VORIGE PAGINA     |   LIJST ONDERWERPEN  |    VOLGENDE PAGINA
wedergeboorte

Inhoud van deze pagina:

1. De waarheid over de ware wedergeboorte

2. Citaten over de wedergeboorte

3. Schriftverwijzingen
De Waarheid over de ware wedergeboorte

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. (Joh.3:3)


We zien dat mensen er zoveel verschillende betekenissen aan geven. Bijna alle kerken zeggen dat u wederom geboren moet zijn. Maar elk ervan heeft weer een andere uitlegging over wat het betékent om wederom geboren te zijn. Als ik vanmorgen naar de Methodisten zou gaan, dan zeggen ze: "Wij geloven dat men wederom geboren moet zijn." Maar hoe leggen ze het uit? Ga ik naar de Baptisten: "Wij geloven dat je wederom geboren moet zijn." Maar welke uitleg geeft u eraan? Zo zou ik naar elke kerk kunnen gaan -- en er zijn meer dan negenhonderd verschillende denominaties en kerken -- en ik zou ontdekken dat er meer dan negenhonderd verschillende uitleggingen zouden zijn. Als er dan zoveel verschillende uitleggingen zijn, terwijl er toch maar één Bijbelse leer is, dan moet de waarheid erover ergens te vinden zijn, en die is er.

Nu, bedenk, dat er niet staat: "Gij behoort wederom geboren te worden", maar "Gij moet". Wij als Engels-sprekende mensen begrijpen wat het woord 'moet' betekent. Het is een absolute noodzakelijkheid: u moet het doen. Ziet u, het is een moeten. Niet een: "U zou het moeten doen", of "Het zou beter zijn als u het deed", maar: "Gij moet wederom geboren worden." O, als wij dit woord vanmorgen eens konden nemen en het uitleggen, om te zien wat het betekent. Om te zien hoe volkomen onmogelijk het is.... Als het zo belangrijk en geweldig is, dat het volkomen onmogelijk is binnen te gaan in het Koninkrijk der hemelen, ja om het zelfs maar te zien tot u wederom geboren bent, dan moeten wij met heel ons hart gaan uitzoeken wat bij zoveel verschillende verklaringen van het woord 'wedergeboorte' de juiste betekenis is.

Over deze belangrijke leer van Jezus, die hier in de Bijbel voor ons geschreven staat: "Gij moet wederom geboren worden!", zijn zoveel verschillende versies, zoals ik al heb gezegd, dat ik deze morgen besloot om dit onderwerp nu door te nemen. Ik zal het u zo duidelijk als ik maar kan uitleggen, terwille van velen die er mij naar gevraagd hebben, die wilden weten wat het betekent en hoe ze waarachtige, echte Christenen kunnen worden. Niet in de vorm van een prediking maar als een onderwijzing, opdat de mensen de Boodschap zouden begrijpen.

Nu, er zijn vele uitleggingen over het 'wederom geboren' zijn, en met het oog daarop -- wetend dat het op de band wordt opgenomen -- zou ik de predikers die deze band misschien zullen ontvangen, het volgende willen zeggen. Zoals ik het geloof en leer zal het misschien een beetje afwijken van wat normaal in de kerken wordt geleerd. Ik geloof namelijk, dat ik met de Schrift afdoende kan bewijzen, dat u geboren wordt uit de Geest en dan in het Lichaam gedoopt wordt door de Heilige Geest.

Velen van hen leren, dat de wedergeboorte heeft plaatsgevonden, als u slechts naar voren komt, voor de samenkomst komt staan, door hen wordt erkend enzovoort en u, als zondaar, Christus aanneemt als uw persoonlijke Verlosser. Velen geloven dat de wedergeboorte plaatsvindt door de waterdoop. En sommigen van hen denken dat u uit water bent geboren, wanneer u in water wordt gedoopt. Er zijn zoveel verschillende opvattingen over. Heel wat van hen, velen, denken dat zij wederom geboren zijn, als ze een geloofsbelijdenis opzeggen en de leer van een kerk geloven, dat ze dat gewoon moeten aannemen door zoiets uit te spreken als: "Ik geloof in de heilige zus-en-zo kerk, ik geloof dat God de Verlosser der mensen is, enzovoort, en vanaf deze dag word ik een lidmaat van deze kerk en heb ik gemeenschap met de Christenen..."

Hoewel ik geloof dat de geloofsbelijdenis die ze opzeggen nog niet eens bekritiseerd kan worden -- sommige zijn rein en heilig, andere werkelijk Schriftuurlijk, dan wordt toch de Schrift niet op de juiste wijze toegepast. En zelfs al wordt de Schrift toegepast, dan geloof ik toch dat de wedergeboorte meer inhoudt. Hoe goed uw bedoelingen ook mogen zijn, ik geloof dat de wedergeboorte ver boven uw goede bedoelingen, uw gedachten en verstand uitgaat. Het gaat verder dan dat.

Ik wil dit niet zeggen om heiligschennend te zijn, en ik zou ook geen enkele organisatie of kerk zwart willen maken, maar veel ervan herinnert mij aan een grapje over een Jood. Ik geloof niet dat er hier op het podium grapjes verteld moeten worden. Het is geen plaats voor grapjes. Maar om dit punt dat ik in mijn gedachten heb duidelijk te maken, gebruik ik een voorbeeld, dat op een grap lijkt. Ik wil u daardoor laten zien wat ik bedoel. Een Katholieke priester ging eens op een vrijdag mee naar huis met iemand die zojuist tot de Katholieke kerk bekeerd was. Deze bekeerling had een ham gebraden en hij zei: "Vader, het spijt mij wel, maar ik bedenk ineens dat het vandaag vrijdag is. Maar wat denkt u, zal ik, zoals u mij, die een Jood was, overeenkomstig de geweldige leer der kerk met heilig wijwater hebt besprenkeld en mij van een Jood tot een Katholiek hebt gemaakt, nu niet een weinig van datzelfde water op deze ham sprenkelen en er een vis van maken...?" Wel, alleen maar zoiets uit te spreken betekent nog niet dat het een vis wordt. Het blijft nog steeds een ham, hoe men ook beweert hoe heilig het water is.

En ongeacht hoezeer wij proberen te denken dat wij juist zijn als we een belijdenis opzeggen of toetreden tot een gemeente: u bent nog steeds dezelfde als daarvoor, tenzij u werkelijk door de Geest van God wederom geboren wordt. Deze dingen veranderen u niet: uw geloofsbelijdenis, noch het toetreden tot een kerk, noch het van gedachte veranderen of uw goede voornemens, hoe goed ze ook mogen schijnen. Daarmee is het nog steeds niet in orde. Er moet iets gebeuren; de wedergeboorte is een ervaring, iets wat plaatsvindt. Dat zijn niet die zaken, die de wedergeboorte bewerken. In verschillende kerken wordt gezegd: "Neem dit aan of geloof zus-en-zo en het is in orde." Maar zo is het niet.

Laten we beginnen, om het ergens op te baseren, met de reden waarom we wederomgeboren moeten worden. Het is, omdat het is zoals de Bijbel zegt: "Zie in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen." "Als leugensprekers zijn wij in deze wereld gekomen." Het toont ons, dat onze natuur zondig is, al vanaf het begin. We waren van meet af aan al niet goed. dus wij kunnen nergens aanspraak op maken; op grond van onze kennis niet, niet vanwege onze ernst of omdat we zo groot zijn of zo klein of wat anders ook: we zijn gewoon reeds vanaf het begin totaal verkeerd en er is niets wat wij daaraan kunnen doen. U kunt het niet. Jezus sprak: "Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte toedoen?" U zou alle gedachten kunnen nemen, er alles van dromen, erover lezen, het bestuderen, onderzoeken, en wat al meer, maar toch zou u uzelf niet in het minst kunnen helpen. Dus dat maakt dat dat alles buiten beschouwing kan worden gelaten. Ik ben zo blij dat het zo is, want als het op kennis aankwam of op schranderheid, dan zouden wij ongeletterden er buiten staan. We zouden geen kans hebben. Maar God veranderde het... of, heeft het van de beginne zo niet bepaald. Het zijn de kerken die het altijd zo ingewikkeld maken. God maakt het eenvoudig. Het wordt zo gegeven, dat een ieder van ons het kan begrijpen en ieder van ons het kan ontvangen. Het is voor een ieder die wil.

De ene mens is niet in staat om de andere te redden, wat hij ook probeert te zeggen. Geen mens kan een ander redden. Het maakt niet uit hoe verstandig iemand is, wat voor ambt hij ook bekleedt -- of hij nu pastoor is, priester, bisschop, kardinaal of paus -- hij kan niets voor de redding van een mens doen, want hij is zelf een zondaar, in zonden geboren, gevormd in ongerechtigheid, als leugenspreker in de wereld gekomen. Hij is een leugenaar om mee te beginnen en ieder woord dat hij zegt is een leugen, wanneer het in tegenspraak is met Gods Woord en Gods plan.

Maar God maakte een plan voor de mens om gered te worden. Een plan waaraan de mens niets kan toevoegen. Het is Gods plan. En dat plan is het wat we vanmorgen willen gaan bestuderen. Wat is Gods plan? Hij sprak: "Het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig." Daarom zouden wij het niet moeten wagen om er ook maar één zin van te veranderen, om er iets anders van te maken. Het maakt niet uit wat er ook allemaal bij onze rituelen enzovoort gezegd wordt; dat moeten we vergeten. Dit is Góds Woord! Op een andere wijze kàn het niet gebeuren. God heeft een plan; Hij heeft een plan gemaakt.

In de eerste plaats moet u weten, dat u wederom geboren moet zijn, wilt u het ooit begrijpen. Tweemaal zei Hij het: "Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk niet binnengaan." "Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods zelfs niet zíen..." (Joh. 3:3 en 5) En dan heeft Hij dat nog sterk benadrukt. Men heeft mij verteld dat als men iets opschreef en men iets extra wilde beklemtonen, men dan schreef: "Voorwaar, voorwaar!" Zoals wij het met hoofdletters schrijven: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u!" Dit woord wordt op verschillende plaatsen ook wel vertaald met: 'absoluut'. "Absoluut, absoluut, Ik zeg u...!" Wie heeft dat gezegd? Was het een kardinaal, een priester, een pastoor, een evangelist of misschien een paus? Nee, God Zelf! Er is geen verontschuldiging. Hij zal op geen manier, geen enkele manier, en kan op geen enkele andere manier, ongeacht hoe groot hij is, wat voor naam hij ook heeft, hoe beroemd hij ook is of hoe populair: hij kan het Koninkrijk Gods nog niet eens begrijpen, tot hij wederom geboren is. Het is een geweldig onderwerp. "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u!" Let op! Ga terug naar de Griekse tekst en u zult vaststellen, dat het 'zien' niet slechts met de ogen gebeurt, maar dat u ziet met het hart. U zou het Koninkrijk Gods niet met uw ogen kunnen zien, omdat het een geestelijk Rijk is. Met andere woorden: u zult nooit in staat zijn het Koninkrijk Gods te begrijpen, totdat u wederom geboren bent. Anders blijft het een niet-geopenbaard geheimenis. Wanneer u wederom geboren bent, zal het plan van Gods Koninkrijk en ook dat Koninkrijk zelf, een realiteit voor u zijn.

Wanneer een aannemer een gebouw wil bouwen, dan moet hij op z'n minst de bouwtekening kunnen lezen. Het heeft geen zin, dat hij begint te bouwen als hij de tekening niet begrijpt. Wanneer hij die blauwdruk heeft begrepen, weet hij, hoe het gebouw gemaakt moet worden. Zo is het. En dat is nu ook het geval bij de bouw van Gods Koninkrijk. U moet de blauwdruk begrijpen en u zult haar pas begrijpen als u wederom geboren bent. Maar als u nu wederom geboren bent en desondanks die Tekening loochent, wat gebeurt er dan?

