VORIGE PAGINA     |   LIJST ONDERWERPEN  |    VOLGENDE PAGINA
valse profeten

Inhoud van deze pagina:

1.  De waarheid over valse christussen
     en valse profeten


2.  Citaten

3.  Schriftverwijzingen
De Waarheid over en valse profeten en valse christussen

Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. (Matt.7:21-23)

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.( Matt.24:24 )Gedeelten uit de preek: "de gezalfden in de eindtijd
door William Branham"Ik wil dat u hier in Matthes 24 opmerkt, dat Jezus de term christussen - c-h-r-i-s-t-u-s-s-e-n - christussen, niet Christus, maar christussen, meervoud, geen enkelvoud - christussen gebruikte. Bijgevolg betekent het woord christus 'de gezalfde'. En als het dan 'gezalfde' betekent, zal er niet slechts n zijn maar vele gezalfden - de gezalfden. Ziet u?

En anders gezegd, als Jezus het had willen verduidelijken zodat wij het min of meer beter konden begrijpen zou Hij gezegd hebben: "In de laatste dagen zullen valse gezalfden opstaan." Nu, dat schijnt bijna onmogelijk (ziet u?)... de termen van gezalfd. Maar let op de volgende woorden, "en valse profeten" - p-r-o-f-e-t-e-n - meervoud.

Welnu, een gezalfde is "iemand met een boodschap". En de enige manier waarop de boodschap gebracht kan worden is door iemand die gezalfd is; en dat zou een profeet moeten zijn - gezalfd. "Er zullen vals gezalfde leraars opstaan." Een profeet onderwijst wat zijn boodschap is - gezalfde leraars, echter gezalfde mensen met valse lering, gezalfden: christussen, meervoud; profeten, meervoud. En als er zoiets bestaat als een Christus, enkelvoud, dan zouden dezen gezalfden moeten zijn, zodat hun profetie over wat zij onderwezen het verschil zou moeten zijn, omdat zij gezalfden zijn, gezalfd.

Nu, het is een zondagsschoolles en we willen proberen dit met de Schrift tot een echte ontmaskering te brengen, niet met wat iemand anders erover gezegd heeft, maar enkel met het lezen van de Schriftgedeelten.

U zegt misschien: "Hoe bestaat dit? Zouden de gezalfden... Wat waren zij?" Christussen - c-h-r-i-s-t-u-s-s-e-n, gezalfde christussen en valse profeten. Gezalfden, echter valse profeten.

Jezus zei dat de regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Nu zou iemand tegen mij kunnen zeggen: "Gelooft u dat die zalving op deze mensen betekent dat het de zalving van de Heilige Geest is?" Jazeker, de zuivere Heilige Geest van God op iemand en toch zijn ze vals! Luister nu aandachtig en kijk wat Hij heeft gezegd: "En zij zullen tekenen en wonderen laten zien, zodanig dat het de uitverkorenen zou misleiden, indien het mogelijk was." En zij zijn gezalfd met de waarachtige Heilige Geest! Ik weet dat dit erg dwaas klinkt, maar we zullen er de tijd voor nemen en het met het Woord verklaren dat dit absoluut ZO SPREEKT DE HERE, de Waarheid is.

Laten we nu voor een ogenblik in de Bijbel opslaan het 5e hoofdstuk van Matthes en beginnen bij het 45e vers en kijk nu terwijl we voor enkele ogenblikken in deze Schriftgedeelten lezen. En dan, nadat wij tot zover gekomen zijn, waarom wij u zullen geven... Dus u, als we tekort schieten alles te lezen, pak dan uw Bijbel en - en u kunt het ook lezen nadat we van hier vertrekken en u naar huis gaat. En leest u wat de Bijbel erover zegt.

Nu, om tijd te nemen om op een fundamenteel feit in te gaan, want ik doe hier een uitspraak die verbazingwekkend is... Hoe kan de Heilige Geest een valse leraar zalven? Maar dit is wat Jezus zei, dat zou gebeuren. Nu, Matthes het 5e hoofdstuk, het 45e vers, laten we nu lezen. Laten we een beetje teruggaan, het 44e vers:

Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegent degenen die u vervloeken, doet wel aan degenen die u haten,... bidt voor degenen die u geweld aandoen en die u vervolgen;

Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (De regen komt net eender op de boze als op de goede).

Nu om dit te vervolgen met een andere profetie die hier betrekking op heeft, laat ons nu Hebreen opslaan, het 6e hoofdstuk, voor het volgende vers, dat hierop aansluit, waar Paulus hetzelfde in herinnering brengt, wat Jezus gezegd heeft... Paulus spreekt nu... Terwijl u het opzoekt... En u, die per telefoon aangesloten bent, leg uw Bijbels en een blad papier vlak naast u en zoek dit op. Hebreen, het 6e hoofdstuk, waar Paulus aan de Hebreers schrijft, hen de schaduwen en typen toont en hen vanuit het Jodendom in het Christendom brengt, en hen toont hoe al die oude dingen voorafschaduwingen waren van de dingen die moesten komen. Paulus die nu spreekt in Hebreen 6:

Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus,... (C-h-r-i-s-t-u-s, enkelvoud) ...laat ons voortvaren tot de volmaaktheid, niet wederom het fundament leggende van de bekering van dode werken en van het geloof in God.

Van... leer van dopen en van oplegging der handen en van opstanding der doden en van eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien God het toelaat.

Want het is onmogelijk degenen, die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gave gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig zijn geworden,... (ik wil een ogenblik uw aandacht vragen. Hebt u opgemerkt dat het gave is, en niet gaven, niet deelnemers van de hemelse gaven, maar de hemelse "gave", enkelvoud. Christus, enkelvoud, gave, enkelvoud)... hemelse gave, en de Heilige Geest deelachtig zijn geworden.

En gesmaakt hebben het... woord van God,... (wat gesmaakt? Het Woord van God)... en de kracht van de komende wereld, en afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, daar zij, wat hen betreft, de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.

Want... (Luister!) ...de aarde... die de regen menigmaal op haar komende indrinkt en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen door welke zij ook bebouwd wordt, die ontvangt zegen van God;

Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding.

Vergelijk dit nu weer met Matthes 5:45. Let daarbij op dat Jezus zei dat de regen en de zon op de aarde komt, dat God die zendt om de spijze en dergelijke voor de volken der aarde te bereiden. De regen is gezonden voor de spijze, de kruidgewassen. Maar het onkruid dat zich ook op de akker bevindt ontvangt hetzelfde. De regen die de tarwe laat groeien is dezelfde regen die het onkruid laat groeien.

Het was een belangrijke les die ik daar eens over leerde, toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de Pinkstermensen. Het was een geweldige les voor mij. Ik ontmoette twee mannen, n... Ik had nog nooit eerder in tongen horen spreken. En sprak in tongen; de ander vertolkte het en omgekeerd. En vertelden de waarheid; ze zeiden: "Er zijn hier velen, die zich vanavond zouden moeten bekeren. Beide, vrouwen en mannen." En mensen stonden op en gingen naar het altaar.

En ik dacht: "Hoe glorieus!" En toen, met de kleine gave van de Heilige Geest, sprak ik met die mannen, u weet gewoon hoe - in onderscheiding, gewoon een kleine manier om het uit te vinden. En een van hen was een echte Christen. En hij was een ware dienstknecht van Christus. En de andere was een huichelaar. En n van hen, degene die een huichelaar was, leefde met een vrouw die zwart haar had en liep ondertussen rond met een blonde, waarbij hij kinderen had. Wel, het was daar regelrecht in een visioen; het kon niet ontkend worden. En ik sprak met hem daarover. Hij keek me aan en wandelde om het gebouw heen.

Ik was behoorlijk verbijsterd. Ik dacht dat ik onder engelen gekomen was, toen vroeg ik me af of ik niet tussen duivels terecht was gekomen. Hoe kon dat? Ik kon het niet begrijpen. Jarenlang heb ik mijn handen ervan afgehouden, tot op zekere dag. En nadat ik daar een paar dagen verbleef, herinnerde de Heilige Geest mij aan dit Schriftgedeelte: "Want de regen valt menigmaal op de aarde om het met kruidgewas te bekleden, doch doornen en distels leven door dezelfde regen, wier einde is om verbrand te worden." Levend door dezelfde levengevende bron van God... Toen begreep ik dat aan... Jezus zei: "Aan hun vruchten worden zij gekend."

Daarom is de regen die op de natuurlijke plantengroei van de aarde neerdruppelt een type van de geestelijke regen welke Eeuwig Leven geeft, die neerdruppelt op de Gemeente; want wij noemen het de vroege en de spade regen. Het is een regen, die van Gods Geest op Zijn Gemeente wordt uitgestort.

Let op, het is iets heel merkwaardigs hier. Ziet u? Toen die zaden daar in de grond gingen, hoe ze daar ook kwamen, het waren doornen vanaf het begin. Maar het tarwe dat daar de grond inging... En het kruid was kruidgewas vanaf het begin en elk gewas dat zichzelf weer opnieuw voortplant laat zien dat het reeds bestond in het oorspronkelijke begin.

"En zij zullen de uitverkorenen misleiden, indien het mogelijk ware", omdat zij dezelfde regen, dezelfde zegen krijgen, en dezelfde tekenen, dezelfde wonderen vertonen. Ziet u? "Zij willen of zullen de uitverkorenen misleiden indien het mogelijk was." Nu, een doorn kan het niet helpen dat hij een doorn is, noch kan tarwe het helpen tarwe te zijn; dit is wat de Schepper van elk in het begin vastgesteld heeft. Dat is de uitverkorene.

Dezelfde regen... De zon gaat 's morgens op en spreidt zich over de aarde, zoals zij deze tijd had van beschaving waarin wij leven. En de zon - dezelfde zon die in het oosten opkomt is dezelfde zon die in het westen ondergaat. En die zon wordt gezonden om het graan op de aarde, waaruit onze lichamen gemaakt zijn, te laten rijpen.

Wij leven van dode substantie, dat is de enige manier waardoor u kunt leven. En als er in het natuurlijke elke dag iets moet sterven zodat u leeft, is het dan niet waar dat indien uw lichaam leven moet van dode substantie voor het natuurlijke leven, dat u dan iets moet hebben dat geestelijk sterft om uw geestelijk leven te redden. En God werd stoffelijk, vlees, en stierf zodat wij konden leven. Er is geen kerk, geen ander ding in de wereld dat u kan redden dan God. Dat is het enige waardoor men leeft.

Goed, ga door de Schriften. Jezus is het Woord. "In de beginne was het Woord... En het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. In de beginne was het Woord... en het Woord was met God. En het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons." "En de mens zal niet leven van brood alleen (voor het lichamelijke), maar van ieder Woord dat de mond Gods uitgaat." Dan ziet u dat wij door het Woord leven en dat is God.

Welnu, de zon komt er overheen en rijpt het graan. Nu, hij kan het niet allemaal tegelijk doen rijpen. Daar het door een rijpingsproces gaat, rijpt het voortdurend tot het gegroeid is tot een volledige aar. Zo is het vandaag met de gemeente. Zij begon in haar kinderschoenen in de duistere middeleeuwen, waar zij onder de grond lag. Zij is nu tot volwassenheid gegroeid. En wij kunnen volmaakt zien, hoe God altijd door de natuur...

U kunt de natuur niet verstoren. Dat is wat er vandaag aan de hand is. Wij schieten bommen af en atoombommen barsten daar los in die oceaan waardoor het in grote beroering wordt gebracht. U laat gewoon steeds meer van dat vuil losbreken door u er in te begeven. U hakt de bomen om, stormen zullen u treffen. Maakt dammen in de rivier en het zal overstromen. U moet Gods manier vinden om dingen te doen en daarbij blijven.

Wij hebben mensen in de kerken en organisaties tot denominaties gemaakt; kijk wat we hebben gekregen! Blijf in Gods aangewezen weg. Merk op. Het tarwe en het onkruid leven beide van dezelfde zalving uit de hemel. Allebei verheugen zij zich daarover. Ik herinner mij dit met betrekking tot dit geval op die dag daarboven in Green's Mill. Ik zag dat visioen komen, er was een grote aarde en het was helemaal omgeploegd. En eerst ging daar een Zaaier uit. Houd dit goed vast. Let steeds op wat er het eerst uitgaat, dan op wat erop volgt. En terwijl deze Man, in het wit gekleed, al zaad zaaiende over de aarde voortging verschijnt daar achter Hem een zeer gluiperig uitziende man, in het donker gekleed, die Hem achterna sluipt terwijl hij onkruid zaait. En toen dit plaats gevonden had zag ik beide oogsten opkomen. En toen zij opkwamen was het ene gewas tarwe en het andere onkruid. Toen kwam er een droogte, en het leek als het ware of beide hun hoofden neergebogen hielden en het uitriepen om regen. Toen kwam er een grote wolk over de aarde en het regende. En de tarwe richtte zich op en zei: "Prijs de Here! Prijs de Heer!" En het onkruid richtte zich op en schreeuwde: "Prijs de Here! Prijs de Heer!" Zelfde resultaten, ze waren beide aan het vergaan, beide bezweken. Dan komt de tarwe omhoog en krijgt dorst. En omdat het zich in hetzelfde veld, dezelfde tuin, dezelfde plaats bevond, onder dezelfde waterstraal, kwam er door datzelfde, tarwe en onkruid omhoog.

Merk op, hetzelfde 'zalving'-water dat tarwe voortbrengt, brengt het onkruid voort. Dezelfde Heilige Geest die de Gemeente zalft, die hun een verlangen geeft zielen te redden, die hun macht geeft wonderen te verrichten; Het valt net zo op de onrechtvaardige als op de rechtvaardige - n en dezelfde Geest. Welnu, u kunt het niet anders draaien en Matthes 24:24 begrijpen. Hij zei: "Er zullen valse christussen opstaan", vals gezalfden, gezalfd met het echte, maar nochtans zijn het valse profeten ervan, valse leraars ervan. Wat zou veroorzaken dat een mens een valse leraar wil zijn van iets dat waar is? Nu zullen we binnen enkele ogenblikken komen tot het merkteken van het beest en zien dat het denominatie is. Zie, ziet u? Valse leraars, valse gezalfden, wel gezalfde christussen, doch valse leraars. Het is de enige manier waarop u het kunt zien.

Merk op. Het tarwe en het onkruid leven beide van dezelfde zalving uit de hemel. Allebei verheugen zij zich daarover. Ik herinner mij dit met betrekking tot dit geval op die dag daarboven in Green's Mill. Ik zag dat visioen komen, er was een grote aarde en het was helemaal omgeploegd. En eerst ging daar een Zaaier uit. Houd dit goed vast. Let steeds op wat er het eerst uitgaat, dan op wat erop volgt. En terwijl deze Man, in het wit gekleed, al zaad zaaiende over de aarde voortging verschijnt daar achter Hem een zeer gluiperig uitziende man, in het donker gekleed, die Hem achterna sluipt terwijl hij onkruid zaait. En toen dit plaats gevonden had zag ik beide oogsten opkomen. En toen zij opkwamen was het ene gewas tarwe en het andere onkruid. Toen kwam er een droogte, en het leek als het ware of beide hun hoofden neergebogen hielden en het uitriepen om regen. Toen kwam er een grote wolk over de aarde en het regende. En de tarwe richtte zich op en zei: "Prijs de Here! Prijs de Heer!" En het onkruid richtte zich op en schreeuwde: "Prijs de Here! Prijs de Heer!" Zelfde resultaten, ze waren beide aan het vergaan, beide bezweken. Dan komt de tarwe omhoog en krijgt dorst. En omdat het zich in hetzelfde veld, dezelfde tuin, dezelfde plaats bevond, onder dezelfde waterstraal, kwam er door datzelfde, tarwe en onkruid omhoog.

Merk op, hetzelfde 'zalving'-water dat tarwe voortbrengt, brengt het onkruid voort. Dezelfde Heilige Geest die de Gemeente zalft, die hun een verlangen geeft zielen te redden, die hun macht geeft wonderen te verrichten; Het valt net zo op de onrechtvaardige als op de rechtvaardige - n en dezelfde Geest. Welnu, u kunt het niet anders draaien en Matthes 24:24 begrijpen. Hij zei: "Er zullen valse christussen opstaan", vals gezalfden, gezalfd met het echte, maar nochtans zijn het valse profeten ervan, valse leraars ervan. Wat zou veroorzaken dat een mens een valse leraar wil zijn van iets dat waar is? Nu zullen we binnen enkele ogenblikken komen tot het merkteken van het beest en zien dat het denominatie is. Zie, ziet u? Valse leraars, valse gezalfden, wel gezalfde christussen, doch valse leraars. Het is de enige manier waarop u het kunt zien.

