De Heilige Geest) Jesaja 54:13. Jezus heeft hetzelfde gezegd in Johannes 6:45. OF U N BENT MET HET WOORD, dt is het bewijs ervan of u uit God bent en met de Geest vervuld. Een andere maatstaf bestaat er niet.


Schriftverwijzingen Voorbestemming en Uitverkiezing

Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.(Jer.1:5)

Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.(Mat.6:37)

Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. (Matt.22:14)

Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren.(Luc.10:42)

Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. (Joh.3:27)

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. (Joh.6:44)

Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou. En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede. (Joh.6:64-66)

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.(Joh.15:16)

Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof (Hand.13:48) en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wl iets is, zijn kracht te ontnemen, (1 Kor.1:28)

Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vr de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil (Efeze 1:4+5)

En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God (Hebr.5:4)

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons (Rom. 8:29)

Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan - opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep..Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. (Rom. 9:11+16)

Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. (2 Thess. 2:13)


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      lijst onderwerpen    TOP   ________________________________________________________

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009