Het eerste wat we moeten doen, is erkennen dat wij zondaren zijn, het oordeel waardig. Erkennend, dat we allen zijn geboren in zonde en gevormd in ongerechtigheid en dat er niets goeds aan ons is. Onze gezindheid is slecht, onze ziel vergankelijk, ons voortdurend denken is boos, elke denkbeeldige gedachte van de menselijke geest is boos. Hij is een zondaar. Ook is ons lichaam zwak, is onze geest niet goed en zijn we vol verderf. Hoe zou dan het ene verderfelijke iets goeds kunnen voortbrengen uit iets anders wat ook verderfelijk is? Laat mij dit zeggen uit Job 14: "De mens, uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust. Hij komt voort als een bloem, en wordt afgesneden." En als de profeet dan verder spreekt, zegt hij: "Komt ooit een reine uit een onreine? Niet één!" Als u uw emmer neerlaat in een put en weer ophaalt en het water is bedorven en stinkt -- als u er in kijkt is het vuil, en zitten er wormen in het water; want het is stilstaand water, dan is het onmogelijk dat u de emmer opnieuw neerlaat om er dan schoon water uit te halen. De hele wereld is verdorven. Ziel, geest en lichaam van de mens zijn geheel verdorven door zonde. Hij is, wat zijn lichaam betreft, in zonden geboren, gevormd in ongerechtigheid en komt als een leugenspreker in de wereld, zodat ook zijn ziel verdorven is; er is niets goed in hem! De een kan de ander niet verlossen, want allen zijn verkeerd. U kunt niet hier een emmer bedorven water putten en dan daar nog een, en ze dan met elkaar mengen. Dan hebt u zelfs nog méér verdorvenheid gekregen! Dat heeft geen reiniging in zich!

Ik heb hier een prachtig type in Numeri. Ik heb de Schriftplaatsen hier genoteerd. In Numeri. Het prachtige beeld ervan is... Het is een prachtig beeld, wanneer u het kunt zien. Ik bedoel de koperen slang, die werd opgeheven in de woestijn. Toen Israël daar door de slangen werd gebeten -- en die beet was dodelijk -- was er geen geneesmiddel voorhanden. Niet één van de dokters in hun midden had het tegengif of de geneeswijze. Zij hadden wel dokters bij zich, maar niet voor die slangebeet. Zoals ik al zei: er zijn geen artsen onder ons, die de zonde kunnen genezen. Het is een dodelijke beet. We zijn allen schuldig, allen gevormd in ongerechtigheid. Allen zijn we schuldig. Maar wat deed God? Zij waren toen schuldig en moesten met de dood betalen, de doodstraf. Maar God liet Mozes een koperen slang oprichten en op een paal zetten. Iets waar de mensen niets aan konden toedoen, totaal niets, ze hoefden geen geld te betalen, noch een geloofsbelijdenis op te zeggen, of tot een kerk toe te treden; het enige was: "Zie en leef!" Ziet u, hoe eenvoudig? Zie en leef! Geen toetreden tot een kerk, geen sensatie, geen bijzonder gevoel wat over je moet komen. Alleen dit: Zie en leef! Dat is alles. Zo eenvoudig is het. Niet als u alle tien geboden kunt onthouden, zult u leven; niet als u alle wetten en regels kent -- "Zie en leef." Meer hoeft u niet te doen. En allen, die daarnaar keken, leefden...

Toen Jezus op aarde was, zei Hij, sprekend tot Nicodémus: "En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden." Zo moet het. Waarom? Op dezelfde wijze, omdat het vanwege dezelfde zaak is, met hetzelfde doel, om opnieuw hetzelfde werk te doen. Vaak zijn de mensen in de war als ze zien dat Jezus wordt voorgesteld door de slang. De slang stelde in zoverre Jezus voor, dat de slang dood was. Deze slang was dood. Er was geen leven in: Jezus stierf... Toen Kaïn Abel doodsloeg, stierf Abel daar op het altaar, waar ook zijn offer lag. Nadat Abel zijn offer voor de zonde had gedood en had geofferd, stierf ook hij, samen met zijn offer, op hetzelfde altaar. En om wederom geboren te worden, moet u eerst sterven op het altaar, samen met uw Offer. U moet zo dood zijn, als Hij het was. En dan wordt u wederom geboren. -- De slang had geen leven in zich.

U vraagt zich misschien af, waarom hij van koper was. Koper stelt het goddelijk oordeel voor. Hebt u in de Bijbel niet opgemerkt, dat in het Oude Testament het altaar, waarop het offer werd verbrand, van koper was? Koper spreekt van oordeel. Zoals Elia in zijn dagen, toen hij opzag naar de hemel, of de regen na zijn gebed zou komen, dat hij zei: "De hemel is als van koper." Wat was het? Goddelijk gericht over een ongelovig volk, een ongelovige natie, die God had verlaten. Het was goddelijk oordeel: koper! En wat de slang betreft, de vorm ervan, die stelde de veroordeelde zonde voor, want de slang werd veroordeeld in de Hof van Eden, en hij werd... de slang, veroordeeld.

Nu, als u opziet naar Christus, dan ziet u de vergelding. De enige... God Zelf, die vlees werd. Het was God, die naar de aarde kwam en ons aller zonden op Zich heeft genomen. Het oordeel en de wraak van de Almachtige God werd uitgestort over Zijn lichaam, dat daar werd verscheurd aan het kruis. Dat is het werkelijke gericht. Hij heeft de wijnpers van de wraak van God alleen getreden. Hij ging de weg alleen. Hij stierf alleen, zonder bijstand. Niet van een engel, niet van een mens, Zijn gemeente, Zijn moeder, Zijn broeders of van Zijn Vader: Hij werd verlaten door God, door de mensen en de natuur. Hij stierf alleen, ons tonend dat zelfs de natuur zelf ons in het doodsuur geen hulp meer kan bieden. Daar helpt geen vriend, priester of paus, en ook geen voorganger! Het is de dood. Maar daar was er Eén die het voor ons onderging!

In de slang was geen leven. Hij was volkomen verstard. Dat was de vergelding. Hij stierf, en de aarde werd beschaamd over zichzelf. Hij stierf, en de sterren schaamden zich. Hij leed zo, dat de zon niet meer wilde schijnen. Hij leed, zodat de maan haar licht doofde. Hij leed zo, dat zelfs de aardse elementen zo zwart en middernachtelijk duister werden, dat het voelbaar was. Niets was er meer. Niemand heeft ooit zo geleden, of had ooit zo kunnen lijden. Geen sterfelijk wezen zou dat ooit kunnen doorstaan. Maar Hij doorstond het. God heeft ons aller ongerechtigheid, ons oordeel, op Hem doen neerkomen. Hij heeft de wijnpers van Gods toorn alleen, zonder hulp, getreden. Er was niets om Hem te helpen. God voltrok de straf. Alles lag onder dat oordeel, zodat er niemand was die Hem kon helpen; wij waren allen schuldig. Geen hogepriester kon Hem komen helpen. Niemand, geen paus, geen engel. Alles stond op een afstand toe te kijken. Dat waren de geweldigste momenten van de wereldhistorie. Hij stierf. Geen spatje leven bleef er in Hem over, en Hij werd als de koperen slang! Daar hing Hij aan het kruis, nog slechts een verstard teken.

Nu, dit heeft te maken met uw wedergeboorte. Het komt langs deze weg. Om tot deze geboorte te komen, moet u eerst een bepaald proces doormaken. Alles wat herleeft, moet eerst sterven. U kunt uw oude geest niet houden. U kunt uw oude gewoonten niet houden. U kunt uw oude gedachten niet behouden. U moet sterven. U moet zo sterven, als ook Hij stierf. U moet op Zijn altaar sterven, zoals Abel met zijn lam. Zo moet u sterven met uw Lam. U moet sterven. U moet sterven aan uw eigen gedachten, om geboren te worden voor Zijn gedachten, opdat de gezindheid van Christus in u zij. U moet Zijn gedachten denken.

Maar broeder en zuster, laat mij dit zo begrijpelijk zeggen, als ik maar kan: Hoe kunt u Zijn gedachten denken en dan toch Zijn Woord loochenen, terwijl u er tegelijkertijd aanspraak op maakt, dat u wederom geboren bent? Stelt uzelf deze vraag. Hoe zou u zoiets kunnen doen? Dat kan niet. Wanneer u wederom geboren bent, hebt u Zijn gedachten. Wanneer de gezindheid van Christus in u is, bent u een nieuwe schepping. Dat leert de Bijbel. Als iemand het woord 'schepsel' in een woordenboek zou opzoeken, zal hij vaststellen dat het woord 'schepsel' wordt vertaald met 'een nieuwe schepping'; u bent een schepping. Als mens bent u door sexueel verlangen op deze aarde geboren; maar nu bent u een nieuwe schepping, geboren uit de Geest. Uw eigen gedachten zijn dood, zo dood en levenloos als die starre koperen slang of zoals Hij stierf, toen hemel en aarde en alles er getuigenis van aflegde, dat Hij gestorven was.

Zo dood was Hij, dat in Zijn lichaam het water zich van Zijn bloed scheidde. Zijn dood was zo verschrikkelijk, dat men zou kunnen zeggen dat de aarde een zenuwinstorting had. Zij schudde en beefde zo, dat de rotsen van de bergen afsprongen. Wie zou zo kunnen sterven? Geen stervende paus, geen stervende voorganger zou dat teweegbrengen. Maar toen God kwam in het vlees en stierf aan het kruis, toen kreeg de aarde een zenuwschok. Toen, toen dat alles, wat Zijn gesproken Woord in het bestaan had gebracht -- de rotsen, de aarde, de takken en bomen der aarde, de sterren en de maan -- toe moest zien, hoe de zonde over Hem werd uitgestort. Zijn Eigen gesproken Woord zag de Schepper vlees worden en aanschouwde hoe de zonde op Hem werd gelegd. Hoe de toorn van God over Hem werd uitgestort, zodat zelfs de maan en de zon hun licht doofden. De aarde kreeg een zenuwschok en beefde. Ze zou in stukken zijn uiteengebarsten, als ze er niet voor ons had moeten blijven, voor de toekomst. Dat alles gebeurde.

Als dan de elementen van de aarde bij die aanblik, en ziende wat er plaats vond, zo geschokt werden en in zo'n toestand gebracht werden, wat zou het u en mij dan wel niet moeten doen? Wat moest er niet met onze ziel gebeuren, als wij kijken en zien wat God voor ons heeft gedaan? Want dat alles gebeurde voor u en mij. Wat zou het ons moeten doen? Moeten we dan doorgaan met zondigen? God verhoede het! Wij zouden ons verre van de zonden moeten houden en sterven aan de zonde. Ziet u niet wat de zonde met Hem deed? De zonde doodde Hem. Hij nam daar de straf voor de zonde op Zich, opdat Hij u en mij de gerechtigheid van God zou brengen. En wanneer de gerechtigheid Gods ons ten deel valt, is de zonde dood in ons sterfelijk wezen. O, ik hoop dat u het begrijpt.

Ja, om wederom geboren te worden, moet u door een afstervingsproces gaan. Dat geldt voor alles. Neem nu een graankorrel. Als die graankorrel ooit leven zal willen voortbrengen, zal hij eerst moeten sterven. Wanneer een tarwekorrel ooit leven wil voortbrengen... Het is totaal onmogelijk voor dat graan, die tarwe, een bloem, een boom, gras of groente... Alles wat opnieuw leven verwacht voort te brengen, moet eerst sterven. Hoe denkt u dan, dat u er aan zult ontkomen? U moet éérst sterven. U moet sterven. Hoe sterven? Aan uzelf, ja aan alles, zodat u wederom geboren kunt worden. Dat moet er met u gebeuren. Als u niet sterft, kunt u nooit herleven.

Hebt u er wel eens bij stilgestaan, dat er iedere dag iets moet sterven, opdat u kunt leven? Misschien zijn er Zevendedags-Adventisten in ons midden. Velen zeggen: "Ik zou geen eekhoorntjes schieten, broeder Branham, of een hert doden, of een konijn, of een vis, want ik geloof dat het niet goed is dat we iets doden." Weet u niet mijn broeder, dat groenten en al die dingen die u eet, ook leven hebben? U moet het doden. De enige mogelijkheid dat u kunt blijven leven is, dat er iets sterft opdat u kunt leven door dat afgestorven leven. Als er dan eerst iets moet sterven, opdat u door het opofferen van dat sterfelijke leven, hier op aarde een sterfelijk bestaan kon hebben, zou er dan niet ook iets moeten sterven, opdat u door de opoffering van dat Leven, eeuwig zou kunnen leven? Stel uzelf gewoon eens deze vraag... En die Ene was Christus, want niemand anders bezit onsterfelijkheid. Alleen de Zoon heeft onsterfelijkheid. En Hij geeft Zichzelf aan u, als u Hem slechts aanvaardt. Er moet iets sterven.