De ware wijnstok en de valse wijnstok hadden allebei dezelfde zalving. Het water viel op beide. Geen wonder dat Hij ons waarschuwde dat het de Uitverkorenen zou misleiden indien het mogelijk was.

Merk op. Maar het is hetgeen zij voortbrengen wat u het verschil vertelt. "Aan hun vruchten", zei Jezus, "zult gij ze kennen." Men vergaart geen druiven van een distel, al zou de distel helemaal in de druivenrank vastzitten. Dat zou mogelijk kunnen zijn, maar de vrucht zal het laten weten. Wat is de vrucht? Het is het Woord, de vrucht voor het seizoen. Dat is het - hun leer. De leer van wat? De leer van het seizoen, welke tijd het is - leer van mensen, denominationele leerstelling f Gods Woord voor het tijdperk.

Maar wellicht ziet u dat de zalving op de onrechtvaardigen, de valse leraars komt en hen precies laat doen wat God hun vertelde niet te doen; maar ze doen het toch. Waarom? Ze kunnen het niet helpen! Hoe kan een distel iets anders zijn dan een distel? Het maakt niet uit hoeveel goede regen erop gesprenkeld is, het moet een distel zijn. Dat is de reden waarom Jezus zei dat ze zo dicht tot elkaar staan dat het de uitverkorenen (die in de wortels zijn) zou misleiden, indien het mogelijk ware. Maar het is niet mogelijk. Een tarwe kan niets anders dan tarwe voortbrengen; dat is alles wat het voort kan brengen.

Laten we teruggaan en zien of dit zich ooit in enig ander tijdperk voordeed (wilt u?), zodat wij dit grondig door het Woord zullen kunnen bewijzen; niet door een mensenidee of een of andere theorie. Het maakt mij niet uit wie het is, enig mens, ikzelf, of iemand anders, als hij niet spreekt overeenkomstig de Wet en de Profeten is er geen Licht in hem. Ziet u? Dat zei de Bijbel: "Laat elk mensenwoord een leugen zijn en het Mijne de waarheid", ongeacht wie het is.

Mozes, een man door God gezonden met het Woord van God... En op zijn reis, terwijl hij Isral naar het beloofde land bracht, nauwkeurig volgens het gebod van God, ontmoette hij een andere profeet, een andere gezalfde die een echte zalving had van dezelfde Heilige Geest als die op Mozes was. Ja. Hij was een profeet. De Heilige Geest rustte op deze man. Zijn naam was Bileam. Hij is ons allen bekend. Welnu, precies de dingen - hetzelfde - de dingen die de man gezegd heeft - ongeveer achtentwintighonderd jaar geleden - vinden nog steeds plaats. "Gij zijt als een eenhoorn, o Isral. Wie u zegent zal gezegend worden; wie u vervloekt zal vervloekt worden. Gij zijt sterk en machtig. Hoe gerechtig zijn uw tenten, o Jakob." Ziet u, hij kon het zelf niet helpen. Hij kwam daar met de bedoeling in zijn hart om het volk te vervloeken.

O, gij valse leraars, die al die jaren naar deze banden luistert, en precies door God bevestigd hebt zien worden wat Hij gezegd heeft en u zit rustig in uw studeerkamer en weet dat het de waarheid is; maar door uw denominationele verschillen betwist u het en vertelt u uw mensen dat het zo niet is! Wee u! Uw tijd is op handen!

Bileam, gezalfd met dezelfde Geest die op Mozes was... Wat was het verschil? De leer van Mozes was perfect! De Bijbel zei hier in het 2e boek van Petrus, dat het door God nooit werd vergeven dat Isral de leer van Bileam ontving, onvergeeflijke zonde! Niet n van hen werd gered! Hoewel zij uitgetrokken waren onder de zegeningen van God en de hand van God hebben zien bewegen door deze machtige profeet en het nauwkeurig bevestigd zagen worden door God, en omdat een andere profeet verscheen met een tegengestelde leer, die redetwistte met Mozes en de mensen probeerde te bewijzen dat Mozes verkeerd was... En Dathan, Korach en velen van hen stemden met hem in en leerden de kinderen van Isral te hoereren, om zijn organisatie te volgen en te zeggen dat we allemaal gelijk zijn. "Of we nu Methodist, Baptist, Presbyteriaan of van Pinksteren zijn of wat nog meer, we zijn allemaal gelijk." We zijn net gelijk! Gij zijt een afgezonderd volk, aan de Here gewijd, opgedragen aan het Woord en de Geest van God om vrucht van Zijn belofte van deze dag voort te brengen. En u bent niet van hen!

Ik weet dat dit verschrikkelijk scherp is, maar het is even goed de waarheid. Opgedragen tot een dienst in deze laatste dagen. Kom er tussen uit!

Goed, de leer van Bileam... Niet de profetie van Bileam, die was in orde, dat was God! Hoevelen geloven dat? De profetie van Bileam was precies waar, omdat hij niets anders kon spreken. De zalving van God zou niets anders spreken. En God betuigde het door te bewijzen dat het de Waarheid was. Maar het ging om de leer van Bileam. Vergelijk dit nu met Matthes 24:24.

Gezalfden, maar hun leer is verkeerd, de drieenheid en al die dingen. Verkeerd, antichristelijk! Ik hoop dat uw gevoelens niet gekwetst worden en draai die telefoons niet af, en sta niet op om weg te gaan. Zit even stil en laat ons zien of de Heilige Geest het ons niet wil openbaren en het ons wil bewijzen. U zegt: "Maar ik..." Wat u eenvoudigweg ook gelooft, zit even stil en luister en vraag God uw hart te openen, dan zult u zien of u een doorn bent of een distel, of waar u ook staat. Ziet u?

Welnu, zelfs Judas, voorbestemd als hij was tot veroordeling, zat daar voor Jezus en Jezus vertelde hem: "Gij zijt degene! Wat ge ook van plan zijt te doen en wat ge ook zult moeten doen, doe het snel." Hij, wetend wat hij deed, verkocht desondanks de Here Jezus Christus voor dertig zilverlingen en populariteit. En van Zijn discipelen, de penningmeester van de kerk, Jezus noemde hem Zijn vriend. Zie? De Bijbel zei dat hij geboren was als zoon des verderfs, evenals Jezus geboren was als Zoon van God. "De uitverkorenen misleiden indien het mogelijk was."

Let nauwkeurig op terwijl we verder studeren. We zullen nog een geval nemen uit het boek Koningen. Er was een profeet en zijn naam was Micha. Hij was de zoon van Imla en hij was een profeet. Dat was hij. En daar was nog een profeet, het hoofd van een organisatie van profeten, gezalfden. De Bijbel zei dat zij profeten waren net zoals er stond dat Bileam een profeet was, gezalfden. En er was n van hen met de naam Micha, die gezalfd was met God en gezonden door God met het Woord van God. Er was n, Zedekia, die dacht dat Hij door God was gezonden. Hij was gezalfd door God, maar zijn leer was tegenstrijdig aan het Woord van God. "Valse christussen staan op, tonen geweldige tekenen die de uitverkorenen zouden misleiden, indien het mogelijk was."

Let op hen beiden, allebei gezalfd. Nu, hoe zou u kunnen vertellen wie goed was en wie verkeerd? Let op wat het Woord aan Achab beloofde. De profeet vr hem, wat Elia was, n van de grootste profeten van het tijdperk, was een bevestigde profeet. Deze gerechtvaardigde profeet zei dat, omdat Achab dit kwaad gedaan had, de honden zijn bloed zouden likken (hij ontnam Naboth het leven), en de honden Izebel zouden eten en dat haar lichaam tot mest op de akkers zou zijn. Nu, hoe kunt u zegenen wat God heeft vervloekt? Of hoe kunt u vervloeken (zoals Bileam zei) wat God heeft gezegend? Ziet u? Maar deze profeten waren oprecht. Het waren ongetwijfeld zeker goede mannen, eerbare mannen, want om een profeet in Isral te zijn moest men eerbaar zijn, zelfs om een Israliet te zijn moest men eerbaar zijn. Zo niet, dan werd je gestenigd. Het waren eerbare mensen. Het waren knappe mannen. Het waren ontwikkelde mannen. Het waren Achabs geselecteerden van de natie. (Ziet u dat, zuster Wright?) - de geselecteerden van de natie, goed geschikt voor de...

Toen nu Micha zijn visioen zag wist hij in zijn hart wat het Woord had gezegd, maar hij wilde zien wat de Geest in hem zou zeggen. Men sprak dus tot hem en zei: "Vertel toch hetzelfde als wat die andere profeten zeggen. En als u dat doet, wel, dan zult u - we zullen u ongetwijfeld weer in de gemeenschap opnemen." Ziet u? "We zullen u tot n van ons maken. We nemen u terug in onze denominatie. U bent... Wij weten dat u een profeet bent, maar u zegt altijd vervloekende dingen. U bent altijd maar Achab aan het vervloeken. Zedekia, de hoofdman (de paus of de - wat hij ook maar was) heeft Achab nu gezegend en gezegd: 'Ga het doen'. Zegt u nu hetzelfde, Imla. Tja, u bent maar een arme kerel; u hebt bijna nauwelijks een samenkomst en deze kerels hebben miljoenen. De hele natie staat achter hen. Zeg nu hetzelfde wat zij zeggen. Kijk maar wat u doet, u zult - u eet de rijkdom van het land." Hij praat daar echter tegen de verkeerde man!

Wat als er gezegd zou zijn: "Kunt u enige fout in Zedekia vinden, Micha?"

"Nee."

"Hebt u hem ooit in zonde betrapt?"

"Nooit!"

"Hebt u hem ooit iemand horen uitschelden?"

"Nooit!"

"Hebt u hem ooit dronken aangetroffen?"

"Nee!"

"Kunt u zijn opleiding betwisten?"

"Nee!"

"Gelooft u dat zijn doctorsgraad niet echt is?"

"Nee!"

"U gelooft dat zijn doctorsgraad in orde is?"

"Zeker, door de Raad van het Sanhedrin, ik veronderstel dat het een Raad is, ik veronderstel dat het goed is."

"Nu dan, waarom sluit u zich niet bij hem aan?"

"Omdat hij van het Woord is afgeweken!"

"Goed, dan zullen we het tot een ontmaskering laten komen."

Zoals tevoren bij Elia de profeet. En als u een kind van God bent zult u staan met de Profeet van deze Bijbel! Het is het Woord.

Let op het uur, de geschikte tijd. Wat als Zedekia gezegd zou hebben: "O, ik weet dat de profeet dit gezegd heeft, maar dat is voor een latere generatie; dat is nog ver in de toekomst."

Hij zei: "Wacht tot ik een visioen van God zie en dan zal ik het u vertellen."

Zedekia zei: "Zegt u dan hetzelfde?"

Hij zei: "Ik zeg alleen wat God zegt, niets anders, niets meer. Ik kan er geen woord aan toe voegen of er n woord afnemen." Dus die nacht in gebed kwam de Here in een visioen tot hem. De volgende morgen ging hij erheen en zei: "Er is..."

Let op, twee profeten... De voornaamste man in de natie, op militair en nationaal gebied, was Zedekia. Hij was de hoofdprofeet bij de koning. Hij was het hoofd van alle andere profeten vanwege organisatie. Hij was door zijn organisatie tot hoofd over hen allen gesteld. Waarschijnlijk de meest belezen, de best geschoolde en meest geschikte voor de taak. En hij was gezalfd met de Heilige Geest, want hij wordt een profeet genoemd. Jazeker. Niet maar een gewone profeet, hij was een Hebreeuwse profeet. Nu, let op hem.

Zedekia zei: "De Here sprak tot mij: 'Maak Mij deze twee horens van ijzer'." Een symbool, een profeet gebruikt gewoonlijk symbolen. Hij zei: "'Maak deze horens van ijzer'. De Heilige Geest zei tot mij: 'Neem deze...' De zalving die mij zegende..." (Denk niet dat het heiligschennend bedoeld is, maar om tot een punt te komen), "De Heilige Geest die in tongen door mij spreekt, Degene die mij gerechtvaardigd heeft, Hij heeft gezegd: 'Neem deze horens en vertel de koning dat hij Syri hiermee rechtstreeks het land uit zal drijven. Ik zal hem het land teruggeven dat met recht aan Isral, de kerk, behoort.'" Broeder, dat klinkt aardig fundamenteel, net zo ongeveer als Bileam hier was.

Bileam sprak net zo fundamenteel als Mozes. Mozes... Het juiste getal van God is zeven. En Bileam zei: "Bouw voor mij zeven altaren - zeven reine offeranden, ossen, en zeven rammen." Dat spreekt van de komst van de Zoon van God. Fundamenteel was hij net zo goed als ieder van hen.

En hier is Zedekia, fundamenteel even goed. "Want dit land behoort aan ons. Terwijl die Syrirs en Filistijnen daar de buiken van hun kinderen, enzovoort, vullen, onze vijand, met het voedsel dat voor onze kinderen bestemd was, toen God ons dit land gaf!" Broeder, dat is een goed argument! Ik denk dat hij dat wel kon uitschreeuwen voor Isral, en dat zij konden juichen zo hard ze maar konden. Ik spreek nu over vandaag en hoop dat u me kunt volgen. Al het schreeuwen en tekeer gaan...

Herinnert u zich David afgelopen zondag? Ziet u? U daar, aangesloten op de radio, of in het land dat via telefoon is aangesloten, als u de boodschap van vorige zondag niet gekregen hebt, wees zeker dat u hem krijgt. Trachtend God een dienst te bewijzen zonder ervoor aangesteld te zijn. (Deel 65, nr.25 - Vert.). Het maakt niet uit hoe oprecht of hoe goed, het wordt absoluut niet door God aangenomen. Ziet u?

Nu, hier was Zedekia die dacht dat hij gelijk had. Micha zei: "Laat mij het God vragen." Zo komt hij de volgende morgen met ZO SPREEKT DE HERE. Hij vergeleek zijn visioen met het Woord.

Welnu, als hij tot Zedekia gezegd zou hebben: "Weet je wat de profeet van de Bijbel hier gezegd heeft dat er met deze kerel zou gebeuren?"...

"Maar niet dit keer, omdat deze man een eerbare man is. Hij probeert," (mis niet dit te zien!) "hij probeert aan de kerk terug te geven de dingen die tot de kerk behoren. Hij probeert haar eigendom terug te geven." Niet de geestelijke dingen; als dat zo was, zou hij die hele natie geschud hebben zoals Elia gedaan heeft, maar hij probeert hen de materile dingen te geven. "Wij bezitten eigendom. Wij zijn een grote organisatie. Wij behoren ertoe. Wij allen - u mensen allemaal, u Protestanten, zou zich allen bij ons moeten aansluiten." We zullen binnen enkele ogenblikken tot dat punt komen. "Het zijn toch allemaal broeders en zusters." Dat zijn het net! Nooit geweest en zullen het nooit zijn met de echte, onvervalste Gemeente van God. Het gaat niet!

Merk op dat hij een visioen zag. En dus zei hij: "God sprak tot mij." Nu kijk, de man was oprecht. Hij zei: "Hij heeft gezegd: 'Maak deze horens en trek voor de koning uit en dring door naar het westen'", (of welke richting het land ook lag vanaf het punt waar ze stonden)... "Verdrijf en het zal ZO SPREEKT DE HERE zijn dat hij de overwinning zal behalen en terug zal keren, een zege voor de kerk." Hen eruit gaan jagen. Dat is aardig nauwkeurig, is het niet? Wat was er aan de hand? Hier komt Micha aan.

Er werd gezegd: "Geef nu uw profetie maar."

Hij zei: "Trek op! Maar ik zag Isral verstrooid, als schapen die geen herder hebben." Tjonge! Precies omgekeerd.

Nu, u bent de samenkomst. Welke heeft nu gelijk? Beiden zijn zij profeten. De enige manier waarop u het verschil in hen kunt vertellen is door het met het Woord te controleren.