Nu betekent dat niet, dat we gewoon even een nieuwe bladzij opslaan voor het nieuwe jaar. U zegt: "Broeder Branham ik kom hier al een lange tijd. Ik ben lid van de gemeente. Het is nu Nieuwjaar en ik begin met een schone bladzij; ik begin weer opnieuw." Dat betekent het niet. Het is niet 'een nieuwe bladzij omslaan', maar een daadwerkelijk sterven en wederom geboren worden! U moet zich zo schuldig voelen, als u in Zijn tegenwoordigheid staat -- of u nu Methodist, Baptist of van welke andere richting ook bent -- u moet zo schuldig zijn en u zo schuldig voelen, dat het u doodt. Dat klopt: het zal u doden! Uw wereldse leven zal daar op dat moment sterven. U moet uzelf als zo schuldig erkennen in de Tegenwoordigheid van God, dat uw werelds leven ter plaatse sterft. De zondevraag is dan voor u voorbij, wanneer u in Zijn Tegenwoordigheid staat. Wanneer het u zo vergaat, dan bent u zeker te zullen léven, omdat u stierf. De enige manier om te herleven, is éérst te sterven, zodat u kunt herleven.

Nu, u ziet waar ik heen wil, nietwaar? Naar wat de geboorte is, de nieuwe geboorte. U moet eerst sterven, opdat u wederom geboren kunt worden. Maar wanneer u nog steeds de dingen van de wereld in u heeft, bent u nog niet wederom geboren. Hoe kunt u er dan aanspraak op maken wederom geboren te zijn, terwijl de dingen van de wereld nog steeds bij u worden gevonden? Hoe kunt u dat waarmaken?

Enige tijd geleden zag ik een groepje jonge Christenen. Ik zeg niet dat ze het níet waren. Maar ik zag foto's van fijne gelovige vrouwen en mannen; zij waren allemaal samen in badkleding, aan het zwemmen. Zij zeiden me: "Dat is werkelijke liefde..." Dat is werkelijke vuiligheid! Geen liefde! Liefde komt heel anders tot uitdrukking.

In geloof worden onze zielen op Zijn koperen altaar gelegd. Dan komt het oordeel Gods neer en wordt ons offer verteerd. Herinnert u zich, dat Elia eens onder een hemel als van koper, het offer voor God op het altaar legde, en dat het offer toen verteerd werd? Baäl kon zijn offer niet verteren. Ik zou dit liever niet willen zeggen, maar ik moet het: U zou naar een gemeente kunnen gaan, hun geloofsbelijdenis aannemen en hun doopformulieren en het offer brengen, (wat u zelf bent, die wordt verondersteld daar te liggen), dan mag u misschien huiverend opstaan, in tongen sprekend, en de hele zaal doorrennen, of misschien staat u huilend op... Maar wanneer uw offer werkelijk door God werd aangenomen dan wordt het verteerd, dan is de wereld dood voor u. Het is voorbij met u, want wij houden onszelf voor dood en begraven. Wij zijn gestorven en in Christus verborgen. Geborgen in Christus! En bovendien, nadat wij gestorven en begraven zijn, en geborgen in Christus, worden wij dan verzegeld met de Heilige Geest.

Ziet u nu wat ik bedoel? U bent gestorven. Onze zielen worden getroffen door Zijn Goddelijk oordeel. Daar duidt het koper op. Onze zielen werden gelegd op het altaar van het Goddelijk oordeel. Wat was de straf? De dood. Wanneer u uzelf op het altaar van God legt en de dood over de zondaar wordt uitgesproken, hoe zou u dan van die plaats kunnen opstaan en voortgaan in zonde te leven, nadat God het offer heeft aangenomen? Is het u nu duidelijk? U sterft. U wordt werkelijk verteerd; u versteent als het ware. Er blijft niets anders meer van u over dan alleen de vorm waarin u bent. U bent als de koperen slang, zoals Christus, toen ze Hem dood en koud van het kruis namen. U bent dood! Waarom? U bent op Gods oordeelsaltaar. Wat is Zijn oordeel? Als de Rechter Zijn veroordeling uitspreekt, hoe luidt dan de straf? "De dood." En wanneer u uw ziel op Zijn oordeelsaltaar legt, betekent dat uw dood. Begrijpt u het nu?

O, u zou daarna kunnen opstaan en dansen in de Geest, u zou kunnen juichen en wenen, zoals nog nooit iemand weende, heen en weer rennen door de zaal, toetreden tot een gemeente, u zou kunnen doen wat u wilt -- ik spreek nu tot pinkstergelovigen -- en dan weggaan en de vrouw van iemand anders onteren, of wat sommigen van u, vrouwen, betreft: iemands huisgezin kapot makend. U gaat regelrecht weer terug, hoezeer het Woord van God ook tot u komt om het goede te doen, maar u erkent het niet. U vrouwen zult uw haar niet laten groeien of u correct kleden. U gedraagt zich precies zoals de wereld, want u bent nog niet aan de wereld gestorven, maar u leeft er nog mee.

Velen van u, mannen, houden niet op met roken en drinken. U houdt niet op uw begeerte naar slechte en immoreel geklede vrouwen uit te laten gaan, wanneer u ze op straat ziet. In plaats van hen de rug toe te keren en weg te lopen, gaat u er gewoon mee door hen te begeren. Waarom? U bent nog levend met de wereld. Maar wanneer het offer is aangenomen, dan bent u dood. Zo is het. Hoort u wat ik bedoel? Begrijpt u waarover ik spreek?

Nu, uw ziel wordt op het koperen oordeelsaltaar van God gelegd en God aanvaardt het offer. Wanneer u echter nog steeds in de wereld leeft, toont het dat u het nog niet hebt ontvangen. God heeft het nooit aangenomen. U die spreekt over het ontvangen van de Heilige Geest en dat u zo lang moet wachten -- hier ziet u het: Totdat God dat offer aanneemt, totdat het onder Zijn oordeel is geweest en uw zinnen werkelijk door Zijn oordeel zijn gedood... U kunt zeggen: "Nu zal ik met een schone lei beginnen...!" Dat is het niet. "Ik heb gerookt, maar ik zal er nu mee stoppen." Dat is het ook nog niet. Tenzij God het offer op Zijn koperen altaar aanvaardt. Zijn altaar betekent oordeel. Wat is Zijn oordeel? De dood! Dat is de straf.

"De ziel, die zondigt" -- en daarin blijft -- "zal sterven." Ongeacht wat u hebt gedaan.

Jezus zegt: "Velen zullen op die dag tot Mij komen en zeggen: Here, hebben wij niet dit gedaan en hebben wij niet dat gedaan? En Hij zal antwoorden: Ga weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid."

Als het offer door het vuur wordt verteerd, dan gaat het zo omhoog, en dan stijgt de rook omhoog. Zo stijgt u omhoog, samen met het offer en u komt in de hemelse sferen en dan wordt u wegverzegeld, bij de dingen van deze wereld vandaan, en onze ziel is op Zijn altaar.

Wat dan met u, nadat u bent gestorven? Wat moet er dan met u gebeuren? Dan wordt u opnieuw ontvangen, opnieuw verwekt. Eerst werd u ontvangen in zonde, maar nu wordt u in iets nieuws verwekt. Wat is dat? In het levende Woord. Amen. O, dat verandert de zaak, nietwaar? Nu zijn we door de worsteling heen, nadat we zagen wat we moesten doen. U bent opnieuw verwekt door het levende Woord. Dat betekent, dat het Woord levend in u wordt. U begint de dingen anders te zien. Wat u eerst niet kon zien, ziet u nu wèl. Het is nu anders geworden. De Schrift wordt één geheel voor u. Alles klopt nu precies met elkaar. Er begint iets te gebeuren: u sterft aan uw eigen denken U bent nu opnieuw verwekt, want u bent gewassen in het waterbad van het Woord. Is dat juist?

Wat doet u met een baby, direct na de geboorte? Hij wordt gewassen. Klopt dat? Direct nadat iemand aan zichzelf gestorven is en uit God geboren is, wordt hij gewassen in het waterbad van het Woord. Amen. Als er staat: "In Jezus' Naam" dan zegt u ook "in Jezus' Naam". Als er staat: "Gij moet wederom geboren worden", dan zegt u hetzelfde. Wat God ook zegt, u bent gewassen in het waterbad van dat Woord. Amen.

Nu bent u gereed om te leven, gereed voor het begin. U bent wederom geboren, geboren in het gezin van God; u hebt een nieuwe Vader. Jazeker. Daarvoor had u opvoeders, nu hebt u een nieuwe Vader. U kunt niet geboren zijn, zonder een vader te hebben. Wanneer u dus wordt geboren in de broederschap van een kerk, dan is dat wat u hebt. Bent u geboren in een geloofsbelijdenis, dan hebt u slechts dat. Maar wanneer u uit God bent geboren, ontvangen in Zijn Woord, dan hebt u een nieuwe Vader. Dat is God, die gereed staat om u Zijn Woord bekend te maken en Het door u heen te spreken. O, een nieuwe Vader! Die Vader is God! Hij staat klaar, om nu Zijn Woord te nemen, dat wat Hij reeds heeft gesproken, het in u te leggen en het voor u tot leven te laten komen. Nu gaat u daarin opgevoed worden. Nu bent u klaar om als kind uw opvoeding te krijgen, uw training. Dat is het moeilijkste deel, waarin u meent iets te moeten doen en het Woord snijdt u de pas af en toont u iets anders. "Wel, zij geloven dat het..." Het maakt niet uit wat zij geloven, hier is wat God zei: "Ik moet bezig zijn met de dingen van Mijn Vader..." U wordt wederom geboren. U komt nu op orde, u laat u terechtwijzen. U hebt een nieuwe Vader...

Nu, wanneer u wederom geboren bent en een nieuwe Vader hebt, dan hebt u ook een nieuwe natuur gekregen. De oude natuur is gestorven en u hebt een nieuwe gekregen. Eerst ging u de ene kant op, nu gaat u de andere op. Vroeger was u daarheen gegaan, naar beneden, nu gaat u naar híer: opwaarts. Uw verlangens zijn gericht op de dingen van boven. Een nieuwe liefde! U hebt de dingen van deze wereld niet meer lief. Uw genegenheid gaat uit naar God. U geeft niet om dat wat de mensen zeggen, of ze om u lachen of u als ouderwets bestempelen of wat ze ook doen, daar maakt u zich geen zorgen over, want u bent van boven geboren. Uw verlangens gaan uit naar de dingen die van boven zijn. God schaamt zich niet voor u en u schaamt zich niet voor Hem. Zo is het -- u moet Hebreeën 11 maar eens lezen. Ik noteerde dat: hoe het de mensen verging in die dagen. Zij zwierven rond, gekleed in schaapsvachten, door woestijnen en zij leden ontbering, zij, wien de wereld niet waard was. Leest u het maar eens; het zal u goed doen. Daaruit kunt u zien, wat er met de mensen gebeurt, wier natuur werd veranderd.

Wat voor soort natuur heb je dan, broeder Branham? Zijn natuur... Als ik de natuur van mijn vader zou hebben, dan zou ik de dingen doen die mijn vader deed. Maar nu ik wederom geboren ben, hangt het er maar van af wie mijn vader was. Wanneer u gewoon in een kerk bent geboren, dan hebt u een kerk als vader en dan kunt u hem 'vader' noemen, als u dat wilt. U kunt hem van alles noemen, want hij is uw vader. Maar als God uw Vader is, en u bent geboren in het gezin van God, dan zoekt u de dingen Gods. Dan bent u een kind van God, dan is Gods natuur uw natuur. Velen van u horen dat er wordt gezegd: "O, onze kerk gelooft dat de dagen van de wonderen voorbij zijn!" Hoe kunt u geloven dat de dagen van de wonderen voorbij zijn, als de natuur van God Zelf in u is? Hijzelf is één en al wonder. Zijn natuur is wonderlijk. Zijn handelingen zijn wonderlijk. Heel Zijn wezen is wonderbaar. Hoe kunt u dan iets anders zijn dan een wonder? Uw wedergeboorte is een wonder. Uw nieuwe leven is een wonder. Zelfs uw natuur is een wonder. Hoe u terug kunt zien en zeggen: "Die dingen zijn dood voor me. Dìt is juist!" U bent een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Zeker.

Zoals ik hier niet lang geleden predikte over het kleine adelaarsjong. Ik denk dat u zich het verhaal herinnert, hoe de boer het adelaarsei onder een hen legde. En toen de baby's werden geboren, waren het allemaal kuikens, behalve één. Hij was een adelaar. Hij was een vreemd klein ding. Hij was helemaal anders, maar ziet u, vanaf zijn geboorte behoorde hij al tot een andere categorie. Het zaad en de eicel waren anders en daarom was hij ook een andere vogel. Natuurlijk, hij zag er vreemd uit, gedroeg zich raar, tenminste volgens de anderen. Maar hij handelde gewoon overeenkomstig zijn aard. Hij kon niet anders, want hij was een adelaar. Hij had een adelaarsnatuur, hij kon niets dan een adelaar zijn. Zo zijn er velen in de denominaties, die eigenlijk adelaars zijn. Het is niet goed om te zien dat ze zich bewegen in het vuil en in de dingen van de wereld. Het is onze opgave, hen eruit te roepen.

Op een dag kwam de moederarend aangevlogen. Denkt u, dat die oude hen hem toen nog langer op de grond kon vasthouden? Hoeveel ze ook klokte en zei: "Kom hier, lieverd, ik heb hier iets gevonden..." Zijn verlangens waren naar boven gericht en hij vloog er naartoe omhoog. Voor hem bestonden er geen denominaties meer. U kunt hem niet meer terugroepen.

Een mens die uit God geboren is, kunt u niet meer terugroepen in de verdorvenheid van de zonde. Hij is gestorven en wederom geboren. Hij is een nieuwe schepping. Hij heeft een adelaarsnatuur. Hij moet naar boven, om rond te zweven aan de hemel. Hij moet naar boven, naar waar zijn moeder is, zijn ouder.

Zo is het. Zeg tegen een man die gelooft: "Kom, treedt toe tot onze kerk, dat andere is toch allemaal fanatisme..."

Wel, toen dat adelaarsjong daar stond en de roep van de moeder hoorde, keek hij om zich heen. Hij vraagt zich af: "Waar kwam die roep vandaan?" Misschien riep zij de jonge adelaar wel toe: "Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid."

De kloek roept: "De dagen van de wonderen zijn voorbij, tok-tok-tok. De dagen van de wonderen zijn voorbij. Zoiets bestaat niet. Dat is fanatisme."

O, maar u kunt het jong niet meer vasthouden. Ik kan gewoon horen hoe hij terugroept: "Mamma, hoe kom ik daar boven?"

"Beweeg gewoon je vleugels, lieverd. Meer hoef je niet te doen. Je bent een adelaar. Wandel in geloof."

"Hoe zal dat gaan, Mamma?"

"Ik weet het niet, ga gewoon voorwaarts." En daar komt hij! Na de eerste paar slagen zit hij al op de schutting. Zo hoog kwam hij al. Dan klinkt haar roep: "Ga gewoon door, ik zal je opvangen." Dat is het!

Een nieuwe natuur, een nieuw wezen, een nieuwe schepping. De natuur van uw Vader. Dan zult u ieder Woord dat Hij zei geloven en liefhebben. Elk mensenwoord dat in tegenstelling is met Zijn Woord, is een leugen. Dit is Gods Woord. De Bijbel heeft gelijk. Ik geef er niets om, wat de kerk zegt, maar de Bijbel blijft altijd juist voor u, want uw natuur is veranderd. Wanneer uw vader een kerk is, zult u de kerk als vader geloven. Als God uw Vader is, zult u het Woord van God geloven. Wanneer u een gemeente als uw vader beschouwt, zult u haar geloven, want u draagt haar natuur, want dat is dan uw vader. Als God echter uw Vader is, dan zult u Gods Woord geloven. Als u van de kerk bent zult u haar woord geloven, u zult het kerkwoord geloven, u zult geloven wat de kerk zegt. Maar als u wederom geboren bent zult u geloven wat God zegt, want God is uw Vader, niet de wereld of de belijdenis-geschriften van een kerk.

Het herinnert mij aan de geschiedenis van een eend die een stel kuikens volgde. De eend was nogal vreemd in de ogen van de kuikens. Hij was topzwaar, had een te grote snavel, maar die eigenschappen had hij voor een bepaald doel. Ik denk dat een Christen vaak ook zo bij de mensen overkomt: een beetje fanatiek. Maar dat heeft zijn doel. Zolang die eend bij de kuikens en de kalkoenen rondliep, zag hij er vreemd uit. Zij hadden een klein snaveltje in verband met de dingen die zij deden en daarom waren ze ook niet als een eend gebouwd. Op zekere dag liep moeder kip met de kuikens en de eend een eindje om. De eend kwam altijd een beetje achteraan. Hij sprak niet zoals de anderen. Zijn taal was anders. Ze konden elkaar niet verstaan.

Zo is het ook met een Christen die wederom geboren is. Hij heeft een andere afkomst; hij komt uit een ander soort ei. Ik geloof dat er nog veel van die eenden zijn in de verschillende denominaties en kerken, maar ze hebben een hen als leider, daarom begrijpen zij de dingen niet. Dat klinkt scherp. Zo bedoel ik het ook niet, maar ik probeer u iets duidelijk te maken.

Op zekere dag liet zij hem een beetje te ver achter de stal gaan. Achter de stal was water. Er was daar een bron, een beek. Terwijl hij daar achter de hen aanliep, vroeg hij zich af wat dat nu allemaal betekende: waarom hij zelfs niet van hetzelfde eten hield als de anderen; het leek hem gewoon niet goed toe. De vreemde dingen die ze deden, kwamen hem ook al niet juist voor. Een poosje later ademde hij ineens iets in: dat rook precies goed! Waar kwam dat vandaan? O, dit kleine briesje uit de Hemel. Het is als een verademing, als een verfrissing, een prediking die u aanspreekt, die u treft. U merkt dat het Woord diep wordt verankerd. O, het is Hemelse zonneschijn! Hij dacht: "O, er is toch iets anders. Wat ik daar opsnoof, past bij mijn natuur!" Hij ademde het nog eens in: "Het is ergens. U kunt mij nog meer vertellen, maar het is hier ergens! Ik weet dat er ergens iets is, waar ik bij hoor..." Niet bij deze geloofsbelijdenis. U weet, wat ik bedoel: hij rook water en hij had de natuur van een eend. Een eend en water horen bij elkaar. En zo behoren ook een gelovige en God bij elkaar. Nog eens haalde hij diep adem. Het werd sterker. Even later begon de wind te waaien, zoals dat machtige ruisen van de wind, weet u? De wind had die geur van het water regelrecht naar hem toe gewaaid. Hij kon het niet langer uithouden. Daar ging hij de heuvel over; hij waggelde zo snel als hij kon, zijn kleine snavel omhoog in de lucht: Hij rook water!

De oude hen riep: "Kom terug, jij fanatiekeling!" Het had geen enkel effect, hij had het water geroken en was op weg er naartoe!

Er is een Bron, gevuld met Bloed, vloeide uit Immanuëls zij. En zondaars worden in die vloed van zondesmetten vrij.

Een werkelijk Christen wil niets met de wereld te maken hebben. Zij willen hier maar niet op goed geluk leven, ronddwalend zonder te weten waar ze aan toe zijn. Vandaag Methodist zijn, morgen Baptist, Presbyteriaan, van een Pinkstergemeente, enzovoort. O broeder, dat is jammerlijk. Een werkelijk Christen wil de verfrissing van de Geest, de verfrissing van God, in zijn leven hebben; iets wat hem tot een nieuwe schepping maakt. Zo gauw hij deze uitweg vindt, rijdt hij over beijzelde wegen en wat meer ook, om er te komen. Hij zal weggaan, omdat hij van het begin af aan een eend was. Nee, geen dogma's meer, o nee.

Wanneer u nog steeds de dingen van deze wereld liefhebt, dan bent u misleid, dan is uw offer nog niet aangenomen, dan werd uw natuur nog niet veranderd. Weet u nu wat het betekent om wederom geboren te zijn? Kijk, uw natuur is veranderd. U bent een nieuwe schepping. Eerst moet u sterven en dan wederom geboren worden. (Ik weet dat het tijd is om te stoppen, maar geeft u me nog een paar minuutjes. Ik zal snel deze teksten doornemen.) Wanneer u nog steeds de wereld liefhebt, kunt u er geen aanspraak op maken wederom geboren te zijn, ongeacht wat u hebt gedaan. U hebt misschien gehuild en andere ondervindingen gehad; misschien beefde u wel over uw hele lichaam. Dat is in orde, ik heb daar niets tegen. Christenen wenen, worden overstelpt, hebben ervaringen, enzovoort. U zegt: "Broeder Branham, ik heb in tongen gesproken." Dat kan goed zijn. Dat kan zo goed zijn als het maar kan...

Ik kijk nu naar een vrouw, die enige tijd geleden met een droom of met een visioen bij mij kwam en ik kreeg er de uitleg van. Het was moeilijk om de vrouw van een Pinksterprediker te moeten zeggen, dat zij de Heilige Geest nog niet had... Zij had Hem werkelijk niet. Maar toen ontving zij Hem.

Ziet u, het is anders. Het is niet het spreken in tongen, niet het dansen in de Geest. Op geen enkele van deze dingen kunt u het definitief baseren. Het gaat om een sterven en een geboren worden, om een veranderde natuur, een veranderde gezindheid. De oude dingen zijn dood. Alles is nieuw geworden. De wereld is dood. God is nieuw voor u geworden. God is uw Leven. De wereld is dood voor u. Hebt u het begrepen?

Luister. Ik zal nu een beetje moeten hakken, om de dorens uit de weg te ruimen. Als mannen en vrouwen het Woord van God en Zijn onderwijzing niet willen volgen, hoewel zij er aanspraak op maken wederom geboren te zijn, dan is er iets verkeerd. Ik zou even tot de vrouwen willen spreken: Als een vrouw weet, dat Gods Woord kortgeknipt haar en het dragen van korte en lange broeken en immorele kleding veroordeelt, en zij toch geen waardigheid genoeg bezit om haar haar te laten groeien en zich als een Christin te kleden, dan is zij misleid. Het maakt mij dan niets uit, wat u beleefd hebt. U zou in tongen gesproken kunnen hebben, alsof er erwten op een droge koeiehuid werden gestrooid. U zou zo in de Geest gedanst kunnen hebben, dat het hele gebouw er van schudde, maar daarmee heeft het niets te maken. Het toont dat u toch de liefde voor de wereld nog in u hebt. God veroordeelt die dingen. Hij zegt: "Het is niet... Een vrouw moet lang haar hebben. De natuur zelf leert, dat de man kort haar moet hebben, want God staat boven de man, de man staat echter boven de vrouw." Als de vrouw haar haar knipt, dan onteert zij haar hoofd: dat is haar man. Wanneer een man zijn haar laat groeien, onteert hij zíjn Hoofd, wat Christus is. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 2:9: "Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen..." Netjes, als een dame.

Maar hoewel het velen ontbreekt aan normaal fatsoen om deze dingen te doen, zeggen ze toch: "Prijs God! Halleluja! Ik heb in tongen gesproken! Halleluja! Prijs de Here!" Dat toont, dat de geest in u verkeerd is. Als u de natuur van het Woord hebt, zult u het Woord télkens aanvaarden. Het Woord werd vlees. Het Woord was God, het is God en als dat Woord in u is, dan bent u zonen en dochters van God geworden: Zijn nakomelingen, die Zijn Woord geloven.

"Ik geloof er niet in om in die oude naam van de Here Jezus Christus gedoopt te worden. Halleluja! Ik geef er niets om, hoezeer je ook probeert om het me te verklaren, ik geloof mijn voorganger." Ga uw gang, dat is uw vader. Maar als God uw Vader is, zult u overeenstemmen met Gods Woord.

Prediker! "Velen zullen tot Mij komen op die dag en zeggen: 'Here, hebben wij niet in uw Naam duivelen uitgedreven?' (Predikers!) 'Hebben wij geen grote werken gedaan?' (Evangelisten op het zendingsveld!) Ga weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid..." Het zijn onwettige kinderen. Zo is het.

Wanneer u uit God geboren bent, gewassen in het waterbad van het Woord, dan bent u afgezonderd van de dingen van de wereld, dan gelooft u God. U bent dood, gestorven aan uw eigen denken, dood aan uw eigen ideeën, dood aan al het andere, alleen levend in het Woord Gods. Het leeft in u, werkt door u heen en bevestigt daardoor dat het Gods Woord is. U zegt: "Ik ben der wereld gestorven, ik ben der wereld dood, broeder Branham." En tegelijkertijd Gods Woord ontkennen...?

Jezus zei: "Déze tekenen zullen degenen volgen, die geloven." Nu komen wij tot dat, wat "wederom geboren" betekent. Ziet u?

Wordt u nog steeds toornig, gemeen en aanmatigend? Als iemand iets over u zegt, vliegt u dan meteen op, gereed om te strijden? En dan denkt u geboren te zijn uit de Geest Gods? Neen, zo handelt de Geest van God niet. Neen! De Geest Gods is ootmoedig, nederig, lieflijk, zachtmoedig. Dat is God: lieflijk, vriendelijk en vergevend. Dat is de Geest van God. Jazeker.