Er werd gezegd: "Hoe komt u daaraan?"

Hij zei: "Ik zag God op een troon gezeten." Hij zei: "Ik zag heel de raad om Hem vergaderd." Vergeet nu niet dat Zedekia het gezegd had dat ook hij God zag in dezelfde Geest. "Ik zag God. Hij vertelde mij deze horens te maken van ijzer. Trek uit en stoot de naties hier weg, want dit behoort aan ons. Die anderen hebben er geen recht op." Het zou zo geweest zijn indien zij recht met God waren gebleven, dan zouden zij het hebben, maar zij waren van God afgeweken. Zo is het met de organisatie, de kerk. Zij heeft recht op deze dingen, maar u bent ervan beroofd, omdat u van Gods Woord en Gods Geest, de zalving, bent afgeweken om het Woord van het tijdperk te bevestigen. Mis het niet deze boodschap te ontvangen.

Let op wat er nu plaatsvindt. Hij, Micha, zei: "Ik zag God, gezeten op een troon in de hemel. Zijn raad was om Hem heen vergaderd. Hij zei: 'Wie kunnen we nemen om af te dalen en Achab te misleiden om Elia's woorden waar te maken. Mijn profeet die betuigd was. Ik sprak dat hij zou komen. En Elia had Mijn Woord! En hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn Woord zal niet falen. Ik geef er niet om hoe modern ze worden of hoe goed, of hoe geleerd zij worden, of hoe groot ze zijn, Mijn woorden zullen nooit falen'! En een leugengeest vanuit de hel kwam tevoorschijn, viel neer op zijn knien en zei, 'Als U mij slechts toestaat, kan ik hun mijn zalving geven, hen elk soort van teken of wonder laten doen, zolang ik hen maar van het Woord kan afhouden. Hij zal zelfs niet weten dat dit Uw Woord is. Hij zal Het negeren voor populariteit (Broeder, de tijden zijn niet veranderd! Dat is waar, broeder Neville! U herinnert zich, dat het waar is!) Ik zal op hem komen en hem dezelfde dingen laten doen die de rest van hen doet. Ik zal hem laten profeteren en een leugen laten vertellen.'" Hoe zou het een leugen kunnen zijn? Omdat het tegengesteld was aan het Woord.

Neemt u maar een van deze verkeerde dopen, verkeerde die en dit en deze, het maakt me niet uit hoe goed het klinkt, hoe echt zij het proberen na te bootsen, het is een leugen als het tegengesteld is aan het Woord van God voor dit uur! Absoluut! U zegt: "Wel, onze... Wel, dit deden we, en dat deden we; en onze kerk doet het op deze manier en..." Het interesseert me niet wat het is; als het tegengesteld is aan het geschreven Woord voor dit uur, is het een leugen! God wil er niets mee te maken hebben. Het maakt niet uit hoe oprecht, hoe geleerd, hoe knap, hoe waar het klinkt, hoe aannemelijk het klinkt, als het tegengesteld is aan het Woord van dit uur... (Broeder Branham klopt tegen de kansel - Vert.). Over enkele ogenblikken, als de tijd het toestaat, zullen we er wat dieper op ingaan. Zo niet dan zullen we het vanavond weer aansnijden.

Merk op! Hij was ongetwijfeld een oprecht, goed mens. En hij zei... Toen zei Micha tegen hem, op een andere manier (niet rechtstreeks in zijn gezicht, maar met andere woorden): "U bent gezalfd met een leugengeest." Zou dat niet even wat zijn om tegen een bisschop te zeggen? Maar hij deed het!

Deze bisschop liep dus naar hem toe en zei: "U zult nooit meer omgang met ons krijgen!" en sloeg hem in het gezicht en zei: "U weet toch dat ik een betuigd man ben. Mijn kerk stelde mij aan tot hoofd van deze zaak. De verkiezende stem van Gods volk heeft mij aangesteld. Mijn organisatie heeft mij hiertoe aangesteld. En God gaf ons dit land en Hij bedoelt dat het ns toebehoort! En ik het heb ZO SPREEKT DE HERE." Hij sloeg hem en zei: "Waar is dan de Geest des Heren heengegaan, toen Hij van mij week?"

Micha zei: "U zult er een dezer dagen wel achter komen, wanneer Californi daarginds onder de zee ligt", heel wat van deze dingen. Zie? "U zult zien waar Het heenging, wanneer u binnen in de gevangenissen zult zitten."

Nu, Achab, wat gaat u nu zeggen? "Ik geloof mijn profeet", zei hij. Wat als hij slechts het Woord had onderzocht? Ziet u, hij wilde zichzelf niet vervloekt zien! Hoor mij! Hij wilde zichzelf niet vervloekt zien! Niemand wil dat. En mijn broeder uit de organisatie, dat is ook met aan de hand! U wilt geloven dat u gelijk hebt terwijl u in uw hart weet, wanneer u doopt en de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest gebruikt, dat u liegt! U weet wanneer u voorzegt - die dingen zegt, die u zegt, en 'eerste bewijzen' neemt en al dergelijke dingen, dat u verkeerd bent. Hoe kan het voornaamste bewijs spreken in tongen zijn en dan een belofte van God voor dit uur tegenspreken? Hoe bestaat het! U wilt de vloek niet, is het wel? Maar hier is het geschreven en zo zal het zijn! Dat is het merkteken van het beest. Zo dicht dat het de uitverkorenen zou misleiden indien het mogelijk was.

Elk teken, elk wonder, gezalfde man, profetie, allerlei dingen die gebeuren, allerlei tekenen, allerlei wonderen, hoe gaat u het verschil vertellen? Let op het Woord voor dit uur! Zo neemt u...

Let op Mozes, hoe hij het Bileam had kunnen vertellen; let op Micha hier, hoe weten we dat hij gelijk had? Het Woord dat tevoren was gekomen had het voor Achab geprofeteerd. En het Woord heeft tevoren over deze organisaties van deze dag en deze vloek op hen, geprofeteerd en over de dingen die plaats zouden vinden door Zijn waarachtig gezalfde gemeente - die het Woord zal hebben, een Woord-bruid. We zijn er! Hier is het heden zoals het toen was.

De Bijbel heeft gezegd: "Bij monde van twee of drie getuigen zij ieder woord bevestigd." Ik sprak over Bileam. Ik sprak over Bileam en Mozes. En nu heb ik gesproken over Micha en Zedekia. Nu ga ik er nog een geven, hoewel er wel honderden zijn, maar n meer om drie getuigen te vormen. Ik heb hier een hele rij opgeschreven. Maar om tijd te besparen...

Jeremia die een betuigd man was, een verbannene, maar een betuigde profeet van God. Men haatte de man. Men wierp overrijp fruit naar hem en nog van alles meer en hij legde de vloek op hen. En de dingen die hij deed... En lag uitgestrekt op zijn beide zijden en dergelijke, en gaf tekenen dat Isral verkeerd was. Elke profeet, waarachtige profeet die ooit in de wereld opstond, vervloekte die denominationele organisaties van de kerk. Hoe zou het veranderd kunnen worden door de onveranderlijke God?

De Heilige Geest is de Profeet van dit uur. Hij betuigt Zijn Woord, bewijst Het. De Heilige Geest was de Profeet van Mozes' uur. De Heilige Geest was de Profeet van Micha's uur. De Heilige Geest, die het woord schreef, komt en bevestigt het Woord.

Merk nu op. Nu, Jeremia door de wil van God, een betuigd profeet, hoewel gehaat... Elk van hen werd gehaat in hun dagen. Zij deden zulke vreemde dingen die in tegenspraak waren met de denominatie van die dag, iedereen haatte hem, zelfs koningen en alle anderen. Dus zette hij een juk op zijn nek en zei: "ZO SPREEKT DE HERE, ze zullen daarheen gaan voor zeventig jaar." Omdat hij een begrip van Gods Woord had. Zeventig jaar.

Dan, Hananja. Ik geloof dat je het uitspreekt als Hananja - H-a-n-a-n-j-a. Hananja, een profeet onder het volk, treedt op: hij nam het juk van Jeremia's nek af en verbrak het. Hij zei... (Gedroeg zich als een gewichtig man onder de mensen, zie, terwijl het in tegenspraak was met het Woord van God). En hij zei: "Twee jaar, dan zullen ze terug zijn, zo spreekt de Here!" Twee gezalfde profeten. Wat was het verschil in hen? De n sprak het Woord en de andere niet.

Jeremia zei: "Amen!" Ten aanschouwen van alle oudsten en de samenkomst en gans Isral.

Ziet u, hij wilde laten zien dat hij net zo groot kon zijn als Jeremia. "Je weet toch dat ze u hoe dan ook niet mogen, en ik ben ook een profeet. Ik ben eerder een profeet dan u, want u profeteert een leugen. U vertelt mij dat Gods volk zus of zo iets zal overkomen." Dat is wat ze vandaag zeggen, maar u zult daar als een kerk toch evengoed komen. Gij zijt vervloekt met een vloek. Al u kerken, denominaties, die de traditie van mensen houdt in plaats van het Woord van God, u bent door God vervloekt!

Let nu op, hier komt hij. Hananja rukt dit juk van zijn nek af, een symbool van God, verbreekt het en zei: "Zo spreekt de Here, binnen twee jaar zullen ze terug zijn." Enkel om op te vallen, "Ik ben die en die." Omdat hij erbij hoorde, hij was een profeet uit een organisatie.

Jeremia was een man uit de woestijn die apart woonde. Hij profeteerde steeds maar onheil over hen, omdat zij slecht waren. Maar deze man vertelde hen: "O, u bent in orde zolang u behoort tot... Zolang u Isral bent, dat is alles wat nodig is. (Ziet u?). U bent... God gaat dat niet doen. Ik weet dat hier een kleinigheid gebeurd is, maar weest niet verontrust, weest niet verschrikt." O, broeder ze leven vandaag nog steeds. "Maak je geen zorgen, alles is in orde. We hebben alles onder controle. Wij zijn de kerk." Ja, ja, denk dat maar niet!

Dus hij zei: "Alles is in orde. Over twee jaar zijn ze terug. Er is een kleinigheid gebeurd; het is niets ongewoons, dat hebben we meer gehad. Alleen Nebukadnezar kwam hier naartoe, maar onze God zal voor dit alles zorgdragen." Maar het Woord zei dat zij daar zeventig jaren zouden zijn, tot die generatie was uitgestorven en een andere generatie... Een generatie was veertig jaar.

"Het is bijna twee generaties dat jullie daarginds zullen zijn", Jeremia zei dit overeenkomstig het Woord van God. Hananja brak dat... Jeremia zei: "Goed, amen. Toch, Hananja, laat ons dit bedenken, beiden zijn wij profeten; wij zijn predikers. En ik zeg u dit, mijn broeder: Laten we niet vergeten dat er profeten voor ons zijn geweest die tegen koninkrijken profeteerden; en zij profeteerden tegen bepaalde zaken. Maar denk eraan, wanneer de profeet iets zegt moet hij profeteren overeenkomstig het Woord, zoals Micha en Mozes en heel de rest van hen. Het moet volgens het Woord zijn. Zo niet, herinner u dan wat er gebeurt."

Toen zei Hananja, zijn gerechtigde verontwaardiging stak op: "Ik ben Hananja (zonder twijfel), de profeet des Heren, en ik zeg twee jaar." Met andere woorden: "Het kan me niet schelen wat het Woord zegt", zijn zalving. "Ik zeg, over twee jaar zullen ze terugkeren."

Jeremia keerde zich van hem af en liep naar buiten en zei: "Heer, ik geef er niet om wat hij zei, ik geloof en weet nog steeds dat het Woord juist is, ik zal U trouw blijven. Ik laat me niet door hem misleiden."

God zei: "Ga Hananja vertellen, dat Ik het volgende juk van ijzer maak." Omdat hij zo gehandeld had werd Hananja datzelfde jaar van de aardbodem weggevaagd. Hier zijn onze voorbeelden. Allebei profeten. Zoveel meer zou gezegd en besproken kunnen worden op dit moment.

Maar let op. Jezus zei dat de twee geesten in deze eindtijd weer opnieuw zeer nauw samen zouden gaan. Is dat juist? Let nu op! Het zal nauwer zijn dan toen; dt is de eindtijd! O kinderen! God wees ons genadig! Tot het zelfs zo echt zou zijn dat het de uitverkorenen zou misleiden, indien het mogelijk ware. Nu, hoe gaat u... hoe konden we het in die dagen zeggen? Hoe gaat u het vandaag vertellen? Precies eender, sta met het Woord: Jezus Christus Dezelfde, gisteren, heden en voor immer. Nu, bewaar heel deze Boodschap. En wanneer u naar de band zult luisteren - zelfs wanneer ik op een dag misschien zal zijn heengegaan wanneer de Here met mij klaar is hier op aarde - verwijst u dan hiernaar terug. Luister naar mijn stem, wat ik u vertel. Als Hij mij nog voor Zijn komst wegneemt, vergeet dan niet dat ik tot u gesproken heb in de Naam des Heren, door het Woord van de Here. Jazeker!

Merk op. Zo dicht bij elkaar, dat het de uitverkorenen zou misleiden indien het mogelijk was. Zij zouden dezelfde tekenen, dezelfde wonderen doen door dezelfde Geest. Is dat waar? Net zoals de profeten deden waarover we zojuist spraken - profeten.

Ook is het geschreven, laat ons dit nu hierin opslaan als u wilt in II Timothes, hoofdstuk 3. Laten we deze niet overslaan. En ik wil niet... ik kijk naar de klok daarboven, en ik wil heel wat ervan overslaan, en ik denk niet dat we het nu zouden moeten doen. Ziet u?

Merk op, alleen... Als ik hier sta te transpireren, zoals ik nu doe... Ziet u? Maar ik ben blij. En ik weet dat dit waar is.

II Timothes 3:8. Paulus, de man die gezegd heeft: "Indien een engel uit de hemel komt en tot u enig ander woord spreekt dan wat ik heb gesproken, die zij vervloekt." - nu, een engel komt neer.

Merk op in II Timothes 3:8, let op Paulus, die hier spreekt. Laat ons ongeveer beginnen... Laat ons beginnen bij het allereerste vers en luister nu heel aandachtig. U die uw Bijbels hebt, lees met mij mee; u die geen Bijbel hebt, luister scherp.

Weet wel, dat er in de laatste dagen... (onderstreep 'laatste dagen'. Dat is wanneer het gaat gebeuren) zware tijden zullen komen. (Wij zijn daarin.)

Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

Kijk naar dat stel dat we vandaag hebben. Bedorven, zelfs mannen op straat, jonge mannen, trekken hun haar over hun voorhoofd naar beneden met een pony als bij een vrouw. Verdraaiing - Sodomieten!

Las u in de Readers Digest (Het Beste - Vert.) van dit jaar - deze maand? Er stond in, dat het Amerikaanse volk in de leeftijd van - ik denk het was tussen de twintig en vijfentwintig jaar - reeds in hun middelbare overgang gaan. Ze zijn opgebruikt! Ze zijn bedorven! De wetenschap zegt dit, dat een man, en een vrouw, wanneer zij nog maar pas in de twintig zijn, in hun middelbare leeftijd verkeren. Hun lichamen zijn zo bedorven en aan vuiligheid overgeleverd.

...kwaadsprekers, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

zonder natuurlijke liefde...
(zelfs geen echte liefde voor elkaar, man tot vrouw, vrouw tot man. Zelfs geen natuurlijke liefde, sexuele smerigheid)... trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, verachters van degenen die goed zijn,

(anders gezegd: "Jullie zijn een stel heilige rollers." Iemand vroeg onlangs omtrent het hier naar de kerk gaan, en zei: "Ga daar niet heen; het is daar alleen maar een hoop lawaai en tekeer gaan." Ziet u? Verachters van degenen...)

Verraders, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God; (U zegt, "Broeder Branham, dat zijn communisten." Wat zegt het volgende vers?)

Hebbende een gedaante van godsvrucht,... (Maar wat?)... maar die de kracht daarvan verloochend hebben: ... (Het Woord, 'Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer' gemanifesteerd, een belofte voor de dag... Precies eender als Hananja, precies zoals Zedekia, net eender als Bileam, en zo verder terug, andere valse profeten...) ...hebbende een gedaante van godzaligheid,... (Gezalfd! Ziet u? Die een gedaante hebben, gezalfde, bevestigde predikers) ... die een vorm van godzaligheid hebben, maar ontkennen...

(Dat Hij dezelfde is, gisteren en... ontkennen Zijn Woord. Hoe verloochenden zij Jezus in die dag? Wie verloochenden zij toen zij Jezus verloochenden? Het Woord! Zij waren religieus. Zij onderwezen uit hun Bijbel maar ontkenden het Woord voor de tegenwoordige dag. Wat zijn ze vandaag? Hetzelfde, gezalfd, predikend het evangelie van Pinksteren, maar ontkennen de hedendaagse belofte van het Woord dat betuigd wordt; Jezus Christus gisteren, heden en voorimmer dezelfde. Ziet u het?)

Want tot hen behoren zij die zich in de huizen indringen en leiden... dwaze vrouwen die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten,

("Onze naaikransen en onze zus-en-zo's." Iemand komt langs en probeert het Woord verkeerd uit te leggen door te zeggen: "Het is in orde, zuster, dat u kort haar draagt. Besteed geen enkele aandacht aan die muggenzifterij." Zie? "Ach, als u dit draagt... Dat is het niet, het is wat uit het hart van elk mens uitgaat, dt verontreinigt hem." Ziet u? En beseft u dat u gezalfd bent met een boze, smerige lustgeest? Het maakt me niet uit, u kunt misschien wel zingen in een koor met kort haar, maar u hebt een boze geest! Dat is tgen het Woord. Zo is het! Het maakt uit wat de Bijbel zegt. En u zegt, "O, ik draag shorts, het veroordeelt me niet." Wie dan ook... Als een vrouw een kledingstuk aantrekt dat behoort aan een man is het een gruwel in Gods oog. De onveranderlijke God heeft dit gezegd).

O, zoveel dingen; hoe zouden we hier doorheen kunnen gaan, onze tijd zou opraken. Maar u weet genoeg om te weten wat goed en verkeerd is. En hoe kan ik zorgen dat ze het gaan doen? Hoe kan ik het? U zegt, "Wel, waarover gaat u zo tekeer?" Ik ben een getuige tegen u! Op een dag in de oordeelsdag, hebt u geen hoekje om in te kruipen.

Hoe kon Micha dat tegenhouden? Hoe kon Mozes het, al verhief hij schreeuwend zijn stem om het te stoppen, en Jozua en diegenen die tussen de mensen door draafden, en Levi die zijn zwaard trok en hen zelfs doodde? Ze gingen gewoon door, precies eender! Het is voorspeld dat ze het gaan doen, en zij gaan het doen, want het is ZO SPREEKT DE HERE dat ze het gaan doen! Denkt u dat deze denominaties ooit hun denominatie zullen opbreken en terugkeren naar het Woord? Het is ZO SPREEKT DE HERE, ze zullen het niet. Zullen ze opgaan in de antichrist? Precies, het is ZO SPREEKT DE HERE, ja! Dus wat gaat u hierover zeggen? Ik moet een getuige zijn en u eveneens! Alle gelovigen!

Let op! "Dwaze vrouwen beladen met velerlei begeerten." "Alle andere vrouwen doen het ook." Valse profeten. Luister nu! Ik spreek van valse profeten. Welnu, wat zullen zij in de laatste dag doen? Dwaze vrouwen leiden, die verleid worden door velerlei begeerten. "Wel, ik weet dat alle andere vrouwen..." Ok, ga je gang.

Wat had ik gezegd juist vr deze grote gebeurtenis hier in Californi? "U mensen hier in Los Angeles, elk jaar wanneer ik terugkeer zijn er meer vrouwen met afgeknipt haar en verwijfde mannen dan de vorige keer, meer predikers die in een organisatie gegaan zijn. U hebt geen excuus! Indien de machtige werken in Sodom en Gomorra gedaan waren, die in u zijn gedaan, zou het er heden nog staan. O, Kapernam, gij die uzelf genoemd hebt naar de naam van engelen, Los Angeles..." Ziet u wat er gebeurt? Ze zal regelrecht naar de bodem van de zee gaan! Wanneer? Ik weet niet wanneer het gebeurt, maar het gebeurt. Jullie jonge mensen, als ik het niet zie in mijn dag, let maar op; ze is er geweest!

Altijd leren,... nooit in staat om tot de kennis der waarheid te komen.

(Nu hier komt het schokkende - hier is het schokkende gedeelte. Luister hiernaar).

Zoals nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, zo staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen wier denken bedorven is, verwerpelijk aangaande het geloof... (Dat natuurlijk eens aan de heiligen was overgeleverd)... aangaande het geloof ("En hij zal het geloof van de vaderen - of de kinderen terugbrengen tot de vaderen").

Verwerpelijk aangaande het geloof. Weet u wat "verwerpelijk" betekent? Als u een Scofield Bijbel hebt staat daar een "h". Daarboven staat "apostasy", een afvallige. Dt is het!

Een ogenblikje. Ik wil hier iets opzoeken. Ik geloof dat ik dit goed heb opgeschreven. Ik ben er niet zeker van, maar ik wil het zeggen en zoek het eerst op voor ik het zeg. Even een ogenblikje nu. Afvalligen aangaande de Waarheid, aangaande het geloof, ht geloof. Er is maar n geloof, dat is waar. Aangaande het geloof, verworpenen.

Ik wil nu even Lukas 18 lezen. U hoeft het niet op te schrijven; u hoeft het niet te lezen.

En Hij sprak een gelijkenis tot hen met oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

En Hij zei: Er was een rechter in een stad die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde.

En er was een weduwe in die stad en zij kwam telkens tot hem en zei: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij.

En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mijn aan geen mens,

Toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen, anders komt zij mij nog tenslotte in het gezicht slaan.

En de Here zei: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zei.

Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?

Ik zeg u dat Hij hun haastig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan ( het NBG) geloof vinden op de aarde?

Verwerpelijk aangaande - niet verwerpelijk wat hun leven betreft, het zijn fijne, beschaafde mannen. Merk nu op, toen Mozes naar Egypte ging met een boodschap van ZO SPREEKT DE HERE, en betuigd was, geroepen voor Isral, wat een volk was, geen kerk... Isral was een volk; zij waren nooit een kerk, want het woord kerk betekent "uitgeroepenen." Zij waren het vlk van God. Vervolgens, toen zij gezalfd werden onder het Woord en uitgeroepen, werden zij de kerk van God, en werden daarna afvallig, omdat zij niet het Woord van God geloofden maar naar een valse profeet luisterden. Ik hoop dat dit doordringt! Isral dat een volk van God was, trok uit onder de hand van God, gezalfd met het Woord, met de kracht van God, en zag de tekenen en wonderen van God; en vervolgens toen God met hen voortging kwam er een valse profeet binnen, die gezalfd was, en iets onderwees in tegenspraak met het oorspronkelijke Woord van God dat ze gehoord hadden; en elk van hen kwam om in de woestijn, uitgezonderd drie mensen! Houdt dit nu vast!

"Zoals het was in de dagen van Noach, waarin acht zielen door water werden gered, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen. Zoals het was in de dagen van Lot - toen er drie uit Sodom kwamen - zo zal het zijn in de tijd wanneer de Zoon des mensen zal worden geopenbaard." Ik haal alleen maar de Schrift aan, het Woord des Heren, waarvan hemelen en aarde zullen voorbijgaan... Het zal een minderheid zijn!

Maar let op deze kerel die verschijnt. Jannes en Jambres traden voor Mozes uit, openlijk voor het volk en verrichtten elk wonder dat Mozes kon doen. Zij zullen de uitverkorenen verleiden indien het mogelijk is. Is dat waar? Voerden hetzelfde uit als wat Mozes deed. Begrijpt u het? Vergeet nu niet, dat het ZO SPREEKT DE SCHRIFT is en dat het zich weer zal herhalen in de laatste dagen. Wat was het verschil tussen Mozes en Jambres?

Mozes zei: "Laat er bloed in het water komen!" En deze valse profeten zeiden: "Zeker, wij doen ook bloed in het water." En het gebeurde.

Zo zei Mozes: "Laten er vlooien komen!" Vanwaar kreeg hij het? Rechtstreeks van God! Zie? En wat deed hij? Hij zei: "Natuurlijk, wij kunnen ook vlooien brengen." En ze deden het. Elk wonder dat Mozes kon doen, konden zij ook doen! Vergeet het niet, houdt het in gedachte, over een poosje komen we erop terug. Zij kunnen alles doen wat de rest van hen kan doen, maar zij kunnen niet bij het Woord blijven! Zij kunnen niet bij het Woord blijven.

Merk nu op. Zij deden het! Maar Mozes, de echte door God gezonden profeet, door God aangesteld, hij maakte er nooit drukte over met hen, of zei: "H, u kunt dat niet doen! U kunt niet..." Hij liet ze met rust, liet ze gewoon hun gang gaan. Het zijn profeten die bij organisaties horen, maar gaat uw gang. Mozes ging gewoon door en luisterde naar God. Wat God ook zei: "Doe nu dit." Mozes geen heen en deed het. Hij deed weer iets nieuws. Als zij het deden had ieder van hen een sensatie of zoiets; hier kwamen ze aan. Zij deden het ook, precies eender als Mozes deed.

Let nu op! Deze mannen verschenen... O, u mensen, mis dit niet! Deze bedriegers, nabootsers, verschenen nadat de ware eerst was gekomen. Zij komen om na te bootsen. Ziet u, zij moeten wel! De duivel kan niets scheppen, hij is alleen maar een verdraaier van het oorspronkelijke. En wat is zonde? Het is verdraaide gerechtigheid. Wat is overspel? Het is de juiste handeling verdraaid. Wat is een leugen? Het is de waarheid verkeerd weergegeven. Een verdraaiing. Kijk naar Hananja, een verdraaiing van het oorspronkelijke Woord. Kijk naar Bileam, een verdraaiing van het oorspronkelijke Woord. Kijk naar Zedekia, de verdraaiing van het oorspronkelijke Woord. En de Bijbel zei dat deze knapen zouden verschijnen na de - om het oorspronkelijke Woord, wat betuigd en bewezen is de waarheid te zijn, te verdraaien!

"Doe het werk van een evangelist (ginds in die hoek); maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij, want de tijd komt, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen maar zich leraars zullen verzamelen naar hun eigen begeerte en kittelachtig van gehoor zullen zijn." (2 Tim.4:3) Zij zouden voortgaan en alles doen wat je maar wil; en het is in orde. "Wij hebben dezelfde tekenen en wonderen." "En zullen van de Waarheid afgekeerd worden en tot fabelen worden gebracht" - dogma's!

Merk op, deze knapen verschenen nadat Gods echte gezalfde gezonden was, Zijn ware profeet Mozes. En als Mozes iets deed, deden zij het na.

Wel broeder, zuster, ik - dit is mijn eigen gemeente. Ik heb een recht om te prediken wat ik wil zolang het uit Gods Woord is. En ik ben u mensen niet aan het veroordelen, maar laat ons dat onderzoeken voor de tijd en het uur waarin wij n leven!

Satan kwam langs en zei: "Natuurlijk zult u niet sterven, u zult alleen wijzer worden. U zult een betere organisatie hebben, een beter... (Weet u, weet u wel!) Alles zou beter voor u worden, u zou meer licht krijgen." Ziet u? Gewoon een verdraaiing... En herinner u, ZO SPREEKT DE HERE, volgens II Timothes 3:8 zouden in de laatste dagen deze Jannes en Jambres op de aarde zijn. Nu, ik wil dat u opmerkt dat het er twee zijn. Ziet u? Nabootsers.

Let op! Zij verrichtten dezelfde wonderen. Maar merk op, dat zij met hun nabootsing optraden nadat het ware Woord gezalfd was onder de ware die God had gezonden - zij volgden op de tweede plaats. Ik vraag me af of wij voor een moment kunnen nadenken. Niet lang geleden nam ik de mensen bij de hand, ongeveer twintig jaar geleden, en een teken werd getoond. Tjonge, overal kwamen er meer tekenen...?... En ieder - de n had het in zijn rechterhand, de ander kreeg het in zijn linkerhand; weer n kon het ruiken. Ziet u? Allerlei... En ik vraag me af... God wil mij dit keer niet aan u laten vertellen wat werkelijk de waarheid was, maar eens zult u het ontdekken. Dt was alleen om hun dwaasheid openbaar te maken. Dat was niet direct in het begin. Ik zal het u een keer vertellen als de Here het toestaat.

Merk op, zij verrichtten dezelfde wonderen, maar men deed het niet - let op - men deed het niet dan nadat het oorspronkelijke Woord eerst was uitgegaan. Dat is de wijze waarop Satan het deed in de hof van Eden; dat is de manier waarop hij het telkens heeft gedaan. Wie profeteerde eerst? Mozes. Wie verscheen eerst op het toneel, Mozes of Bileam? Mozes. Wie verscheen eerst, Jeremia of Hananja? Ziet u wat ik bedoel?

Merk op! Zij kopieerden het. Vleselijke nabootsers, oprecht, denkend dat zij God een dienst bewezen zoals David - verleden week - echter vleselijke nabootsing. Ik wacht even een moment. Ik wil dat u intussen kunt nadenken. Als ik het niet zeg, zal de Heilige Geest het zeker openbaren aan... speciaal aan de uitverkorenen.

Farao's denominatie zegt: "Wij hebben mannen die hetzelfde kunnen doen." En ze deden het. Zie? Waarom deed Farao dit? Waarom liet God het toe? Waarom zou God een echte, gezalfde profeet daarheen zenden om voor Farao een teken te verrichten en dan een denominationele kopie laten komen die het voor de mensen kopieert? Waarom zou Hij een nabootser op laten rijzen om het te doen, om precies hetzelfde te doen wat de waarachtige Geest van God deed? Ziet u, de Schrift moest vervuld worden.

Let op! Hij deed dit om het hart van Farao en de Egyptenaren te verharden. Om te bewijzen dat Mozes niet de enige was die het Woord had, omdat zij alles precies eender konden doen als Mozes. En waarom liet God deze zaak gebeuren in de laatste dagen? Het is evenals de leugengeest die tot Zedekia zei: "Hoe zullen wij Achab laten uittrekken om deze dingen te laten gebeuren?" Hoe gaat Hij deze mensen ertoe krijgen in hun kerken te vertrouwen, om hierop uit te komen dat dit zal geschieden wat Hij heeft voorspeld in dit Laodiceaanse tijdperk? "Omdat gij zegt dat gij rijk zijt en aan geen ding gebrek hebt. 'Ik zit als een koningin' - hebt niets..."

"Gij weet niet dat gij ellendig, jammerlijk, blind... zijt? En Ik raad u aan van Mij te kopen", zei Hij, "olie en goud". Waarom deed Hij dat? Waarom liet Hij deze nabootsing oprijzen in deze laatste dagen wanneer deze dingen gebeuren door het ware Woord van God, en laat Hij nabootsers komen die hetzelfde doen en het ware Woord van God verloochenen? Hij deed het, want Mozes... en Farao deed het tegen Mozes en diegenen - Jannes en Jambres deden het tegen Mozes... En de Bijbel zei, dat het zich in de laatste dagen weer zal herhalen. Hier zijn we er! Nu, als dit niet Schriftuurlijk is vervuld, wat is het dan?

Maakte Mozes zich druk over hen en zei hij: "H, h, u kunt dat niet doen. Ik ben de enige die verordineerd is om dat te doen. H daar, stop er dadelijk mee!"? Hij liet ze gewoon begaan, liet hen doorgaan. Herinner u dat de Bijbel zei: "Zoals hun dwaasheid openbaar gemaakt werd, zo zullen dezen in de laatste dag openbaar gemaakt worden", wanneer de Bruid wordt weggerukt en in de lucht wordt opgenomen."

Merk op! Mozes, het echte gemanifesteerde Woord, zei nooit iets, liet het gewoon gaan. Maar Hij deed dit zodat Hij het hart van Farao kon verharden, Farao kon misleiden. Hij deed precies datzelfde, zodat Hij Achab kon misleiden. En die ene kleine man die daar apart stond, kleine Micha, en hun het ZO SPREEKT DE HERE vertelde... Hier stond nog een gezalfde: "Zo spreekt de Here". En tegengesteld aan elkaar!