Maar zij zullen blijven vasthouden aan hun denominaties, ze zullen in tongen spreken, profeteren en allerlei werken doen. Jezus zei dat zij het zouden doen. "Zij hebben een vorm van godzaligheid", maar ze houden vast aan hun denominaties. Die zijn hun vader. Zij zijn geboren door die denominatievader. Als u echter uit God bent geboren, is dit Woord uw Vader, want Hij is het Woord. Ongeacht hoeveel gevoelservaringen u had, u bent nog steeds een kind van de duivel, tot u aan de wereld gestorven bent en in Christus levend bent geworden. Luister, snel nu.

Een ziel, of die nu goed of slecht is, verandert niet door de dood. Ik heb vele Schriftplaatsen opgeschreven, omdat ik juist daarover enige opmerkingen wilde maken, over wat een ziel is. Nu, wat is een ziel? Dat bent u. U bent een ziel. Het is uw innerlijke wezen. Wanneer u sterft, dan zal de ziel in de toestand waarin ze dan is, hier vandaan gaan op weg naar haar plaats van bestemming. U kunt die ziel dan niet meer optrekken, wat u er ook voor zou willen doen. De ziel moet híer veranderd worden, hier de wedergeboorte beleven.

Denk eraan, de ziel, goed of slecht, wordt niet veranderd door de dood. De dood maakt alleen, dat ze op haar bestemming komt. Hoort u het? Wanneer u er nog steeds de wereld en de liefde voor de wereld in hebt, zult u met de wereld sterven, want de wereld moet sterven. God heeft de wereld -- dat is de wereldorde -- veroordeeld. God heeft haar veroordeeld en ze móet sterven! En wanneer die wereld in u is, dan zult u met de wereld sterven! O, ik zie niet hoe ik het nog duidelijker zou kunnen zeggen. Als de ziel goed is en uit God geboren, moet zij naar God gaan. Wanneer zij van de wereld is, zal ze achterblijven en vergaan met de wereld. Als zij van God is, zal zij met God leven, ontwikkeld of onontwikkeld, geleerd of ongeletterd: als de wereld er nog in is, moet zij sterven! Als de wereld in uw ziel is en uw verlangens gaan uit naar de dingen van de wereld, dan zult u met de wereld omkomen. Dat is duidelijk, nietwaar? Dat moest toch duidelijk zijn. Dan bent u een deel van de dode wereld, en evenals de wereld dood is, bent u dood met de wereld.

Maar dan, wanneer u wederom geboren bent, leeft u met Christus. Dan zijn uw verlangens gericht op de dingen die van boven komen en niet op de dingen van de wereld. Want als u wederom geboren bent door de Geest Gods, dan wordt u een deel van God en bent u Eeuwig met Hem. De dood heeft dan geen vat meer op u, als u wederom geboren bent. U bent veranderd van een tijdelijk schepsel, in een eeuwig schepsel. U bent overgegaan van dood in Leven; en dan spreek ik over Eéuwig Leven. Van de eeuwige dood naar Eeuwig Leven! Als u van de wereld bent, zult u hier met haar sterven. Johannes schrijft: "Indien iemand de wereld of de dingen van de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem." (1 Joh. 2:15) U kunt de wereld niet liefhebben. Zoals Jezus zei: "Gij kunt niet God dienen èn de Mammon." De 'Mammon', dat is 'de wereld'. U kunt niet tegelijkertijd God en de wereld liefhebben. "Wie zegt dat hij Mij liefheeft en Mijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en de Waarheid is in hem niet." Zo is het, dat is de Bijbel.

O, Branham-Tabernakel en u allen, goede mensen, laten we de balans eens opmaken. Het is Nieuwjaar. Laten we beginnen iets te doen, om de dingen van de wereld uit ons weg te krijgen. Als er nog zoiets in ons is, laten we zorgen dat we er los van komen. (Goed, ik moet voortmaken.)

De mensen van deze tegenwoordige tijd aanvaarden allerlei soorten geesten. Zij gaan heen en aanvaarden de geest van een kerk, zij accepteren zelfs geesten, die zich uitgeven voor de 'Geest van God', die zich wederom geboren noemen, maar toch ontkennen dat het Woord van God waar is. Zou u zich kunnen voorstellen dat de Geest Gods Zijn eigen Woord ontkent? Kunt u, Katholieken, -- Rooms-katholieken bedoel ik -- werkelijk zeggen dat u bent geboren door de Geest Gods, terwijl u toch de dogma's aanvaardt die in tegenstelling zijn met wat de Bijbel zegt, en die het Woord van God ontkennen? Zegt u dan toch nog dat de Geest van God in u is? Zou de Geest, die de Bijbel geschreven heeft, Hem tegelijkertijd kunnen ontkennen? Het zou net zo zijn als wanneer ik iets zou vertellen, om meteen daarna het tegendeel te gaan staan beweren. Als God iets gezegd heeft, kan Hij Zich toch niet omkeren en het tegendeel gaan zeggen? En dat terwijl de Bijbel zegt, dat het onmogelijk is, dat God liegt; Hij is de Bron van alle Waarheid.

U Methodisten en Baptisten, die bent gedoopt in de titels "Vader, Zoon en Heilige Geest", nu weet u beter. U hebt uw Bijbel. U treedt toe tot een gemeente, doordat u daar ter verwelkoming de hand wordt geschud. U brengt gewoon uw attestatie-papieren van hier naar daar, en dan maakt u er aanspraak op dat u wederom geboren bent door de Geest Gods? Hoe kunt u dat doen, nadat u het Woord van God onder ogen hebt gehad. En u noemt zich dan nog steeds een wedergeboren Christen? Als u bent gestorven aan de kerk, aan de dogma's, aan de wereld en aan al het andere, dan leeft u alleen nog voor God -- God is het Woord! Zo is het. Maar kijk, men neemt elke soort geest aan. Ze hebben kerkgeesten en allerlei andere geesten. Nu, luister aandachtig!

Profeten! Het Woord van God komt tot de profeet. De Bijbel zegt dat. (Ik zou u graag tot slot nog enige gedachten willen doorgeven en dan zal ik stoppen.) Het Woord des Heren kwam tot de profeten. Wat kwam er tot de profeten? Het woord van de kérk of van de gemeente? Neen! Kwam het woord van een geloofsbelijdenis tot de profeet? Neen, het Woord des Heren! Wat was het? De profeet openbaarde het Woord van God. Dat zijn profeten. Ziet u, dat zijn ware profeten. Wij hebben ook valse profeten. Daarover spreken we zo dadelijk ook. Maar tot de ware profeet komt het ware Woord van God. Het kan niets anders zijn. Er komt geen geloofsbelijdenis tot de profeet. Neen! Het Woord des Heren kwam tot de profeet en dat openbaarde hij aan de mensen. De ware profeet heeft het ware Woord.

Hoe beproeft u nu een ware profeet? Daaraan, of hij het ware Woord heeft. Wanneer het niet het ware Woord is, dan moet het een valse profeet zijn. Als er iets anders wordt gezegd dan dit Woord, dat Gods Woord is, dan zij elk woord van zo'n profeet een leugen, maar Gods Woord is waarachtig. En wanneer dat woord dat door die profeet komt het Woord van God is, dan is hij een waar profeet, want het Woord komt tot de ware profeten. We hebben altijd valse profeten gehad. Ware profeten brengen het ware Woord, valse profeten het valse woord: "Onze geloofsbelijdenissen, onze denominaties... Treedt toe tot deze! Zegt dit! Gelooft dit! Doet dat...!"

Maar het ware Woord komt tot de ware profeet en hij verkondigt u dat ware Woord. U volgt het ware Woord en u krijgt een echte ervaring van het Woord, omdat het Woord vlees wordt in u. U wordt kinderen Gods. Het Woord Gods stroomt direct uit God in u over, want u hebt deel gekregen aan Zijn natuur. Zijn Geest is in u en u zult de werken Gods doen. Halleluja! Zo zegt de Bijbel het.

Valse profeten brengen een vals woord. Wat doen zij? Zij hebben valse gevoelens. Valse profeten houden genoeg van het ware Woord vast om een vervalsing te kunnen zijn. Vroeger was dat zo niet. Maar de Bijbel voorzegde het. Voor u die het Schriftgedeelte ervan op wilt schrijven, 2 Timotheüs 3. De valse profeet heeft genoeg van het ware Woord van God om het vals voor te stellen, want de Bijbel zegt: Zij zullen een vorm van godzaligheid hebben -- een schijn van godsvrucht. Om de schijn van godzaligheid te hebben, moeten ze iets van de Waarheid hebben. "Een schijn van godsvrucht, maar de kracht ervan verloochenend." Welke kracht? De kracht die u opricht, de kracht om anders te zijn, om God te dienen, om niet te gaan naar dansavonden en andere dingen van de wereld, die in de Bijbel worden veroordeeld; om uw haar niet te knippen. Al deze dingen, waarvan de valse profeten zeggen, dat het niets uit maakt...

Iemand zei me kortgeleden, (ik geloof dat ik het hier al eerder verteld heb, ik weet het niet): "Waarom laat u in vredesnaam die vrouwen en mannen niet met rust? De mensen geloven dat u een proféét bent!"

Ik antwoordde: "Ik ben het niet!"

"Maar de mensen geloven, dat u het bent. Waarom onderwijst u hen niet hoe ze visioenen kunnen ontvangen en hoe ze de werken Gods kunnen doen en dat soort dingen?"

Ik zei: "Hoe kan ik hen algebra leren, als ze hun ABC nog niet eens onder de knie hebben?" Hoe kunt u een kind uit de kleuterschool halen en het naar de middelbare school sturen om het vlakke meetkunde te leren? Hoe kan dat wanneer zij de betekenis van het ABC nog niet weten? Weet u wat ABC betekent? 'Altijd Bouwen op Christus'. ['Always Believe Christ'] Dat is het. Geloof niet de kerk, of haar geloofsbelijdenis. Geloof niet de doctrines. Geloof Christus! Waarom? Omdat Hem te kennen leven is. Dat klopt. Niet een geloofsbelijdenis te kennen. Hij heeft geen geloofsbelijdenis. Het is zelfs nog niet dat u Zijn Woord zou kennen, u moet Hem kennen; Hem kennen, als uw persoonlijke Verlosser door de wedergeboorte. Jezus zei tot Nicodémus: "Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?" Hoe kunt u de geestelijke dingen geloven, over het in de Geest geraken, te weten wat visioenen zijn en ze te zien en dergelijke dingen? Hoe zou u een samenkomst op orde kunnen krijgen, als zij de aardse dingen nog niet eens kunnen geloven? Zij kunnen zelfs niet geloven dat zij zich juist moeten kleden, zij kunnen niet geloven, dat zij met roken, liegen en humeurigheid moeten ophouden; dat zij al die dingen moeten afleggen en moeten ophouden met te begeren. Hoe zou u de mensen kunnen leren in de Geest te gaan, wanneer zij nog met al deze dingen zijn behept?

Valse profeten hebben valse uitspraken, geloofsbelijdenissen, denominaties en sensaties. Zij zeggen: "O, prijs God! Het enige wat u moet doen... Zou u Elia's mantel willen dragen? O, God zij geprezen! Alles wat u hoeft te doen, is dat u zich leeg maakt van al uw gedachten en aan niets denkt. Zeg slechts: 'O, vul mij, vul mij.'" De duivel zal het zeker doen...! En vertrouwt u daar dan op? "Oooh," zegt u, "het kwam helemaal over mij, broeder Branham. Ik heb het gevoeld. Ere zij God! Halleluja! Ik sprong zo op en neer en riep: 'Ik heb het!'" -- en daarna nog steeds dat leven verder levend dat u ervoor leefde?

"Aan hun vruchten zult gij hen kennen." Ziet u, het zijn niet die sensaties.

"O, broeder, wilt u de Heilige Geest ontvangen? Kniel dan neer bij het altaar en zeg net zo lang: 'Glorie, glorie, glorie, glorie', tot u in tongen spreekt." En daarna weer naar buiten gaan en precies zo leven als u maar wilt? Liegen en stelen...? Wanneer men u vertelt van de doop in de Naam van Jezus Christus, antwoordt u: "Dat is fanatisme, mijn gemeente leert dat anders!" En dan zegt u dat u wedergeboren bent, gewassen in het waterbad van het Woord? Daar klopt ergens iets niet, ziet u?

U zult elk Woord geloven, precies zoals het hier geschreven staat. Wij hebben niets anders nodig... De Bijbel zegt dat het niet eigenmachtig mag worden uitgelegd. God heeft het uitgelegd, en zo is het: Zijn Woord hier. Zegt de Bijbel niet in de Petrusbrief (2 Petrus 1:20) dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat? Zeker, geen eigen uitlegging. Het is zo geschreven als het bedoeld is. Geloof het zoals het is geschreven en het zal dezelfde resultaten voortbrengen!

Valse leraars brengen valse geboorten. Ware profeten brengen het Woord, de geboorte door het Woord: Christus. Valse profeten veroorzaken valse geboorten. Geboorten van gemeenten, geboorten van dogma's, geboorten van denominaties. Daar hebt u het, pinksterbroeders, valse... of sensaties, en zij zeggen de mensen dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, omdat ze in tongen spreken. Ik heb gezien, dat mensen die door de duivel bezeten waren, in tongen spraken. Potloden, die waren neergelegd, schreven in onbekende talen. Dat zegt helemaal niets. Ziet u, het moet een leven zijn. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. "Broeder Branham, gelooft u in tongentaal?", zult u vragen. Jazeker! "Gelooft u in jubelen?" Jawel, ik geloof dat u dat als Christen doet. Ik geloof het Woord van God. Maar wat als het leven daar niet achter staat om het te bevestigen!

Men komt daar vandaan als een gesteven overhemd, roepend: "Prijs God! Halleluja!" En dan wilt u mij zeggen dat dat Christus is? Christus was ootmoedig, zachtmoedig en vriendelijk. Als u in een stad komt, moeten ze u als het ware de schouder afborstelen, weet u, alles moet precies goed zijn, geen kreukje mag er in uw pak zitten. U moet het allerbeste hebben of u zou zelfs helemaal niet komen. Er moet u een bepaald geldbedrag gegarandeerd worden, anders kunt u geen samenkomst houden. O, o, o, o! En al de denominaties moeten u goedkeurend op de schouder kloppen. O, er was er niet één, die Hèm een schouderklopje gaf, want Hij was het Woord! Dat is juist.

De valse hebben genoeg van het ware om een vorm van godzaligheid te hebben. Maar luister! Ik zou u hier graag iets willen zeggen. Ik wil dat u goed luistert! Dit soort valse conceptie -- u weet immers wat een valse conceptie of ontvangenis is -- leidt miljoenen mensen naar een valse geboorte! Valse leraars brengen de mensen ertoe te geloven in een sensatie. Er wordt gezegd: "Omdat u over uw hele lichaam beefde, heeft u Het ontvangen. Of omdat er een eigenaardig gevoel over u kwam. Omdat u lichten voor u hebt gezien en verblind werd en wankelde...: dat is de mantel van Elia die om u heen werd gelegd. Ja, u hebt Het ontvangen. O, weet u wat u bent? U bent geopenbaarde zonen Gods!" Maar waar komt u uit? Verslagen! U zegt: "O, prijs God, op een nacht had ik een droom! O ja, ik heb dit en dat gezien!" Ja, ja... hmm... "Gelooft u dan niet in dromen?" Jawel, zeker! Maar wanneer de droom niet overeenstemt met het Woord, dan is het verkeerd. Dit hier is de Waarheid. Blijf daarbij! Jawel! Denk het u in: miljoenen worden naar een valse geboorte geleid.

Ik had een kranteknipsel, dat ik had willen meebrengen, waarin werd bericht dat de oecumenische vader van de hele Grieks-orthodoxe kerk sprak met paus Johannes XXII en zei: "Wij zullen het misschien in onze generatie niet meer zien, maar de grote broederschap van de Protestanten en de Katholieken zal te zamen komen."

Ik dacht: "Prijs God!" Iemand had het uitgeknipt en mij erover geschreven. Ik dacht dat het broeder Norman was, die zei: "Broeder Branham, het is later dan wij denken." Kijk naar deze tijd, de minister van oorlog, de president en verschillende andere posten -- deze natie wordt beheerst door het Katholicisme. Luister! U zegt: "Nu, zij zijn toch Christenen!" Een Christen te zijn betekent, als Christus te zijn, Zijn Geest te hebben. Klopt dat? Hier is een nogal ruwe vergelijking, maar desondanks wil ik het toch zeggen. Wanneer u een varken 'schaap' gaat noemen, wordt het daardoor dan een schaap? Als u zou zeggen: "Varkentje, ik heb er genoeg van, dat je een varken bent! Ik zou graag een lammetje hebben! Ik neem je mee naar buiten en zal je afborstelen, je tanden poetsen, je haar kammen en zo een lammetje van je maken. Ik zal je een rose halsband omdoen en dan zul je een lammetje zijn, in plaats van een varkentje." Als u hem dan roept: "Lammetje, lammetje", dan zal hij gewoon precies zo knorren als voorheen... Wanneer u hem loslaat in een varkensstal, vreet hij alle rommel op die hij te pakken krijgt. Juist! Het is niet de besprenging die u doet, het is het niet dat u hem in het water dompelt, het gaat om een stèrven en een geboorte! Jazeker! U zegt: "Ik zal je niets anders te eten geven als het sappigste gras. Ik zal je schapevoedsel geven." U kunt hem voeren wat u maar wilt, het blijft een varken. Dat is alles. Is dat waar? Zeker is dat waar. Waarom? Hij is een varken, omdat hij de natuur van een varken heeft.

Als u de wereld liefhebt en de dingen van de wereld doet, bent u nog steeds een varken. Dat is juist. Alleen door de kracht Gods kan uw ziel worden veranderd. Sterf toch als varken, leg uw varkensgewoonten op het altaar. Leg uzelf daar neer. Laat Gods offer worden... Laat het oordeelsvuur naar beneden komen en u verteren als varken en u door de wedergeboorte als een lam geboren doen worden. Dan zult u geen draf meer eten. U zou het niet meer kunnen, uw maag zou het niet meer kunnen verteren. Men kan van een varken geen lam maken door te beweren dat het een lam is.

Zo is het ook met iemand die op grond van een geloofsbelijdenis of gevoelservaring een Christen wordt genoemd. Als u zegt: "God zij geprezen, broeder Branham! Ik heb de hele nacht gedanst in de Geest, ik heb in tongen gesproken, o, broeder Branham." (Ik spreek nu tot pinkstermensen) "Ik danste in de Geest. O, ik had ervaringen en al die dingen, maar dit wil ik u meteen zeggen, begin me niet over de Naam van Jezus en dat gedoe." Kom, kom, varkentje, meer dan dat ben je nog niet.

"Mijn schapen horen Mijn Woord!" Ik vraag u, broeders: Toon mij één Schriftplaats waar ooit iemand werd gedoopt in de formule "in de Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes"...

"O, wat maakt mij dat nu uit, halleluja!, ik wil niets te doen hebben met dat 'Jesus Only'-gedoe." Wie heeft er dan iets over 'Jesus Only' ['Jezus Alleen'] gedoe gezegd? Ik spreek van datgene, wat de Bijbel leert. De 'Jesus Only'-beweging is een groep met geloofsbelijdenissen, een groep denominaties. De een kan de ander niet beschuldigen, omdat ze zich beide in dezelfde toestand bevinden.

Waar ik over spreek, zijn echte, voor de volle honderd procent, door en door uit de Geest wedergeboren Christenen, die de dauwdruppels van de hemel in hun leven openbaren. Daar heb ik het over. Als u Methodist bent en u hebt dat, dan hoeft u alleen nog maar op het Woord gewezen te worden. Amen! Dan zult u het volgen zoals een eend op het water afgaat. Zo is het.

Tegenwoordig willen de mensen alles bekorten. Ze denken dat je het in een ogenblik ontvangt: "O, prijs God..." Wat is het? Wat doen ze eigenlijk? Vanavond zitten ze ergens ginds in... Zoals sommigen die precies zo doen als enigen van wie ik de namen zou kunnen noemen, maar het wordt op de band opgenomen, daarom wil ik het niet doen. Maar vanavond spelen ze in een nachtclub met een guitaar en morgenochtend staan ze ergens in een kerk en spelen daar op diezelfde guitaar! Dat is vuilnis! De Bijbel zegt in Jesaja 28: "Alle tafels zijn vol braaksel." Zoals een hond terug keert naar zijn braaksel en een gewassen zeug naar de modderpoel, zo doen ze. Waarom? Ze zijn nog steeds honden en varkens. Daarom gaan ze terug naar hun modderpoel en hun braaksel. Ze zijn niet wederom geboren. Als zij wederom geboren zouden zijn, dan zouden zij een nieuwe schepping zijn.

Weet u, wanneer u een oude kraai hebt, dan kunt u hem net zo mooi olijfgroen en grijs verven als een duif, of hem helemaal wit verven -- van bìnnen blijft hij een kraai. Hij stinkt nog steeds, precies als een oude buizerd, een aaseter, die de dode dingen van de aarde opvreet. Zo is het. Maar weet u, een duif hoeft zelfs geen bad te nemen. O, halleluja! De duif heeft olie in het lichaam, die door zijn veren heen naar buiten komt en hem te allen tijde schoon houdt, want het komt van binnenuit. Een buizerd kan niet zeggen: "Bij mij is het ook zo! Er werd wat heilig water op mij gesprenkeld en het was voor elkaar." Nee, dat was het niet. Waarom? Het komt van binnenuit, niet van buiten naar binnen! Het is een geboorte. Ze zeggen: "O, prijs God, ik ga evengoed naar de kerk als jij! Halleluja! Mijn gemeente is net zo goed als de jouwe..." Nu goed, buizerd, dat kan juist zijn, maar een duif wordt van binnenuit geolied. De duif heeft klieren, die in geen enkele andere vogel worden gevonden. De olie komt van binnenuit en van buiten houdt die haar rein. Zij hoeft zichzelf niet rein te houden. Er is iets in haar waardoor zij steeds schoon blijft. O, zuster Way, halleluja! Wat in de duif is, dat houdt haar rein.

Ze zeggen: "Ik zou graag nog een borrel met je drinken, maar vorige week trad ik toe tot de gemeente... O, die sigarenrook ruikt toch heerlijk... O, zuster, ik zie er zeker ouderwets uit, want ik moet nu mijn haar laten groeien. Is het niet vreselijk? Weet u, dat ik altijd van die leuke korte jurken droeg, die iedereen zo aardig vond? Die kan ik nu niet meer dragen, want, weet u, vorige week trad ik toe tot de gemeente." O, u ellendige, al het heilige water ter wereld zou u niet kunnen reinigen.

Maar, broeder, als u iets binnen in u hebt, dan wordt u voortdurend gewassen. U staat gewoon stil en Het wast u.

U hoeft niet tot een schaap te zeggen: "Je moet wol produceren." Daar ligt het probleem bij de hedendaagse Pinkstermensen. Daar ligt het probleem bij de hele Christenheid: zij proberen iets te produceren. Een schaap hoef je niet te vragen om wol te produceren; hij draagt gewoon wol! U draagt de vruchten van de Geest. U hoeft niet te zeggen: "God zij geprezen; ik moet dit doen, het moet zwart voor mijn ogen worden, ik moet dansen in de Geest en dan heb ik het." Neen, neen! Wordt gewoon wederom geboren en dan zal het allemaal vanzèlf gebeuren. U hoeft niet te zeggen: "Moet ik de hele nacht gaan studeren, moet ik dit of dat doen, of mij hier of daar bij voegen? Moet ik deze geloofsbelijdenissen afleggen of boetedoeningen doorstaan?" Neen! Sterf slechts, en wordt wederom geboren. Dat is het. Dan komt het van binnenuit en zorgt voor de buitenkant. Door besprenging of wassen met water gaat het niet, evenmin als men daardoor een varken kan veranderen in een lam. Maar wanneer iemand van binnen de natuur van een lam heeft, dan zal hij nooit meer een varken zijn. Ziet u? Dat is allemaal grof uitgedrukt, maar ik heb geen opleiding gehad. Ik moet het zo doen.

Ik herinner mij de eerste prediking, die ik hield. Ik ging daar staan en ik dacht dat ik het heel goed gedaan had. De oude vrouwen die er waren, huilden een beetje en zeiden: "O, wat een wonderbare jongen."De oude voorganger, dr. Davis, was een gewezen advocaat. Toen ik naar beneden kwam, zei hij: "Ik wil je graag straks thuis nog even spreken."

Ik zei: "Dat is goed." De volgende dag ging ik er heen, heel zelfverzekerd en vroeg: "Hoe heb ik het er van afgebracht, dr. Davis?"

Hij antwoordde: "Het was het slechtste wat ik ooit heb gehoord."

Ik zei: "Wat?"