Wij staan heden met ZO SPREEKT DE HERE, dat in de laatste dagen de waterdoop moet geschieden in de Naam van Jezus Christus, en een andere man staat op die wonderen doet en is een trinitarir! Toon mij het woord 'drieenheid' in de Bijbel! Toon mij waar er drie goden zijn! Toon mij waar er dergelijke dingen zijn! Het staat niet in het Woord van God. Zoiets is er niet, dat iemand ooit in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest doopte en deze titels gebruikte. Al deze dingen: "O, het is in orde, u zusters, dat is goed, ga gewoon door met uw korte haar. Dat is in orde, u hoeft dit, dat of wat anders niet te doen. O, dat is nonsens, een of ander ouderwets gepraat." Maar de Bijbel zei, en Hij beloofde in de laatste dagen, dat Hij de Geest van Elia zou zenden en het volk, de kinderen van God terug zou roepen tot het oorspronkelijke geloof zoals het was in het begin van het Woord. Dat Woord werd bevestigd, de Zoon des mensen in de laatste dagen, hetzelfde als het was in Sodom - gisteren, heden en voor immer. Hij beloofde het te doen. Het is Gods belofte; Het is ZO SPREEKT DE HERE.

Merk op! Zij deden hetzelfde, net zoals Mozes deed, tot God er genoeg van kreeg. Onthoud nu, het is ZO SPREEKT DE HERE, het zal in deze dag geschieden. Doorzoek nu de gehele wereld, onderzoek elke cultus, neem elke clan (stam), neem elke man, neem elke kerk... Ik beveel u in Christus' Naam dit te doen, u predikers. Ik draag u op de nieuwsbladen te lezen, of om het overal in ogenschouw te nemen waar u maar wenst te gaan, en te kijken of het niet precies nu op de aarde is. Dan is Matthes 24:24 precies juist. Valse gezalfden zullen in de laatste dagen opstaan en zullen valse profeten zijn en zullen velen misleiden. Sla het nu in de types gade, zoals het nu komt. Zie? Zullen velen misleiden. Profeten meervoud, christussen, gezalfden, meervoud. Vele verschillenden. En is een Methodist, gezalfde Baptisten, en van Pinksteren, enzovoort. Zie? Maar er is n onvervalste Christus Geest, en dat is het vleesgemaakte Woord zoals Hij het beloofde te doen.

We zullen nu even verder gaan naar wat meer Schriftgedeelten.

Tot God er genoeg van kreeg, toen was het afgelopen. Hun dwaasheid was gemanifesteerd.

Let op! Herinner, dat het kaf precies lijkt op de tarwekorrel. Zie? U zou niet daar terug in het Lutherse tijdperk kunnen zeggen dat de stengel reeds tarwe was, toch had het het leven in zich. De stengel was goed. Het leven in de stengel was goed, maar herinner, het leven bewoog verder, ging van Elia door op Elisa. Het leven blijft voortgaan. Maar bedenk, dat het in een andere fase komt. Het kan niet in dat stadium blijven! We kunnen niet het aas van een ander tijdperk eten. We kunnen geen Pinkster-, Methodisten- of Baptisten-kadaver eten. Ziet u, het is een kadaver geworden. We hebben vers voedsel, het Woord voor dit uur, en zo verder.

Bedenk, het kaf lijkt precies op de tarwekorrel. In het halmblad leek het er niet op. Het leek er niet op in de bloesem, maar zeker wl in het kaf. Het leek niet op 'Jezus Christus dezelfde, gisteren', in Luther. Het leek er niet op in Wesley, maar zeker wel in Pinksteren. Om de uitverkorenen te misleiden indien het mogelijk was. Zie?

Daar zijn uw tijdperken. Maar bedenk, die Pinksterkerk in de laatste dagen was de Laodiceaanse en Christus was eruit gezet, de Korrel, de Tarwe zelf. Toen Hij probeerde... Herinner u, toen Hij Zichzelf in de Gemeente probeerde openbaar te maken, werd hij eruit genomen. Het was nog steeds een kerk, beweerde het te zijn, gezalfd. Maar hier is het Woord, Christus zelf, dat is het gezalfde Woord dat zal komen voor de rest van Zijn Lichaam, de bruid. De gezalfden met... Hetzelfde water dat het tarwe water gaf, waarover wij spraken, geeft ook het onkruid water, gezalfden. Alleen de uitverkorenen of voorbestemden zullen het verschil tussen hen kunnen bespeuren. Efeze 5:1 vertelt u dat, of erover, hoe het was. Het zijn gezalfden.

Iedereen zegt: "Glorie aan God! Wij hebben hier vrijheid gekregen. Halleluja. O, halleluja, wij spreken in tongen en springen... Wij hebben vrijheid van de vrouwen gekregen. U mensen probeert hen eronder te houden, o, o, o, al dergelijke dingen." Ziet u? Ga je gang! Er is immers niets wat u kunt doen. U zegt: "Wel, wij spreken in tongen. Wij juichen, dansen in de Geest, prediken het Woord." Absoluut! Er is niets tegen te zeggen. Zo deden deze mensen hier in de Bijbel. Jezus zei dat het de uitverkorenen zou misleiden, indien het mogelijk was, de werkelijk uitverkorenen!

Merk nu op. Het kaf van het originele graan; de graankorrel die in de grond ging was gn organisatie. Het was n op zichzelf staande graankorrel. Maar toen het opkwam was het geen graankorrel. Het was een organisatie, bladeren, koren. Toen kwam het in een ander stadium, dat van de bloesem. Nog steeds leek het niet op het begin. Het was een organisatie. Het ging over in het kaf, met vele bladeren, Pinksteren, bijna volgroeid. Bekijk het maar; het neemt steeds meer vorm aan, ziet er bijna hetzelfde uit. Het lijkt precies op een tarwekorrel wanneer u dat kleine omhulseltje ziet. Maar tenslotte wordt het gemanifesteerd en het is geen organisatie. Er zijn geen dragers meer. Organisatie is enkel een drager. Geen dragers meer, de stengel moet afsterven, het kaf moet sterven, al het andere moet afsterven. Maar de tarwe blijft doorleven! Dat is het opstandingslichaam dat rechtstreeks naar beneden komt en hen oppakt. De laatsten zullen de eersten zijn en de eersten zullen de laatsten zijn! Ziet u? Pakt hen precies op in de wederopstanding. Volgt u dit? Goed.

Let op. De graankorrel is - het kaf ziet er precies uit zoals de korrel. En een boer die tarwe verbouwt, of iets van dien aard, zou kijken en zeggen: "Prijs God, ik heb een tarweoogst!" terwijl er nog helemaal geen tarwe is. Het ziet er precies eender uit als de tarwe, maar het is kaf.

Nu vrienden, kijk met mij terug. Waar is de eerste opwekking gekomen na de dood - de dagen waarin de graankorrel in de aarde moest vallen, het Lichaam, de bruid van Christus? Christus organiseerde Zijn bruid (is dat waar?), Zijn gemeente. Hij heeft haar nooit een organisatie gemaakt. Hij heeft enkel apostelen, profeten, enzovoort, in de gemeente gesteld om haar rein te houden. Maar in Nicea, Rome, driehonderd en zes jaar later organiseerden zij het en maakten er een organisatie van. Is dat waar? En het stierf! Alles wat niet met die kerk instemde werd ter dood gebracht. En het lag honderden jaren stil in het stof, maar na een poosje kwam ze in Luthers tijd tevoorschijn. De eerste korensprietjes kwamen op. Voorts, sproot het vandaar verder uit. Ze gingen verder en kregen Zwingli, enzovoort, en de andere organisaties, enzovoort. Toen kwamen na een poosje de Anglicanen en wat gebeurde er toen? Hier komt Wesley met een nieuwe opwekking, de bloesem. Dat lijkt een beetje meer op de tarwe. Wat gebeurde daar toen mee? Het organiseerde zich en droogde op en stierf. Het leven ging regelrecht in het kaf. En het kaf dat voortkomt ziet er bijna precies hetzelfde uit als de tarwe. Maar tenslotte werd haar dwaasheid openbaar in de laatste acht of tien jaar, speciaal in de laatste drie jaren. Wat doet het nu? Wegtrekken van de tarwe.

Let op! Hoe prachtig wordt dit hier nu ingebracht. Slechts... Merk op, de gezalfden... zijn in staat... de echte uitverkorenen, voorbestemden, Efeze 5:1 of 1:5 liever, zullen worden... Voorbestemd, uitverkoren, zij zijn de enigen die er niet door verleid zullen worden. Bedenk! De gezalfde profeten zullen verkeerd zijn. En onder hen zullen ware gezalfden zitten. Hoe gaat u dit weten? Door het Woord. Zoals wij het in schaduwbeeld hebben. Ziet u het? Zeg "Amen!" (Samenkomst antwoordt "Amen" - Vert.). Ziet u?

Merk op! De gezalfden, alleen het Woord zal hen scheiden, niet de tekenen. O nee! Zij zullen dezelfde tekenen doen. Maar het Woord heeft hen gescheiden. Jazeker! Zij allen profeteerden; allen deden dit, dat en wat anders, zeker, precies eender. Jezus heeft gezegd dat zij hetzelfde zouden doen. Maar het is het Woord dat hen afscheidde, geen teken.

Hebt u opgemerkt dat Jezus hier in Matthes 24 zei... Hij zei niet: "Er zullen in de laatste dagen valse Jezussen opstaan." O nee, ze zouden daar nooit stil voor blijven staan! Nee! U neemt een Pinksterman die echt van Pinksteren is en laat hm zeggen dat hij Jezus is. Zie? U laat een valse Methodist, of een Baptist of een dergelijk iemand, of iemand van de organisaties zeggen: "Wij zijn Jezus." Zij weten wel beter. Dat gaan zij niet doen! Maar de Bijbel zei: het zouden valse christussen zijn, niet Jezussen, maar valse christussen.

Zij zouden niet bevestigd en gezegd hebben: "Ik ben Jezus." O nee! Maar het zijn valse christussen en zij weten het niet, omdat ze tegengesteld aan het Woord zijn. En God betuigt hetzelfde. Ik breng het nu regelrecht tot een ontmaskering, omdat u hetzelfde hebt zien doen door deze mensen, als wat in het echt is gedaan. En Jezus zei het zo.

Welnu, zoals ik al gezegd heb tegen u mensen, daar buiten in het land die daar telefonisch zijn aangesloten, ik veroordeel u niet, maar dit is mijn gemeente, en mijn groep waarover de Heilige Geest mij heeft aangesteld en ik moet hun de waarheid vertellen! Het uur is reeds ver gevorderd.

Welnu, men zou daar niet voor instaan, maar valse christussen, vals gezalfden, met bijna elk teken en elke letter van het Woord. "Geloven zij in de doop van de Heilige Geest?" Absoluut! "Geloven hier allemaal in?" Ja! "Geloven in spreken in tongen?" Ja! "Geloven dat tekenen en wonderen volgen - tekenen hun volgen zullen?" Ja! Dat is geen Methodist, dat is geen Baptist. Nee nee! Dat zijn Pinkstermensen. Dit is de laatste dag. Het eerste gemeentetijdperk zou dat nooit vermeld hebben. Het Methodistentijdperk heeft het nooit vermeld. Het Baptistentijdperk, zij vermeldden het nooit. Het Presbyteriaanse tijdperk, zij vermeldden het nooit, maar het Pinkstertijdperk lijkt zo sprekend op het echte... Daar is het waar de tarwe - het kaf er bijna hetzelfde uitziet als de tarwe. Men had het nooit vermeld. Ziet u? Nee. Maar in de laatste dagen, deze dag. Jawel!

Let op! Zoals het was in de beginne zo zal het zijn aan het eind, zoals Eva slechts n woord verkeerd uitlegde, Satan aan Eva, en zij geloofde het. Zj, niet hij. De kerk, niet Hij. Zie? Het was de kerk die het verkeerde woord ontving. Zie? Niet Adam, maar Eva. Niet de Christus, maar de kerk, de bruid, de gezalfde, die zij verondersteld wordt te zijn, die zichzelf de bruid noemt. Zie? Zij heeft het verkeerde woord. Kunt u dat niet zien? Wel, het sluit als met een schoenveter, als de wimpers op uw ooglid. Wel, alles wat u in de Bijbel opslaat, het past precies in elkaar. Eva, niet Adam. Eva geloofde het, niet Adam. De bruid vandaag, de zogenaamde, geloofde het, niet de Christus. De bruid, zogenaamde bruid, heeft allerlei zelfde tekenen, zelfde wonderen, alles hetzelfde, maar niet de echte. Misleiden de uitverkorenen indien het mogelijk was.

Snel nu, als we dit in vijftien minuten kunnen voltooien zullen we op tijd zijn. Let nu nauwkeurig op zodat het niet door u wordt misbegrepen.

Welnu. Nee, zij zouden niet opstaan om een valse Jezus genoemd te worden. Zij zouden niet opstaan om iemand Jezus te noemen; stellig niet. Dat is te duidelijk. Iedereen zou dat weten! Ieder zou weten, dat zij Jezus niet waren. Het maakt mij niet uit of ze olie op hun rug hadden; en bloed in hun handen en rondom hun ogen kregen, men weet het toch. Ieder die goed bij zijn verstand is zou weten dat dit Jezus niet was. Ziet u? Zij zouden daar niet voor instaan. Maar zij noemen zich de gezalfden en zij doen tekenen en wonderen om bijna de uitverkorenen te misleiden. "Doch valse christussen, gezalfden, zullen opstaan en de uitverkorenen verleiden, indien het mogelijk was."

Let nu scherp op, mis deze uiteenzetting niet, want het is waard ernaar te luisteren. (Hij doet hier net wat plakband om deze microfoon om te voorkomen dat deze omhoog vliegt. Ik transpireer, en het druppelde op de band, ziet u).

En zo zal het er precies op lijken - de Bijbel zei het. Zie?

Geen valse Jezussen, valse christussen. Zij geloven dat ze gezalfd zijn, maar ze weten dat ze Jezus niet zijn. Zie? Dat is te duidelijk. Als een man vandaag zou verschijnen en zeggen: "Kijk naar de littekens in mijn hand. Kijk naar mijn voorhoofd, ik ben Jezus!" Wel, we weten dat dit verkeerd is. En bedenk dat Jezus nooit heeft gezegd dat deze knapen zouden verschijnen. Hij zei dat er valse christussen zouden verschijnen - christussen, meervoud, denominaties, enzovoort, gezalfden - gezalfd met een denominationele geest en niet het Woord. Volgt u het? Geen valse Jezussen, valse christussen, vals gezalfden. Ziet u? O, hoe duidelijk. Zeker zult u het niet missen!

Nu, herinner u dat ik u altijd verteld heb dat er drie klassen mensen zijn. Er zijn drie mensenrassen: Cham, Sem en Jafet - drie rassen, drie klassen. En ik heb gezegd, dat is de gelovige, schijngelovige en ongelovige. Het is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn. Zie? Daar was Mozes, de gelovige; daar waren Jannes en Jambres, de ongelovigen. Zie? Daar was Bileam, Mozes, altijd die drie klassen van mensen. Drie klassen: gelovige, schijngelovige en ongelovige.

Herinner u nu dat de ongelovige, de denominationele kerk helemaal niet in welke tekenen ook gelooft; ze is koud, formeel, vormelijk-stijf, de kerk in de wereld, de denominatie. Maar de schijngelovige is dat kaf. Dat is de man die zich gelovig voordoet. En dan is er een echte gelovige, die werkelijk echt is. Nu, let op hen terwijl wij ze voor een moment volgen.

En merk op hoe stoutmoedig deze ongelovigen - of deze schijngelovigen en ongelovigen zijn. Tjonge, die zijn brutaal! Kijk hoe Satan zelfs opstond in de tegenwoordigheid van het ware Woord en zei: "Er staat geschreven." Is dat waar? Waarom deed Satan dat? Omdat hij het Woord niet kende voor dat... Hij wist dat het het Woord voor dat uur was, maar twijfelde eraan of deze nederige kleine Man dat Woord was. "Indien Gij de Zoon van God zijt. Ik weet dat de Zoon van God komt, omdat het gezegd is dat Hij zou komen. En het staat geschreven, 'Hij zal Zijn engelen bevelen aangaande U'." Zie? "Bewijs het mij! Doe een wonder! Laat me het U zien doen." Ziet u? Ziet u de ongelovige, schijngelovige, nabootser. Kijk naar Judas precies tegelijkertijd in hun midden - schijngelovige. Zie? Bedenk! En daar was het ware Woord.

Kijk naar de laatste dagen, het zou er zo sprekend op lijken dat het de uitverkorenen zou misleiden als het mogelijk was. O my! De reden waarom de uitverkorenen niet misleid worden, weet u waarom? Omdat zij het Woord zijn! Zoals het leven in de wortel zit, zoals ik zojuist zei, en het kan zichzelf niet verloochenen. Zie? Het is het Woord en het tijdperk van het Woord. Zo is het.

Jezus zei: "De reden waarom de uitverkorenen niet misleid zullen worden is omdat zij dat Woord zijn. Zij kunnen niets anders zijn. Zij kunnen niets anders horen. Zij weten niets anders. Dat is zo! Herinner u, Mozes liet zich niet door al hun nabootsingen meeslepen. Is het wel? Mozes, zei hij: "Wacht even Farao, weet u, de Here vertelde mij dit te doen. Maar prijs God, ik zie dat uw jongens hetzelfde kunnen doen, dus zal ik u vertellen wat ik ga doen, ik sluit me bij u aan." Oef! Dat klinkt niet als een profeet van God! Inderdaad niet! Hij was zo vastberaden als hij maar zijn kon. Hij wist nauwkeurig dat God er op de een of andere wijze zorg voor zou dragen, omdat Hij het beloofd had. "Ik zal met u zijn. Ik zal u niet verlaten."

Hij wist het! Hij verenigde zich niet met hen, o nee, hij bleef gewoon bij hen staan. Hij wilde geen van hun denominaties. Hij bleef precies bij God. Hij liet zich niet meeslepen door alle dingen die zij konden doen. Wanneer zij iets deden... Hij bracht luizen, en zij brachten luizen. Hij bracht bloed; zij brachten bloed. Hij bracht elk ding, zij bootsten hem in elk opzicht direct na. Hij bleef gewoon stilstaan. Hij wist precies dat God aan het werk was. Begrijpt u het nu? U telt twee bij twee op en krijgt vier? Je wil niet te venijnig zijn. Dus u begrijpt het. Zie?

Wel, zij zullen er niet door verleid worden, de echte gelovige; zij zijn voorbestemd zaad dat stand zou houden in de dag.

Evenzo... zei Jezus dit: "Velen zullen in die dag in Mijn Naam komen en zeggen: 'Heer, heb ik geen duivels uitgeworpen in Uw Naam?'" Jezus heeft gezegd dat aan het eind der dagen wanneer de tijd voorbij is en de grote opstanding komt, velen zullen komen en neerzitten in het Koninkrijk. Het Koninkrijk Gods is binnen in u. Velen! Het onkruid zal komen en zich regelrecht neerzetten bij de tarwe en zeggen: "Een ogenblikje Heer, ik sprak in tongen, ik juichte, ik danste in de Geest. Ik wierp duivelen uit. Ik sprak in tongen. Ik heb al deze dingen gedaan."

Wat zou Hij zeggen? Let op! "Gij werkers der ongerechtigheid, Ik heb u nooit gekend."

Wat is ongerechtigheid? Vraag het iemand. Het is iets waarvan u weet dat u het zou moeten doen en u wilt het niet doen. Zij weten dat Woord, zij horen het! U luistert naar deze geluidsband, u luistert naar deze boodschap. U ziet dat de Here God het zo zegt; u ziet dat Hij het bevestigt, het waar maakt. En u weet dit net zo duidelijk als dat de zon buiten schijnt. Maar u die vast wilt houden aan uw denominatie, vasthoudt aan deze verkeerde dingen, gij werker der ongerechtigheid! "O ja, ik heb grote campagnes gehouden. Ik heb dit gedaan en dat." Hij zei: "Ga weg van Mij, gij werker der ongerechtigheid, Ik heb u nooit gekend."

"Ja, de Heilige Geest viel op mij." Ik twijfel er geen moment aan. "Ik sprak in tongen. Ik zong in de Geest. Ik deed..." Ik betwijfel dat helemaal niet. Daar is geen vraag over. O broeder, zuster, wat voor een soort toestand? Dit is een tijd om te beven! Waar zijn wij aan toe! Dit Woord komt nu tot leven.

Let op! Ja, Hij zei dat ze dit zouden doen. Merk op! Gij werkers van ongerechtigheid... Ik had een Schriftgedeelte hier opgeschreven; ik weet even niet meer waar het was. Ik heb zoveel tijd genomen. Ik zal het zo opslaan en zien wat het was. Ik had Matthes 7:21. Ik weet niet waar... Soms noteer ik er niets bij, wel, ik predik zo, ik ben vergeten waar ik op doelde met dit Schriftgedeelte. Matthes 7:21.

Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die daar doet, de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet geprofeteerd...


(Profeten, gezalfden. Klopt dat? "Waren wij geen profeet? Waren wij niet gezalfd, een gezalfde? Heb ik niet in Uw Naam geprofeteerd? En heb ik niet in Uw Naam duivels uitgeworpen?" Hoe kunt u dat doen en weigeren in Jezus' Naam gedoopt te worden. O my! Ziet u hoe misleidend? Precies tot dat bepaalde punt en druipen dan af. Zij komen tot vlak voor het Woord en vallen dan af. Let hier nu op. We komen zo klaar).

Velen zullen tot Mij zeggen... Here, Here, hebben wij niet geprofeteerd... (We zijn profeten geweest. Ja, ik sprak hierover in Matthes 24:24) ... en in Uw Naam duivelen uitgeworpen? en in Uw Naam vele - vele... werken gedaan?

En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt.

("Terwijl het vlak voor u gehouden werd en u het zag en het hebt zien werken, en zag dat het het Woord was en terwille van uw denominatie hield u het tegen. Ik heb u zelfs nooit gekend. Het kan me niet schelen hoeveel duivels u uitgeworpen hebt, hoeveel van dit of dat u gedaan hebt, Ik heb niets over u geweten.")

Bileam zei: "Ik profeteerde precies in Uw Naam en het gebeurde."

"Dat is precies waar, maar toen het op het Woord aankwam wees u het af." O broeder, ziet u het misleidende deel? Niet zozeer met de profeet, maar met het Woord, het echte Woord, betuigde Woord, gemanifesteerd. "U werkers van ongerechtigheid..."

Satan heeft door alle eeuwen heen geprobeerd het Woord na te bootsen. Dat weten we, is het niet?

Merk op! Ze komen aan de grens en laten het afweten. Kijk hier, in Hebreen, het 6e hoofdstuk, nu, wij lazen dit daarnet. Ik vertelde u dat ik ernaar terug zou verwijzen, en we zullen het voor de komende paar minuten doen. Hij zei: "Maar doornen en distelen die nabij de verwerping zijn, welker einde is om verbrand te worden..." Grenslijn! "Gijlieden die de hemelse gave gesmaakt hebt... (gesmaakt! Met andere woorden, u hebt het gezien! U kunt het niet met uw mond proeven, maar u hebt het gezien en u wist dat het de waarheid was. U wist, het was de waarheid) - de hemelse gave gesmaakt en de Heilige Geest deelachtig zijt geworden toen Het op u viel, en het goede Woord van God hebt gesmaakt (gesmaakt, u hebt gezien dat het waar was. En de Heilige Geest die op u viel, het onkruid op het veld) en u dan afkeert en dezelfde Christus, die u geheiligd en geroepen heeft, en die die zalving op u liet komen, verloochent; daarvoor blijft er geen offerande voor zonde meer over." Het is onvergeeflijk! Het is voor hen onmogelijk om tot de kennis der waarheid te komen. "Want het is onmogelijk voor degenen die de Heilige Geest deelachtig zijn geworden (het viel op het onkruid, ziet u; u begon met Jezus en 'Heer, ik zal doorgaan!' maar toen u tot het Woord kwam, keerde u terug) - de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en zelfs geproefd hebben (of het Woord Zelf gemanifesteerd zagen), en dan ervan afkeren; het is voor hen totaal onmogelijk het ooit te zien of er naartoe te komen." Dit is ZO SPREEKT DE SCHRIFT. Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar Dit niet. Ziet u het? Totaal onmogelijk, zei de Bijbel. En de Geest getuigt ervan.

Jezus heeft gezegd: "Mijn schapen kennen Mijn Woord." "O," zegt u, "horen Mijn Stem!" Dat is Zijn Woord. "De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder Woord." Zie? De voorbestemden weten dit. Een vreemd woord of vreemde stem zullen zij niet volgen.

Hij heeft ook gezegd: "Waar het karkas (of het Woord) is, daar, in het seizoen, zullen de arenden worden vergaderd." Nu, dat is als u het wilt opschrijven, Matthes 24:28, net even daarvoor was Matthes 24:24, vier verzen daaronder (zie?) als u het wilt hebben. "Waar het karkas is (het Manna is, het Woord is) daar zullen de arenden (St. Vert) worden vergaderd."

"Waar het karkas is daar zullen de arenden vergaderd worden." Waar het karkas is, waar het doden plaatsvindt, daar zullen de arenden vergaderd worden. Waar het verse vlees is, het Woord voor die geschikte tijd, daar zullen de arenden zich vergaderen. Maar nadat het bedorven is zullen de gieren er naartoe zwermen. Zie? Ziet u wat ik bedoel? Wanneer een prooi gedood is komen de arenden, maar wanneer het daar lang ligt en rot, dr komen de gieren aan. De arend wil er niets mee te maken hebben. Ziet u? Jezus zei: "Waar het karkas is, waar het manna viel, in de nacht wanneer het manna vers valt, daarvoor zullen de arenden zich verzamelen." Dat is het Manna 'voor de dag'. Zie?

Merk op! Nadat het bederven gaat en er maden inkruipen komen de gieren. Ze kunnen het niet ruiken tot het gaat bederven. Geen wonder dat Jezus daar stond en zei: "Jeruzalem, gij die elke profeet gestenigd hebt..." Let op dit persoonlijk voornaamwoord! Zie? "Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb IK (Wie was Hij?) - hoe menigmaal heb IK u bijeen willen vergaren zoals een hen haar kuikens, gij die elke profeet, die Ik ooit tot u gezonden heb, stenigde..."

Die grote Kerk, Jeruzalem, het Jeruzalem maar niet van deze aarde, wij zijn van het Jeruzalem dat boven is, vanwaar het Woord komt, van voorbestemming (zie?); niet het oude Jeruzalem dat vergaat, het nieuwe Jeruzalem dat niet kan vergaan; niet het oude door mensen gebouwde Jeruzalem, maar het Nieuwe Jeruzalem dat door God gebouwd is (zie?); het Woord daarboven dat nu gemanifesteerd wordt. "In Mijn Vaders huis zijn vele woningen, Ik ga ze voor u bereiden", de Schepper die bezig is de straten van goud te maken, enzovoort. Deze vergaat niet.

"Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb IK (vanaf het begin der tijd, geen derde persoon, of iemand anders, maar) - IK over u heen willen bewegen, zoals een hen haar kiekens beschermt, maar gij hebt niet gewild. Maar nu is uw ure gekomen." Ziet u? Waar het karkas is zullen de arenden zich verzamelen. Maar nadat het karkas is gaan bederven zullen de buizerds zich verzamelen. Zie?

Merk op. Mozes gaf de kinderen van God nooit... Mozes was een arend, hij gaf de kinderen van God nooit de "restanten" van Noach; hij had het verse Woord van God. "De Here God ontmoette mij in de woestijn en bevestigde Zijn Woord en heeft mij hier naartoe gezonden om u eruit te roepen." Toen kwamen er nabootsers langs, die het nabootsten. Zie? Maar hij had het Woord van het uur, want God had tegen Abraham, degene die de belofte had gekregen, gezegd: "Uw zaad zal gedurende vierhonderd jaar als vreemdeling in een vreemd land vertoeven, maar Ik zal hen bezoeken en hen uitleiden met een machtige hand."

Mozes zei: "Nu, de Here God zal tot mij spreken en het mij tonen. Hij heeft mij gezegd wat te doen en ik zal het u vertellen." Hij zei: "IK BEN heeft mij gezonden." IK BEN, niet Ik was, of zal zijn, maar IK BEN, tegenwoordige tijd, het Woord n. Niet het Woord dat was of Woord dat zal komen, maar het Woord dat nu is. Ziet u? Hebt u het begrepen? "IK BEN..." IK BEN is het Woord. "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God." Is dat waar? "IK BEN..." "God zond mij als Zijn profeet om te bewijzen dat dit waar is. 'IK BEN het antwoord op dit Woord' - Vertelde mij hier naartoe te komen en dit te doen."

En toen hij het deed zei Farao: "O, maar wij hebben in onze groep genoeg jongens die dat ook kunnen doen" - nabootsers. Jezus zei: "Dit zal zich in de laatste dagen weer herhalen." Zie? Hetzelfde bewerend... Let op wie er eerst komt. Kijk wie bleef staan met het Woord. Zo kunt u het weten.

Dus u ziet... We merken op dat Mozes hun nooit gaf wat bestemd was voor Noachs tijd: "We zullen nu een ark bouwen, omdat dit het Woord is. Weet u, eens bouwde Noach een ark." Nee, gieren eten daarvan. Nee, nee! Dit was een beloofd Woord.

Merk op. Voor zijn boodschap, gekregen van God, had hij het oorspronkelijke voorbestemde Woord van God voor dat uur. Ook Jezus heeft niet de 'restanten' van Mozes aan de mensen uitgedeeld. Mozes had het Woord voor dat uur, maar Mozes was een profeet. Hier is God Zelf. Ziet u? Hij heeft nooit Mozes' restanten aan de mensen opgediend.

Maar kijk eens naar de gieren in die organisatie daar, die zich eraan te goed deden. "Wij weten het! Wij hebben Mozes; wij hebben U niet nodig."

Hij zei: "Indien gij Mozes gekend had, zoudt gij Mij gekend hebben, want Mozes sprak over Mij." O mensen! Ziet u? Waar het karkas is zullen de arenden zich verzamelen - arenden! Het vers gedode woord, het Woord dat opgegroeid, vet geworden en gemanifesteerd is en wordt uitgegeven tot voedsel voor de kinderen, niet van het oude karkas dat daar al honderden jaren heeft gelegen; daar zal het zijn. Hetzelfde nu! Luther had een boodschap ter bekering, maar gij groep van Lutherse buizerds. Baptisten hadden een boodschap, maar gij Baptistenbuizerds. Ziet u? Pinksteren had een boodschap (we komen nu bij huis), o Pinksterbuizerds! Maar: "Waar het karkas is daar verzamelen zich de arenden!"

Bedenk, dat u een Lutheraan uit de dagen niet (nu echter wel) met Katholiek aas kon voeden. Zeker niet! Hij had vers vlees. Dat was dat tijdperk. U kon een Methodist niet voeden met Luthers boodschap. O nee! Hij wilde dat aas niet; het was bedorven. Het Leven was er uitgetrokken en ergens anders in gegaan, ziet u. Dat is die oude stengel die daar dood achtergebleven is. Het Leven beweegt zich voort. Evenmin kunt u de Bruid van Jezus Christus voeden met Pinkstervoedsel. Nee, zeker niet! Organisaties, opgezwollen van de maden. Het doet niets meer! Nee - nee! Want de belofte is: "En voor die grote en verschrikkelijke dag zal komen, zal Ik u de profeet Elia zenden. Hij zal het hart der kinderen weer terugherstellen tot het geloof der vaderen." In de Bijbel werden al deze beloften gedaan, "Ik zal het doen", en daar zullen de arenden zich verzamelen. "Al wat de Vader Mij gegeven heeft zal tot Mij komen." Ziet u?

Jezus heeft dat nooit geprobeerd. Maar toen Jezus kwam trof Hij die gieren bij zwermen aan. "Wij hebben Mozes en de Wet." Zie? Zeker, het was goed voedsel, lang geleden, toen het gedood en aan hen gegeven werd. Ziet u, dat was toen in orde, maar dit is wat aan Mozes zelf voorspeld werd, die het offer slachtte; hij zei: "De Here uw God zal onder u uit uw eigen broederen een Profeet verwekken. En het zal geschieden dat een ieder die niet blijft bij die Profeet en wat Hij zegt zal worden afgesneden van het volk." En het was zo.