Hij herhaalde: "Het slechtste wat ik ooit heb gehoord."

"O", zei ik, "maar, dr. Davis, iedereen zat te huilen."

"Ja", antwoordde hij, "ze huilen bij begrafenissen, bij geboorten en bij zoveel andere gelegenheden." Hij zei: "Weet je wat het is, Billy? Je hebt zelfs niet eenmaal het Woord van God aangehaald. Je hebt van een moeder gesproken, die was gestorven of zoiets dergelijks en iedereen huilde. Door dergelijke dingen wordt men niet wederom geboren. Door geen enkele gevoelservaring van deze wereld. De wedergeboorte geschiedt door het Woord, Billy!"

O, hij ontnuchterde me volkomen. En ik ben blij dat hij dat deed. Niet het op en neer springen, het luide roepen. Dat is het niet. Het Woord maakt levend. Het Woord wordt levend gemaakt. Niet de ervaringen; het Woord!

Hij zei: "Ik herinner mij mijn eerste zaak als advocaat, Billy. Ik hamerde op de balie en zei: 'Kijk toch eens naar deze arme vrouw! Kijk hoe haar man haar heeft mishandeld.' Ik heb wat gehuild, pakte mijn zakdoek en gedroeg me net zo als de andere advocaten. Ik dacht dat ik dezelfde emoties moest doormaken. Ik zei: 'O, edelachtbare rechter, waarom staat u haar geen echtscheiding toe? Kijk hier! Zij zegt dat haar man haar zo erg op de rug geslagen heeft.' (Hij kon het zelfs niet zien, het was onder haar kleren.) 'Hij sloeg haar op de rug! Waarom staat u haar geen echtscheiding toe?', zei ik. En de oude rechter zat daar gewoon en keek."

Onmiddellijk daarna sprak de ervaren oude advocaat van de tegenpartij: "Edelachtbare, hoe lang zal de rechtbank deze onzin en al dit misbaar nog verdragen?"

Dat is de manier waarop veel te veel mensen handelen. Teveel misbaar, zonder dat er genoeg van het Woord achter staat om het kracht bij te zetten. Wordt volwassen! Men zegt: "O, hij danste gisteravond in de Geest, broeder Branham, het is in orde met hem." Voor mij is het daardoor nog niet in orde. Neen, hij moet nog opgroeien, nog beproefd en getest worden en naar Hem toegroeien, hij moet gerijpt zijn.

Misschien bent u geen theoloog. Denk aan de blindgeborene, die door Jezus werd genezen. Hij was blind vanaf zijn geboorte, hij had zelfs geen oogballen en Jezus genas hem. Toen die man ziende werd, ondervroegen de Farizeeën hem en zeiden: "Wie heeft dat gedaan?" Zij konden niet ontkennen, dat er iets was gebeurd. Nu was de man geen theoloog. Hij kon niet argumenteren zoals predikers het zouden doen, hun kleine techniekjes. Hij kon het hun niet uitleggen. Hij kende het Oude Testament niet. Hij wist niet hoe de Messias geboren zou worden en welke werken Hij zou doen. De man wist het niet. Hij was geen theoloog. Maar wat deed hij? Zij zeiden: "Geef God de eer! Wij als theologen weten, dat Deze daar een zondaar is."

De man kon hun woord niet ontkennen, maar hij zei, met andere woorden: "Indien Hij als zondaar deze dingen vermag te doen, wat is er dan met jullie aan de hand? Wat is er dan met jullie allen aan de hand?" Hij zei: "Of Hij een zondaar is of niet, dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar dit weet ik wel: Eens was ik blind, en nu kan ik zien." Wat gebeurde er? Hij werd betuigd. Er was iets met hem gebeurd. Zijn wezen was veranderd van duisternis in licht, van blindheid tot zien.

Een mens, die uit de Geest van God geboren is, die ééns een vorm van godzaligheid had, het Woord en de kracht daarvan verloochenend, en die dacht dat de dagen van de wonderen voorbij waren, zal het na de wedergeboorte geloven -- ook al is hij geen geleerde en niet in staat om het te verklaren.

Dit is niet mijn nieuwjaarsboodschap, hier om tien over half één, maar mijn raad aan u, Christen, die God liefhebt. Wanneer u naar het koperen oordeelsaltaar van God komt, wanneer u wederom geboren wilt worden, leg uzelf daar dan gewoon op neer. Verwacht niet daarvan weer op te staan; u moet eerst sterven. Dat is uw einde, dat is alles. Als u dat niet doet, als u denkt dat u het niet kunt, probeer het dan zelfs helemaal niet. Het zal niet lukken. Het moet gebeuren met een diepe oprechtheid. (Hoewel ik nog tien of meer notitieblaadjes met Schriftplaatsen heb voor deze les, zal ik gaan sluiten.) Maar leg uzelf gewoon op het koperen altaar van Gods oordeel en wordt even dood voor de wereld als Christus het was. Wordt zo dood als de geoordeelde slang uit de Hof van Eden, toen hij werd voorgesteld als de koperen slang; er was helemaal geen leven meer in. Al zijn leven was verdwenen. Christus was ook levenloos. Ze namen Hem van het kruis en legden Hem in het graf. Hij was dood. Toen stond Hij op voor onze rechtvaardiging. Wij zijn met het Lam op het altaar gestorven en zijn weer opgestaan en zijn in Hem gerechtvaardigd. Hoe weten wij dat? Omdat Zijn leven, dat Hem uit die dode toestand terugbracht, hetzelfde Leven is, dat ons uit de dode toestand van deze wereld doet opstaan tot een nieuwe schepping in Christus. Dan worden wij door de Heilige Geest verzegeld in het Koninkrijk Gods tot de dag van onze verlossing. "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet begrijpen." Probeer niet het te begrijpen. Dat zou u nooit kunnen. Jezus zei, dat het niet mogelijk is. Aanvaardt het gewoon. Aanvaardt het op het fundament van Zijn Woord.

Ga er niet blindelings op in en zeg: "O, Here, geef mij dat ik iets voel." Zeg niet: "Here, ik zèg u!..." Zeg eenvoudig: "Here, dood mij; neem de dingen van de wereld uit mij weg. Ik heb nog steeds de wereld lief." Ik bedoel daar nu niet de schepping mee, de zonsondergang en al dat soort schoonheid, daar heb ik het niet over. Ik denk aan de begeerte, de vuilheid, de wereldgeesten. Al deze dingen van de wereld. Zij sterven gewoon automatisch. Zij hebben geen vat meer op u. Ze zullen een stank voor u worden. "Ik kan niet begrijpen, hoe mensen zo kunnen leven", roept u uit. Hoe meer u ervan ziet, hoe erger het u wordt. U kunt er geen compromissen mee sluiten. Er is geen mogelijkheid om het ermee op een akkoordje te gooien. Waar de dingen van de wereld nog zijn, is voor u geen plaats. U bent dood voor die dingen. Hoe kunt u, die eenmaal gestorven bent aan de dingen van de wereld, weer deel hebben aan deze zaken? U kunt het niet doen. Doe het niet! Sterf aan de dingen van de wereld!

De Here zegene u. Weest wedergeboren Christenen. Wanneer u bent wedergeboren, dan behoeft u, vrouwen, niet meer te zeggen: "Het zwaarste voor mij is, mijn haar te laten groeien." En u, mannen, zegt niet meer: "Het moeilijkste voor mij is mijn boosheid te bedwingen." U zegt: "Jongen, ik moet mijn vrouw toch even goed de waarheid zeggen, ik zal haar pakken en door elkaar schudden en ik zal haar zeggen: 'Ik ben een Christen, en ik weet wel dat ik dit niet behoor te doen, maar houd je mond en ga zitten.'" Nee, doe dat niet.

U zou liever een tijd zien dat u uw arm om haar heen zou kunnen leggen en zeggen: "Lieveling, dat hoort een Christen niet te doen." Dat is de wijze waarop u wilt zijn, nietwaar? U kunt zo zijn. Wanneer iemand u op de ene wang slaat, dan hoeft u hem niet meer met een zakmes neer te steken. Als een man u in het gezicht slaat, vraagt u hem: "Broeder, om welke reden deed je dat?" Dat is het. Dat is Christendom. Als iemand iets kwaads over u spreekt, ga dan heen -- in plaats van er veel opschudding over te maken -- en trekt u zich gewoonweg even terug en zeg: "Hemelse Vader, die man is ook maar een sterveling. Ik vraag U dat U die geest uit hem wegneemt. Laat niet toe dat hij het doet. Ik bid dat U zijn leven redt."

Zeg het niet: "Here, ik weet dat ik dat niet moet zeggen." U mag het misschien niet met uw mond uitspreken, maar het toch in uw hart menen. Ziet u? Wat uit het hart komt telt. Wanneer u bent wedergeboren uit de Geest van God, hebt u iedereen lief. Al houdt u niet van hun manier van doen, daaraan wilt u geen deel hebben. U blijft ver van de wereld en houdt uzelf onbevlekt. De enige mogelijkheid dat u dat kunt doen is, dat het van binnenuit komt, zoals de duif haar veren schoon houdt. Zij hoeft geen moeite te doen en te zeggen: "Nu, vandaag moet ik dat alles er eens afwassen" of zoiets. Nee, zij heeft de olie in zich, want ze is een duif en daardoor wordt ze schoon gehouden. Dat klopt.

Onthoudt het: ik geloof dat Jezus Christus dit als eerste lering gegeven heeft aan elk mens: "Tenzij een mens is geboren uit water (dat is het Woord; gewassen door het water van het Woord) en Geest (het is de Heilige Geest, de Heilige Geest, die het Woord bevestigt) kan hij het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan." Gelooft u dat? "Uit water", gewassen zijn door het waterbad van het Woord, Woord en Waarheid. Hij is de Waarheid. "Water en Geest": de Geest brengt het Woord en bevestigt het, en maakt dat God in mij leeft. Wij kunnen het Koninkrijk der Hemelen niet begrijpen, totdat dat is gebeurd. Als dat begint te geschieden en wij het Woord in ons zien, dat we geboren zijn door het Woord en door de Geest, die Zich openbaart, dan zal dat ons niet van het Woord weg leiden. De Geest leidt mij naar het Woord toe. Tenzij dat gebeurt, dat het Woord in u leeft en God Zich openbaart in uw leven, zult u nooit het Koninkrijk Gods begrijpen en kunt u op geen enkele manier binnengaan.Citaten uit predingen van W. Branham over de wedergeboorte

Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal ueen nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. (Ezech.36:25-27)

Je kunt de oude kerk niet oppoetsen. Je geeft haar alleen maar een opknapbeurt en het heeft geen enkel nut. Het is een nieuw hart. "Ik zal dat oude hart van steen wegnemen." Niet: "U zult het weggooien." Maar: "Ik zal het wegnemen." Ziet u het verschil? Het is een handeling van genade. "En Ik zal..."

En u mensen, Baptisten en u Presbyterianen, die eeuwige zekerheid predikt en handelt als de wereld: schaamt u! Wat predikt u? Zeker.

"Ik zal dat oude hart van steen eruit nemen en er een hart van vlees in plaatsen." Let nu op. Hij zei dat Hij dat zou doen. U kunt dat niet nemen... daarover praten in de oude intellectuele kerk. Dat is de reden waarom Amerika in de toestand is waarin zij vandaag is, omdat ze is verhard door het oude intellectuele idee

Hoe zullen we ooit -- op een plaats waar in ieder huis de televisie aanstaat met "We love Lucy" en al die andere ongoddelijke programma's op de radio en t.v. en dergelijk spul -- hoe zullen we ooit dit nieuwe Evangelie gaan aanbieden op de manier waarop Christus ons vertelde het te doen, in zo'n situatie? Als de gezindheid nog steeds vleselijk blijft, zal het verdergaan in fantasieën en fanatisme. Het zal aan het Woord voorbijgaan en uitlopen in oliedruppelingen en al het andere. Nu, hoe zult u het gaan stoppen? De Bijbel heeft gezegd dat het op die manier zou zijn, dus u kunt het niet stoppen. Juist. God heeft gezegd dat het op die wijze zou zijn. Dus waar gaan we naartoe?

De intellectuelen! De oude dame, ze geven haar een opknapbeurt; ze is nog steeds dezelfde oude vrouw. De oude man, ze geven hem een opknapbeurt; het is gewoon dezelfde oude man. "Ik sla op Nieuwjaarsdag een nieuwe bladzijde om en ik zal een nieuw leven beginnen. Ik zal mijn pijp weggooien", en hem de volgende dag weer oprapen. Ziet u? Dat bent ú maar. Het is geen opknapbeurt; het is een geboorte die de kerk nodig heeft.