Stel dat ik zou profeteren dat een zeker ding binnen een jaar gebeuren zou, misschien had ik dan twintig procent kans dat het zou gebeuren, of het wel of niet juist was. En als ik profeteerde dat het zou gebeuren en niet vertelde wanneer, dan had ik een kleiner percentage. Als ik zou vertellen wanneer het zou gebeuren, geeft dat mij een nog kleinere kans. Als ik de plaats zou voorspellen waar het zou gebeuren, dan werd de kans nog kleiner. Als ik voorspelde over wie het zou gaan, had ik nog maar ongeveer n honderdduizendste procent kans dat het zou gebeuren, als het niet waarachtig was. En elk woord (halleluja!) dat geschreven werd over deze Messias werd tot op de letter vervuld! Zelfs op een dag toen Hij de Schrift voorlas stopte Hij precies midden in de zin en zei: "De Geest van God is op Mij om het Evangelie te prediken en te verlossen..." En stopte middenin de zin, omdat de rest ervan betrekking heeft op Zijn tweede komst. Amen! "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn Woord niet." Ziet u?

Hij was ten het Woord dat hen ten voedde. Mozes vertelde hun de Waarheid. Maar ziet u, men maakt er altijd een denominatie van, bestemd voor de gieren om te... Nadat arenden hebben gegeten en naar huis zijn gegaan is er wat van over gebleven. Dan wachten zij om iets anders te zien, zij zeggen: "Het Woord zegt hier dat er nog iets moet komen. Gisteren hadden we kariboe. Morgen hebben we schaap." Ziet u wat ik bedoel? "Daar is het oude karkas van een kariboe dat er begeerlijk uitziet, maar we zouden vandaag schaap krijgen. Waar is het?" Ziet u wat ik bedoel. Engelenvoedsel! Het volk dat op de ene dag manna at, als zij het tot de volgende dag probeerden te bewaren, was het bedorven. Ziet u niet al die schaduwbeelden, hoe perfect ze zijn?

Hetzelfde nu. Merk op dat de gieren in Jezus' dag ook duivelen uitwierpen, gezalfden, op het oude karkas. Is dat waar? Zij waren duivelen aan het uitwerpen. Jezus zei het. En vergeet niet dat zij profeten hadden in die dagen. Kajafas de hogepriester profeteerde. Hoevelen weten dat? Kajafas profeteerde! Let op de positie van het onkruid in het veld. Het wordt bewaterd door dezelfde zalving. Waarom zei de Bijbel dat hij profeteerde? Omdat hij dat jaar hogepriester was, een verrotte aaseter, een onkruidplant en distel tussen het tarwe, maar de Geest was op hem, de echte Heilige Geest van God, de Heilige Geest van God was op hem om te prediken, te profeteren en te voorzeggen dat het zou gebeuren en toch verloochende en kruisigde hij het betuigde Woord van het uur. O genade, broeder! Hoeveel langer moeten we deze dingen nog zeggen (zie?), hoeveel Schriftgedeelten nog meer? Ik zal opschieten, ik heb hier ongeveer tien bladzijden met Schriftgedeelten, die dit alles bewijzen.

De zon schijnt net zo op de rechtvaardigen als op de onrechtvaardigen. Jezus zei, om dit te bewijzen: "Als Ik door de vinger van God duivelen uitwerp, door wie werpen uw zonen ze dan uit?" Nu, zij wierpen duivelen uit. Ze profeteerden. Is dat zo? Maar herkenden Hem niet als het Woord van het uur. Waarom? Omdat Hij niet bij hun aangesloten was. Neem nu Matthes 24:24. "Valse christussen, gezalfden zullen opstaan. En het zullen valse profeten zijn, profeterend, (zie?) en het zal de uitverkorenen misleiden indien het mogelijk was." Hebt u het nu begrepen?

De sterke man... Herinner u David, hij was eerlijk en oprecht, probeerde voor God een werk te doen maar was er niet voor aangesteld. Zij, de gezalfden... Maar Jezus zei: "Zij onderwijzen als leerstelling de menselijke uitleg van de Schriften (zie), niet het Woord van God, niet Zijn betuigde Woord. Onderwijzen een historische Christus (zie?), iets wat geweest is. En de Bijbel zei: Hij is 'Ik ben', niet 'Ik was' of 'zal zijn', 'Ik ben', nu. Hij is dat Woord dat voortdurend voortleeft. Hij was... In den beginne was Hij in de bladeren; Hij was in de bloesem; Hij was in het kaf; maar nu is Hij in het graan.

Nu, gaat u terug en probeer opnieuw te leven... Wat als dat leven terug naar beneden ging, denkt u dat dat Leven ooit zal spreken - teruggaan nadat dit oude kaf is opgedroogd? Ooit teruggaan en er opnieuw in gaan leven? Nooit. "Want het is onmogelijk voor degenen die eens verlicht werden en niet met het Woord verder trokken toen het in vervulling ging..." Zij zijn dood, verloren. "En de doornen en distels die nabij de verwerping zijn, wier einde is om verbrand te worden..." Is dat waar? Ik zal me nu zo snel mogelijk haasten.

Houdt nu het Schriftgedeelte in gedachten. Onderwijzen een historische God (zie?), net of zij proberen in het verleden te leven, zoals: "O, Wesley zei zus en zo; die en die zei dit en dat." U weigert dan het beloofde Woord van de dag, het Manna van de dag dat duidelijk wordt gedentificeerd. Men probeert hun oude Lutherse, Baptisten- en Pinksterwijnen in onze nieuwe zakken te gieten. Het werkt niet. En onze nieuwe wijn in hun oude zakken werkt ook niet. Als men deze nieuwe wijn binnen de denominatie probeert te brengen zal hun dwaasheid openbaar worden. Zij kunnen het niet doen; het doet haar uit elkaar barsten. "Nu broeder, ik heb het Woord van God volkomen door het Woord zien..."

"Kijk nu hier, doctor, als... Wij kunnen dat niet hebben." Ned, ik geloof dat je pas geleden zoiets hebt meegemaakt. "Wij kunnen dat hier niet gebruiken; ik had liever dat u misschien maar gewoon doorloopt..." Weet u. Ziet u, het werkt niet. Het ontploft. U zet geen nieuwe lap in een oud kledingstuk, omdat het dan gaat scheuren. Ziet u? Heeft Jezus dat niet gezegd? U kunt geen nieuwe wijn in oude zakken doen. Het doet hen barsten. De nieuwe wijn heeft leven in zich. In orde!

Maar u zegt: "Noemt u ze gieren, broeder Branham?" Ja, maar bedenk, een gier is een vogel. Hij is ook gezalfd om te vliegen. De twee geesten lijken zo sprekend op elkaar dat het de uitverkorenen zou kunnen misleiden. Een gier is zo groot als een arend. Hij zou als een arend kunnen vliegen en is gezalfd om te vliegen, of te prediken, of te profeteren (merk op!) net eender als de arend, maar hij kan de arend in hoogte niet navolgen. Nee-nee! Als hij de arend zo probeert te volgen zullen zijn dwaasheden openbaar worden. Jazeker! Hij kan de arend niet volgen. "O", zegt u, "Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemelen en aarde, en Jezus Christus Zijn Zoon, enzovoort." O zeker doen ze dat. Maar wat met: Hij is dezelfde gisteren, heden en voorimmer? Ziet u?

Een arend is een bijzonder gebouwde vogel. Niets op aarde is hem gelijk. Zie? Als een buizerd probeert hem te achtervolgen, of welke vogel ook, zou hij uit elkaar springen. Zijn dwaasheden zouden absoluut worden gemanifesteerd. Hij zou ontploffen, wanneer hij de nieuwe wijn in een oude zak zou proberen te gieten. Zie? Hij zou barsten. Hij zou uit elkaar springen. Hij is niet gemaakt, hij is niet... Zijn lichaam is niet samengesteld met de structuur om hem daarboven te houden. Wanneer hij daar in die hogere sferen geraakt, en hij was niet gemaakt, verordineerd, voorbestemd en geboren als arend, hij zou in stukken uiteen spatten. Zie? De veren zouden uit zijn vleugels vliegen en hij zou ter aarde vallen. Zeker! Hij kan de arend niet in hoogte navolgen. Als hij het probeert zal zijn dwaasheid openbaar worden. Zo is het. Het gaat niet.

Waarom niet? Hij kan niet zien zoals een arend. Wat heb je eraan om te proberen heel hoog te springen en je kunt dan niet zien waar je bent als je daarboven bent. Ook al zou hij proberen die arend na te doen op die hoogtes, dan wordt hij zo blind, dat hij niet meer weet waartoe hij zich opgewerkt heeft. Dat is waar. Hij schreeuwt en roept en gaat tekeer, maar spreek dan enkel het Woord tot hem, mensenkinderen, daar wordt zijn dwaasheid bekendgemaakt. Spreek met hem over de doop in de Naam van Jezus Christus, of dat Hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd... al dergelijke dingen, en vertel hem... "O, maar wacht eens even." Ziet u? Daar - daar laten zijn veren los. Zie, hij is helemaal omhoog geschoten, en profeteert, werpt duivelen uit, spreekt in tongen, juicht en gaat tekeer, rent over de vloer heen en weer. Maar probeer niet om daar boven te volgen, o mensen, hij zal zeker ontdekt worden. toch is hij verordineerd, is hij gezalfd. Hij kan vliegen. Hij kan zichzelf in evenwicht houden en omhoog komen, maar niet - enkel tot zover. Ziet u, hij kan aas eten, maar niet het verse Vlees dat van de Troon komt. Zie? Hij is blind. Hij is helemaal opgewerkt, maar hij weet niet waartoe hij opgewerkt is. Ziet u, het is diezelfde Geest die als regen op hem viel om hem tarwe te maken, maar hij is geen tarwe van oorsprong. Hij blaast zich op. "O, daar kan ik niet heengaan... O nee! Ik ken Doctor Jones..." Goed, ga door; ga door als u dat wilt.

Bedenk dat hij niet geboren, of gebouwd, of voorbestemd is om dat soort vogel te zijn. Hij kan niet - hij mag misschien een citroen zijn die groeit aan een sinaasappelboom, maar hij is nooit vanuit de wortels gekomen. Hij is iets dat toegevoegd is. En wanneer zij zo hoog klimmen in hun denominaties dat zij het voorbestemde Woord van God niet kunnen zien betuigd worden dan is hun dwaasheid openbaar geworden. "Wat, die onzin; een halo boven iemands hoofd? En al dat...! En o, o, nonsens!" Openbaar geworden!

Hij is niet gebouwd om zover te zien. Hij kan alleen zien zover als zijn denominationele bril het toelaat. Maar verder is hij zo blind als een vleermuis. Dan is zijn dwaasheid openbaar geworden. Dat is waar de echte arenden neerzitten om te eten. Ja zeker! Dat is waar de echte, uitverkoren adelaars zien wat hij is. Wanneer hij dat Woord niet kan nemen, dan weten zij direct dat hij een denominatie-aasgier is.

Waarom? Waarom kan hij niet vliegen? Omdat... Kijk wat hij al die tijd eet! Hij eet van bedorven denominatie-aas, dat zijn lichaam niet "geestelijk" maakt, hem niet in een geestelijk goede conditie zet, anders gezegd, om hem boven de denominationele geschillen uit te dragen. Ziet u? Hij wordt gevoed met bedorven spul, ziet u; zijn lichaam is daaruit opgebouwd. Hij kan daar niet komen, waar dat verse "Vlees" die arend naartoe draagt. Hij kan het gewoon niet. Ziet u?

Dat doet Matthes 24:24 in vervulling gaan. Hij vliegt, en springt omhoog de lucht in terwijl hij klapwiekt met zijn vleugels, maar hij kan niet hoog genoeg komen. Ziet u? Dat is het. Hij kan niet hoog genoeg komen om dat verse Manna te krijgen. Hij kan wel het oude manna eten, dat hier beneden op de grond ligt, oude dode konijnen die een week geleden overreden zijn; en een maand geleden, of veertig jaar geleden, bederf. Hij kan dat eten en er zich in verlustigen, hij kan krijsen en schreeuwen en spektakel maken, omhoog springen en vliegen als een adelaar, hij is gezalfd als elke andere vogel. En hij is een type van een adelaar, hij is gezalfd als elke andere vogel. En hij is een type van een adelaar, een buizerd. Dat weten we. Dat is hij absoluut! Maar hij kan die oorspronkelijke arend niet volgen. Zie? Hij kan het gewoon niet. Nee! Zijn lichaam is er niet op gebouwd; hij heeft van verschillende kadavers gegeten. Zie? En het zal niet het verse Vlees zijn, het verse Manna, het zou iets zijn wat Luther gezegd heeft, wat Wesley zei, of doctor zo en zo. Het zal niet zijn wat Jezus gezegd heeft voor dit uur.

Laten we nu naar het slot gaan. Gezalfden, christussen in de laatste dagen, maar de valse leraars als valse profeten. Kijk eens hoe treffend. Ik zou graag willen dat u Matthes 24:24 met II Timothes 3:8 vergelijkt - we hebben alleen geen tijd om het u voor te lezen. Matthes 24:24 zegt dat in de laatste dagen (zie?) valse christussen komen, vals gezalfden, valse profeten die tekenen en wonderen zullen doen, precies eender als de echte gezalfden, en zullen de uitverkorenen bijna misleiden.

Let op! Dit was Jezus die sprak. Hier, direct na hem komt Paulus en zegt: "In de laatste dagen zullen religieuze mensen komen (zie?) die met een schijn van godsvrucht vrouwkens leiden die gedreven worden door menigerlei wereldse begeerten (en dan vragen zij zich af en zeggen: 'Waarom gaat u zo tegen die vrouwen tekeer?' Mijn goedheid... zij zien het zelfs niet!) - leiden dwaze vrouwen, beladen met velerlei begeerten, keer af van zulken - (dat is uit de Bijbel. Zie?) ... En zoals Jannes en Jambres (Matthes 24:24, valse christussen, vals gezalfden, tekenen en wonderen doen om de uitverkorenen te verleiden) - zoals nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, zo zullen deze verdorvenen..." Bedorven denken aangaande het geloof, niet een geloof, maar het Geloof. En geloof, n Heer, n doop. U kunt niet n geloof hebben zonder in n God te geloven. U kunt niet twee dopen hebben, niet n voor de Vader, en Zoon, en Heilige Geest. Er bestaat n doop, Jezus Christus. Dat is goed. Ziet u? Valse doop.

Vergelijk ze nu met elkaar wanneer u thuis bent - merk op, Jezus die spreekt in Matthes 24:24, Paulus in II Timothes 3:8, en vele anderen.

Nu, ik wil dat u weet dat dit zeker is. En u die naar deze band luistert, u kunt vandaag wellicht gedacht hebben dat ik over mijzelf sprak en deze Boodschap zo trachtte in te kleden. Ik heb er niets maar dan ook niets mee te maken dan alleen een stem te zijn. En mijn stem, zelfs tegen mijn beter weten in... Ik wilde een woudloper zijn. Maar het is de wil van mijn Vader, die ik verklaar te doen en ik ben vastbesloten die te doen. Ik was niet Degene die daar aan de rivier verscheen; ik stond daar slechts toen Hij verscheen. Ik ben niet Degene die deze dingen verricht en deze dingen voorspelt, die zo perfect als het maar zijn kan, gebeuren, ik ben slechts iemand die nabij is wanneer Hij het doet. Ik was alleen een stem die Hij gebruikt heeft om het te zeggen. Het was niet wat ik wist, het is gewoon waaraan ik mij heb overgegeven, waar Hij doorheen sprak. Ik ben het niet. Het was niet de zevende engel, o nee, het was een manifestatie van de Zoon des mensen. Het was niet de engel, zijn boodschap, het was het geheimenis dat God ontvouwd heeft. Het is niet een man; het is God. Niet de engel was de Zoon des mensen, hij was de boodschapper van de Zoon des mensen. De Zoon des mensen is Christus. Hij is Degene waarmee u zich voedt. U wordt niet gevoed door een mens. Een mens, zijn woorden zullen falen, maar u voedt zich met het onfeilbare Woordlichaam van de Zoon des mensen.

Als u zich niet volkomen gevoed hebt met ieder Woord, om u kracht te geven om boven al die denominaties en dingen van de wereld uit te vliegen, wilt u het deze keer doen, terwijl wij bidden?

Dierbare Vader, dit is een zware prediking. Het is niet gemakkelijk voor een sterfelijk mens zo te spreken. Gij weet alle dingen. En ik bid U, dierbare God, dat het niet verkeerd begrepen zal worden, maar dat de mensen mogen wandelen in het Licht van Uw Woord.

Vader God, ik weet niet wie de uitverkorenen zijn, Gij weet het. Ik weet niet wanneer Uw komst zal zijn, alleen weet ik dat U gezegd hebt, dat wanneer dt plaatsvindt, deze valse gezalfden... Niet dadelijk wanneer zij aanvingen... Mozes liet ze gewoon hun gang gaan, want hij kon er niet meer aan doen. Hij kon alleen zeggen wat U zei. U vertelde hem vlooien op te roepen; toen riepen zij ze op. U zei hem het water in bloed te veranderen; daarna deden zij het. Mozes voerde slechts Woord voor Woord uit, zoals U het zei. Maar toen was U degene Die de dwaasheid openbaar maakte.

Nu Vader, U bent nog steeds God. Ditzelfde Woord zei dat dit in de laatste dagen gebeuren zou. Menig eerlijk persoon (zoals wij vorige zondag gezegd hebben) die deze Ark, gezet op een nieuwe wagen en niet op de schouders van de Levieten, met zijn hand aanraakte is doodgevallen, dood in zonde en overtredingen, redeneerden tegen hun eigen geweten.

Vele predikers, die dit Woord in hun studeerkamer zitten te lezen, veranderen snel van bladzijde om te voorkomen dat ze het moeten uitbazuinen, bij het weten dat hij zijn maatschappelijke positie bij het publiek, bij zijn kerk en bij zijn denominatie zal verliezen. God helpe ons dit nooit te doen!

Reinig ons hart, Heer, van al het vuil van de wereld. Here, ik sta klaar voor reiniging. Ik sta gereed met deze kerk, en met allen die meeluisteren en met wie ook naar deze band zal luisteren. Ik sta, Heer, en vraag om reiniging. Heer, neem mij naar het huis van de pottenbakker en verbreek mij. Kneed mij tot een dienstknecht naar Uw wil, want Here Jezus, ik ben een man met onreine lippen, zoals Jesaja het uitriep, wonend temidden van mensen met onreine lippen en wee mij, want ik zie de openbaring van God gemanifesteerd worden, zoals Jesaja de engelen in de tempel zag. Ik zie de eindtijd, Heer, en wee mij en mijn gezin. Wee mij en mijn volk. O, eeuwige God, wees ons genadig. Ik pleit voor mijzelf en de mensen. Laat ons niet omkomen met degenen die niet geloven, maar mogen wij leven met de gelovigen.

Elke denominatie, Heer, elke man of vrouw... Ik kan U niet vragen een denominatie te zegenen, wanneer ik weet dat U er tegen bent. Maar ik kan alleen zeggen: Heer, indien U enige van uw schapen daarbuiten onder hen hebt, mogen zij deze band horen. Mogen zij het horen, Heer, en het begrijpen met het begrip dat U hun zult geven en mogen zij eruit komen en U ontvangen. Mogen zij niet door de blindheid en traditie van deze dag verleid worden. Mogen zij niet proberen te eten van iets dat een kadaver was van een andere dag. Mogen zij het Woord nemen. Dat is de manier waarop de Farizeers U kruisigden, Heer. Zij namen het kadaver van Mozes' dag en probeerden zich erin te verlustigen nadat U het type in de woestijn gegeven had van iedere nacht vers manna, wat iedere generatie betekent. Daar is het waar zij faalden. Ze werden erdoor vergiftigd. Door dat bedorven voedsel te eten werden zij gedood. En geestelijk doet het dat hetzelfde vandaag, door en denominatie worden zij geestelijk gedood. Help ons, dierbare God. Het is allemaal in Uw handen nu. In Jezus Christus' Naam.Gedeelten uit "een uiteenzetting van de zeven gemeentetijdperken"

"En gij hebt beproefd degenen, die voorgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden."

Nu, dat is een keiharde uitspraak. "Gij hebt beproefd degenen, die voorgeven, dat zij apostelen zijn." Is dat niet aanmatigend? Welk recht hebben deze mensen, om hen te beproeven, die zich apostelen noemen? En hoe beproefden zij hen? O, ik vind dit prachtig.

Hier staat het in Galaten 1:8: "Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt."

De apostelen waren het, die het oorspronkelijke Woord aan de mensen brachten. Dat oorspronkelijke Woord kon niet veranderen, ook geen tittel noch jota ervan. Paulus wist, dat het God was, Die tot hem gesproken had; daarom zei hij: "Zelfs al kom ik en probeer ik een tweede openbaring te geven, of probeer ik om n kleine verandering aan te brengen in wat ik oorspronkelijk gebracht heb, dan zal ik vervloekt zijn." Ziet u, Paulus wist dat die eerste openbaring juist was. God kan niet een eerste openbaring geven en dan een tweede openbaring. Als Hij dat deed, zou Hij van gedachten veranderen... Hij kan een openbaring geven en er iets aan toevoegen, zoals Hij deed in de Hof van Eden, toen Hij het Zaad aan de vrouw beloofde, en toen Hij later bepaalde, dat het Zaad via Abraham moest komen, en weer later dat het via dezelfde geslachtslijn via David zou komen. Maar het was dezelfde openbaring. Het gaf de mensen alleen meer inlichtingen, om hen te helpen het te ontvangen en te verstaan. Maar Gods Woord kan niet veranderen. Het Zaad kwam precies, zoals het geopenbaard was, Hallelujah. En zie nu eens, wat die valse apostelen deden. Zij kwamen met hun eigen woord. Die Efezirs kenden dat Woord, zoals het was onderwezen. Zij waren vol van de Heilige Geest door Paulus' handoplegging. Zij keken die valse apostelen in de ogen en zeiden: "Jullie zeggen niet wat Paulus zei. Daarom zijn jullie vals." O, dan vat mijn hart vlam. Keer terug tot het Woord. U bent het niet werkelijk die de apostel en profeet en leraar beproeft, maar HET IS HET WOORD, DAT HEN BEPROEFT. Een dezer dagen zal er een profeet voor het gemeente-tijdperk van Laodica komen en u zult weten of het de echte is, die door God gezonden is, of niet. Ja, u zult het weten, want als Hij van God is ZAL HIJ IN DAT WOORD ZIJN PRECIES ZOALS GOD HET AAN PAULUS GEGEVEN HEEFT. HIJ ZAL VAN DAT WOORD GEEN OGENBLIK AFWIJKEN, ZELFS GEEN DUIMBREED. In dat laatste tijdperk wanneer vele valse profeten zullen verschijnen, moet u opletten en dan zult u bemerken, dat zij u steeds weer vertellen dat u verloren bent, wanneer u hen en wat zij zeggen niet gelooft, maar wanneer die PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN op het toneel verschijnt, zal hij, wanneer hij werkelijk die profeet is, uitroepen: "KEER TERUG TOT HET WOORD, OF GIJ ZIJT VERLOREN." Hij zal niet bouwen op een priv openbaring of uitlegging, maar op het Woord. Amen, ja amen.

Deze valse profeten zijn de verscheurende wolven waarvan Paulus sprak. Hij zei: "Wanneer ik eenmaal heengegaan ben zullen zij proberen te komen en gelijke openbaring opeisen, maar hun voornemen is niet om u te helpen, maar u te vernietigen." Handelingen 20:27--32: "Want ik heb niets achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo hebt dan acht op uzelf, en op de gehele kudde, waarover u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen; en uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, (hun eigen woord en ideen sprekend en niet die van God) om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb een ieder met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden."

Johannes wist ook van hen, want hij zei in I Johannes 4:1: "...vele valse profeten zijn (reeds) uitgegaan in de wereld." Die antichristelijke geest begon reeds in de gemeente binnen te dringen, en hij deed dat door in strijd met het Woord te handelen. Welnu, het is hier allemaal begonnen. Reeds hier, in dit eerste tijdperk. Reeds nu loochenden zij het Woord en bouwden hun eigen geloofsbelijdenissen en filosofien op, in plaats van op het Woord te bouwen. Dat is antichristelijk, want het Woord is Jezus. Is men tegen dat Woord, dan is men tegen Jezus. Is men tegen dat Woord dan is men een antichrist, want de Geest en het Woord zijn n. Als u tegen het Woord bent, dan moet u een antichrist zijn. En als DIT IN HET EERSTE TIJDPERK BEGONNEN IS, DAN ZAL HET MOETEN GROEIEN TOT HET EINDE, WANNEER HET DE MACHT OVERNEEMT. En dat zult u nu precies zien gebeuren, naarmate wij met de bespreking van de gemeente-tijdperken verder gaan. Het begint zo klein en nietig in het tijdperk van Efeze, maar het groeit in ieder tijdperk, totdat het anti-Woord, het antichristelijke stelsel, alles geheel overneemt en de onfeilbaarheid van het Woord door de valse apostelen der valse kerk verworpen wordt.

Nu is het niet moeilijk een verkeerde indruk te krijgen van wat wij nu aan het bespreken zijn, omdat ik mij enigszins kras uitdruk. Het zou in uw oren kunnen klinken alsof dit anti-Woord en deze antichristelijke geest een volledige afwijzing van het Woord betekenen, een ontkenning van de Bijbel, die haar hoogtepunt bereikt in de verwerping van het Woord. Maar zo liggen de zaken niet. Hoe het wel is kunt u vinden in Openbaring 22:18--19: "Want ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal aan hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het Boek des Levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is." Er behoeft slechts N woord veranderd, weggenomen of aan het Woord toegevoegd te worden. Het is de truc van Satan in de Hof van Eden. Hij voegde maar n klein woordje toe aan wat God gezegd had. Dat was voldoende. Het veroorzaakte dood en verderf. En zo gebeurde het ook in Efeze. Er behoefde slechts n woord toegevoegd, slechts n woord afgedaan te worden en de "Anti-het-Woord geest", de antichristelijke geest kon gedijen.

Hebt u dit begrepen? Daar hebt u die tweelingen weer. Daar zijn die bomen weer, die naast elkaar groeien in dezelfde aarde, deel hebben aan dezelfde voeding, hetzelfde water gebruiken, en van dezelfde zon genieten. Maar zij zijn voortgesproten uit VERSCHILLENDE zaden. De ene boom is VOOR het Woord van God, precies zoals God Het gaf, en hij heeft Het lief en is eraan gehoorzaam. De andere boom is uit het zaad voortgekomen dat TEGEN het Woord van God is en het verandert dit waar het maar wenst. Deze vervangt het levende waarachtige Woord door eigen geloofsbelijdenissen en dogma's, net als ook Kan deed, die tenslotte Abel doodde. Maar weest niet bevreesd, gij klein kuddeke! Blijft staan met het Woord. Houdt dat Woord tussen u en de duivel in. Eva deed dat niet, en zij faalde. En als de gemeente minder acht geeft op dat Woord, gaat zij de diepten van de duisternis van Satan in.

II Timothes 4:3--4: "Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels."

I Timothes 4:1: "Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen."

Nu zal het u opvallen dat in elk geval afzonderlijk de valse profeten mensen zijn, die buiten het Woord staan. En zoals we u aantoonden, dat "anti-christelijk" betekent "anti-Woord", zo komen ook deze valse profeten en verdraaien het Woord door er een betekenis aan te geven, die beantwoordt aan hun eigen duivelse doeleinden. Is het u ooit opgevallen hoe zij, die anderen op een dwaalspoor brengen, de mensen door vrees aan zich binden? Ze zeggen, dat de mensen, die niet handelen naar hetgeen zij zeggen of de mensen die weggaan, door de vernietiging achtervolgd zullen worden. Zij zijn valse profeten, want de ware profeet zal de mensen altijd naar het Woord toeleiden en hen aan Jezus Christus binden. Hij zal de mensen niet zeggen bang te zijn voor wat hij zegt, maar te vrezen voor wat het Woord zegt. Let er ook op hoe deze lieden uit zijn op geld, evenals Judas uit was op geld. Zij brengen u ertoe alles te verkopen wat u bezit en het te geven voor hun plannen. Zij besteden meer tijd aan het ophalen van geld dan aan het Woord. Zij die gaven willen uitoefenen zullen een gave gebruiken waar echter een klein schijfje dwaling in steekt en dan vragen om geld, terwijl ze voorbijgaan aan het Woord en het toch nog uit God durven noemen. En de mensen zullen naar hen toegaan, hen ondersteunen, hen verdragen en hen geloven, niet wetend dat het de weg des doods is. Ja, het land is vol vleselijke nabootsers. In de laatste dagen zullen ze ook proberen de profeet-boodschapper te imiteren. De zeven zonen van Sceva probeerden Paulus na te bootsen. Simon de Tovenaar probeerde Petrus na te doen. Maar al hun nabootsingen zullen vleselijk zijn. Zij zullen niet dat kunnen voortbrengen wat de echte profeet voortbrengt. Wanneer hij zegt dat de opwekking voorbij is, zullen zij rondtrekken en zeggen dat ze een grote openbaring hebben ontvangen en dat wat de mensen bezitten volkomen juist is en dat God nog grotere en wonderbaarlijkere werken gaat doen onder de mensen. En de mensen zullen onder hun bekoring komen. Deze zelfde valse profeten zullen ook zeggen, dat de boodschapper uit de laatste dagen geen theoloog is en daarom ook niet gehoord dient te worden. Ze zullen niet in staat zijn datgene voort te brengen wat de boodschapper voortbrengt. Zij zullen niet van Godswege gerechtvaardigd zijn, zoals die profeet uit de laatste dagen, maar met hun grote en opgeblazen woorden, met de gewichtigheid van hun wereldwijde bekendheid zullen ze de mensen ervoor waarschuwen niet te luisteren naar deze man (de boodschapper) en ze zullen zeggen, dat zijn leer niet deugt. Zij zijn precies eender als hun voorvaderen, de Farizeen, die uit de duivel waren, want zij zeiden dat zowel Johannes als Jezus dwalingen verkondigden.

Waarom toch komen deze valse profeten tegen de echte profeet in verzet en geloven ze niet wat hij leert? Omdat ze hun vormen getrouw blijven evenals hun voorvaderen deden, toen zij in de dagen van Achab de profeet Micha wederstonden. Zij waren vierhonderd in getal en zij allen waren eens van zin. En doordat ze allen hetzelfde zeiden, hielden ze de mensen voor de gek. Maar er was er N -- slechts n -- die gelijk had terwijl alle anderen ongelijk hadden, omdat God de openbaring slechts AAN N gegeven had.

Wacht u voor de valse profeten, want zij zijn verscheurende wolven! Als u hierover nog in twijfel verkeert, vraag dan God of Hij u door Zijn Geest vervult en leidt, WANT DE WARE UITVERKORENEN KUNNEN NIET OM DE TUIN GELEID WORDEN. Hebt u dat begrepen? Niemand is er die u om de tuin kan leiden. Zou Paulus ongelijk hebben gehad, dan zou hij nochtans geen enkele uitverkorene om de tuin hebben kunnen leiden; en in dat eerste tijdperk van Efeze konden de uitverkorenen niet om de tuin geleid worden, want ze stelden de valse profeten en valse apostelen op de proef en bevonden hen leugenaars en stootten hen uit. Halleluja! ZIJN schapen horen Zijn stem, en zij volgen HEM. Amen. Ik geloof dat.Schriftverwijzingen over valse christussen en valse profetenMaar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt - die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? - als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen. (Deut.18:22)

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. (Matt.7:15-23)

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.( Matt.24:24 )

de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.(Joh.10-3-5)

maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij (Joh.10:26-27)

Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. (hand.20:29-30)

Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! (Gal.1:8-7)

Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. (1 Tim.4:1)

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was. (2 Tim.3:1-9)

verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.(2 Tim.4:2-4)

Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Want de grond, die de regen, welke er telkens op valt, indrinkt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God; doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking, die uitloopt op verbranding. (Hebr.6:4-8)

Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. (2 Petr.2:1)

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. (1 Joh.4:1-6)VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      lijst onderwerpen    TOP   

Wilt u reageren?