Let nu op de ordening van de Schrift. Het is volmaakt. God zei: "Ten eerste zal Ik dat oude hart van steen wegnemen; u kunt niets ontvangen. Vervolgens", zei Hij, "zal Ik u een nieuwe geest geven." Nu, dat is de Heilige Geest niet.

Daar wordt de vergissing gemaakt. Heel veel mensen, veel mensen liever, komen naar het altaar om te bidden en ze knielen daar neer om te bidden en terwijl ze bidden beginnen ze zich een beetje beter te voelen. Ze mogen opstaan en doorgaan en een poosje rondhuppelen, maar na een tijdje ontdek je dat ze 'bonk, bonk, bonk' ...?... gaan terug. Ze hebben de Heilige Geest helemaal niet ontvangen. Ongeacht hoeveel ze dansen of hoeveel ze schreeuwden, of hoeveel olie er uit hun handen stroomde, of dat ze bloed aan hun gezichten hadden, of hoeveel ze in tongen spraken, of hoeveel ze juichten of wat ze ook deden. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Dat was slechts menselijke emotie. Ze kregen een nieuwe geest en daar verheugden ze zich in.

Ik ga iets zeggen en ik wil dat het diep inzinkt en moge God helpen. Daar is de emotionele kant van de zogenaamde "Heilige-Geest-gemeente" van vandaag. Ze krijgen een heleboel opgewerkt fanatisme en gaan daarmee de verkeerde kant op, omdat ze het Woord veronachtzamen. Ze komen alleen bij elkaar: "O, we hadden een geweldige samenkomst! Halleluja! Halleluja! Halleluja!" Nu, als u dat doet en niet de vruchten van de Geest draagt, dan... U bent in de nieuwe geest. U was niet gewend om dat te doen, dat is juist, maar God moest u een nieuwe geest geven. Want met de geest die u had, kon u zelfs niet met uzelf overweg; dus hoe zou u dan overweg kunnen met God?

Dus God moest u een nieuw hart geven, niet een opgeknapt hart. Een nieuw hart; dat is de intelligentie waarmee u denkt, een nieuwe manier van denken. Als Hij u dan een nieuwe manier van denken geeft: "Ja, dat is juist. Het ziet ernaar uit dat de Bijbel waar is. Vroeger geloofde ik dat niet. Nu geloof ik het." Dat is uw grote opwekking. Zie? Ze zeggen: "Jazeker, ik wil niet naar de hel gaan. Ik wil Christus aanvaarden." Dat is in orde. Dat is goed. Dat is pas uw eerste stap.

Dan zegt Hij daarna: "Dan zal Ik u een nieuwe geest geven."

Wat is dat? Een nieuw verlangen. "Ik wil het goede doen."

"Nu, ik weet dat ik een Christen ben. Ik moet... ik zal er nog één roken en dan zal ik ze weggooien." Zie? "Ik... ik zal wel zien. Ik... ik blijf alleen vanavond thuis, weet je. Ik zal alleen..." Al die kleine "alleen, alleen maar..."; dat is het precies. Eva stopte alleen maar voor een ogenblik. Dat was alles wat ze hoefde te doen.

Nu, dat is de nieuwe geest.

Merk de ordening van de Schrift op. Nadat Hij een nieuw hart en een nieuwe geest geeft, zegt Hij: "Dan zal Ik Mijn Geest geven." Wat is dat? Dat is wat de Schrift hier zegt. Dat is de ordening, de geestelijke en numerieke ordening van de Schrift: "Een nieuw hart; een nieuwe geest; en dan Mijn Geest." Dan Gods Heilige Geest.

Gods nieuwe hart, dat Hij in u plaatst, bevindt zich precies in het centrum van u. Dat is uw impuls waar uw emoties vandaan komen. En de nieuwe geest bevindt zich precies in het centrum van het nieuwe hart. En Gods Geest, de Heilige Geest, bevindt zich precies in het centrum van uw nieuwe geest. Daar bewaakt Hij uw emoties.

Het is net als de hoofdveer in een beroemd horloge, het windt zichzelf op. U hoeft hem niet iedere dag op te winden. God heeft Hem voor eens en altijd opgewonden. En Hij is in het midden van uw leven geplaatst, van uw nieuwe leven. En zoals bij de hoofdveer, als die zich ontspant en het horloge laat tikken, beheerst hij elk klein onderdeeltje van het horloge om de juiste tijd aan te geven.

Als de Heilige Geest... Niet de nieuwe graad, niet de nieuwe kerk, niet de nieuwe gedachte, niet de nieuwe emotie, niet de nieuwe olie, niet de nieuwe dans, niet de nieuwe lippen, niet de nieuwe tong, niet de nieuwe dit, niet de nieuwe hoed! Maar wanneer God Zijn Geest in het centrum van uw nieuwe geest plaatst, dan hoeft u zich niet zachtmoedig voor te doen, dan hoeft u zich niet als een Christen voor te doen. Het beheerst alles wat binnenin u is. Het houdt u welgevoegelijk, doet de gemeente ordelijk handelen, maakt dat de gaven volmaakt werken. En wanneer u van een plaats moet worden weggehaald waarvan u denkt dat u daar behoort te zijn, en u wordt ergens anders geplaatst, dan beheerst het u.

Niet opspringen: "Ik kom nooit meer terug." Beslist niet. Dat laat zien dat de hoofdveer daar niet in is. Als u boos wordt bij ieder dingetje dat er gebeurt, bederft dat de stemming. Als de voorganger iets aansnijdt wat in het Woord staat en u [Broeder Branham maakt een spugend geluid -- Vert.]: "Wel, dat geloof ik niet." Kijk uit, oude koeienhuid! Kijk uit. De nieuwe hoofdveer is daar nog niet op de juiste plaats gebracht.

…. Maar ik bedoel dit, dat u zich netjes kleedt: "Wel, ze was vroeger het aardigste jonge ding. We zagen haar vroeger in de tuin liggen met haar korte broek aan om bruin te worden, maar ze doet het niet meer." Er is iets gebeurd. De hoofdveer is op de plaats gekomen waar hij behoorde te zijn. Dat is juist. "O, vroeger kwam hij hierheen. Hij was dol op gokken. Hij kon kaarten, een handvol op die manier. En hij wist hoe hij de fiches in de wacht moest slepen, enzovoort. Hij was een... Maar hij doet het niet meer." De hoofdveer! "O, hij is een heilige roller."

Maar het juk is licht. Weet u wat u ermee doet? U houdt er gewoon van om het te dragen. Net als Simson toen hij de koperen poort van Gaza opnam, de grote koperen poort. Hij pakte hem eenvoudig op op zijn schouders en droeg hem weg. Dat is juist. Wanneer het juk is bekleed met vreugde en vrede en de lieflijkheid van Christus in uw hart, dan pakt u eenvoudig al de lasten die de wereld op u legt en draagt die naar een zekere heuvel genaamd Calvarie, en daar knielt u neer en bidt voor degene die u vervolgde. Geen vuurregen uit de hemel, en de gemeente aan stukken trekken, maar u brengt vrede tot hen. "God, wees hen genadig."

In de Bijbel staat dat wanneer de onreine geest uit iemand is weggegaan, hij in nieuwe plaatsen rondwandelt en terugkeert. En wanneer de duivel, die u eens tot het einde van de weg heeft gebracht, terugkomt, ontdekt hij dat zijn oude straatje is veranderd, my, dat God Zijn grote bulldozer naar beneden heeft gestuurd. Weet u wat Hij deed? Hij ploegde de aarde om. Hij keerde dingen onderste boven. Hij liet het er helemaal anders uitzien. En dan keert de duivel terug naar zijn achterbuurtsteeg waar gewoonlijk overal de bierblikjes lagen en de kaarten op tafel en overal in huis sigarettenpakjes en romannetjes en schandaalverhalen. Hij komt terug en vindt het geveegd, versierd. Halleluja! God stuurde Zijn bulldozer naar beneden en maakte alles schoon.

Hier is Zijn bulldozer, broeder! Vergelijk het met dit. Het veegt het helemaal leeg, keert met de bulldozer alles omver en dan begint Hij een tuin aan te leggen. Dan ontdekt hij dat daar een groot, nieuw, modern huis is gebouwd. Amen.

De Heilige Geest heeft Zijn intrek genomen. De Heilige Geest nam de plaats in van het bierblikje. De Bijbel nam de plaats in van de hedendaagse moderne literatuur. De Geest van God nam de plaats in van moderne theologie. De gebedsdienst keerde terug naar het huis toen de Heilige Geest binnenkwam. Alle andere zaken zijn eruit gegaan.

Gedeelten uit de preek "De nabootsing van christendom" 20-1-1957 p86-142En u zegt dat de volledige heiliging de Heilige Geest is. Ik verschil met u van mening. Heiliging reinigt het glas; de Heilige Geest vult het glas. Dat is precies juist. Hier staat een glas. Wat als ik het daarbuiten vind? Het zit vol modder, lag buiten ergens op het erf waar de kippen lopen. Zoudt u vrouwen heengaan en daar water in doen voor uw man? Ik zou dan niet graag uw man zijn. Maar dan, wat als u deed...

Wat is het eerste wat u doet? U pakt het op uit de modderige klei. Dat is rechtvaardiging. Wat doet u dan? U neemt het mee naar binnen en laat het door een proces van koken en steriliseren gaan en reinigt het. Wat betekent 'heiliging'? Het is een samengesteld Grieks woord wat betekent gereinigd worden en opzij gezet om te dienen. Juist. Het woord heiligen in het Engels betekent 'rein maken'. In het Hebreeuws betekent het 'heilig maken'. En in het Grieks betekent het 'heiligen'. Heiligen, rein en heilig is hetzelfde. Wat is het? Geheiligd en weggezet om dienst te doen.

189 Maar gezegend zijt gij die hongert en dorst naar deze gerechtigheid, want gij zult gevuld worden, in dienst gezet, verzegeld tot de dag van uw verlossing. O, het is het zegel van de Heilige Geest, broeder. Dat is het zegel van God. Dat is juist. Verzegeling.

gedeelte uit de preek "Merkteken van het beest" 17-2-1961 p66Maar Petrus stond op en zei: "Mannen broeders, deze mensen zijn niet vol van nieuwe wijn, want dit is pas de derde ure van de dag. Maar dit is wat gesproken werd door de profeet Joël: 'En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik van Mijn Geest zal uitgieten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profeteren; op Mijn dienstknechten en dienstmaagden zal Ik van Mijn Geest uitstorten. Ik zal tekenen geven in de hemelen boven en op aarde, vuur, pilaren van vuur, rookdamp. Het zal komen te geschieden voor de grote en verschrikkelijke dag van de Here komt dat ieder die de Naam des Heren zal aanroepen, behouden zal worden.'"

Toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in hun hart en zeiden: "Mannen broeders, wat kunnen wij doen?"

En Petrus zei: "Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is voor alle komende generaties."

We zien dat. Wij willen nu uitvinden hoe wij in Hem kunnen komen. Hoe komen wij in deze Plaats van aanbidding? I Korinthe 12 maakt het duidelijk. "Want door één Geest..." Niet door één kerk, niet door één geloofsbelijdenis, niet door één voorganger, niet door één bisschop, niet door één priester, maar door één Heilige Geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt, hetwelk is het lichaam van Jezus Christus, en onderworpen aan iedere gave die ligt in dat lichaam. Ja mijnheer! Geen aansluiting, geen opzeggen van belijdenissen, geen oppompen, geen vernederen, handschudden of iets anders, maar door geboorte zijn wij gedoopt in het lichaam van Jezus Christus. Amen. Door één Heilige Geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt. En wat is dat lichaam?

Gedeelte uit de preek Gods enige verkozen Plaats van aanbidding 20-2-1965 p83-86Schriftverwijzingen

Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. (Ezech. 36:25-27)

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.( Joh.1:12)

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. (Joh. 3:3)

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is. (Joh.3:5-8)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. (Joh. 12:24)

Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.(2 Kor.5:16-17)

als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.( 1 Petr.1:23)

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. (1 Joh.3:9)

Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. (1 Joh.4:7)

Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is. (1 Joh.5:1)

want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. (1 Joh.5:4) Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. (1 Joh.5:18)
Overige teksten


Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Rom.8:1 SV)

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. (Rom.8:14)

Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende.Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, (Titus 3:3-5)

Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Joh.2:14-17)

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Rom.12:2)

dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. (Ef.4:22)VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      lijst onderwerpen    TOP   

________________________________________________________

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009