LIJST GETUIGENISSEN VAN WONDEREN     |   LIJST ONDERWERPEN  |    GETUIGENIS
wonderen
Hondertien getuigenissen van verbazingwekkende authentieke wonderen van God

geluidsfragmenten van
genezingen en wonderen van God 1-10
1 WONDEREN VOOR BEVESTIGING VAN HET WOORD VAN GOD EN ZIJN MEDEWERKING EN TEGENWOORDIGHEID

Richt.6:13
Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, indien de HERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden: Heeft de HERE ons niet uit Egypte gevoerd?

Marc 16:17-20
Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden
20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

(opmerking: "Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen", Let op er staat niet dat alleen de apostelen of de eerste christenen deze tekenen zullen volgen; Maar de gelovigen. Dit geldt dus voor de gelovigen van het evangelie wereldwijd in alle tijden)

Hebr.2:1-4
Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het Woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.

1 Kor.14:24-25
Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is.

2. HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK VAN GOD KOMT NIET ALLEEN IN WOORDEN

Luc.11:20
Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Matt 10:7+8
Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

1 Kor.2:4-5
Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

1 Kor.4:20
Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

1 Thess.1:5
omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de heilige Geest en in grote volheid

3 GOD WIL DAT ZIJN KINDEREN HEM KENNEN IN (AL) ZIJN BOVENNATUURLIJKE KARAKTEREIGEN- SCHAPPEN

De Here zal erin voorzien (Gen.22:8 Jehovah-Jireh)

Ik, de HERE, ben uw Heelmeester. (Ex. 15:26 Jehovah-Rapha)

Loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet ťťn van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest (Ps. 103:2-3)

van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. (Hand.10:38)

De Here is Vrede (Richt. 6:23 Jehovah-Shalom)
Doch de HERE zeide tot hem: Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HERE en noemde dat: De HERE is vrede.

De Here is mijn banier (Ex.17:15 Jehovah-Nissi)

Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier. En hij zeide: De hand op de troon des HEREN! De Here is onze gerechtigheid (Jer. 23:6 Jehovah-Tjidkenu)
In zijn dagen zal Juda behouden worden en IsraŽl veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de HERE onze gerechtigheid.

De Here is mijn herder (Ps.23:1 Jehovah-Raah)

Opmerkingen: God heeft nog vele andere karaktereigenschappen: Redder, Verlosser, Bevrijder, Trooster, Schild, Raadgever, Leidsman, Helper etc. God wil dat we Hem kennen in al deze Goddelijke karaktereigenschappen. Hij openbaart deze vele eigenschappen door Zijn beloften te vervullen.
(Lees 500 beloften van genezing, redding, nabijheid, vertroosting. Etc)Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. (Spr.3:5-6)

4 TEKENEN ZIJN VOOR BEVESTIGING VAN BEDIENINGEN
De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten. (2 Kor.12:12)

De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man; want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt. (Joh.4:17+18)

5 OM MENSEN TE KRIJGEN TOT GELOOF EN GEHOORZAAMHEID
Daarop zeide Hij: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zij was weer geworden als zijn overige vlees. Indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft. (Ex.4:7-8)

Ašron sprak al de woorden, die de HERE tot Mozes gesproken had, en hij deed de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde, en toen zij hoorden, dat de HERE op de IsraŽlieten acht geslagen en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neder. (Ex.4:30-31)

Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem. (Joh.2:11)

En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; (Joh.2:22+23)

Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En Hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen, die Hij aan zieken verrichtte.(Joh.6:1+2)

Opmerking: vele geloofden vanwege wonderen en tekenen maar weinigen geloofden de boodschap die op de tekenen volgde

"Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede." (Joh.6:66)

:
En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote blijdschap in die stad. (Han.8:6-8) :

Mijn roem bij God is dan ook in Christus Jezus. Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot IllyriŽ toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht. (Rom 15:18-19)

6 ZOALS BORDEN OP KRUISPUNTEN VAN DE WEG AANGEVEN WAAR WE ZIJN, KUNNEN TEKENEN DE TIJD OF EEN KRUISPUNT VAN DE TIJD AANGEVEN
En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? (matt.16:3)

Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. (joel 2:28-31)

Opmerking: tekenen en wonderen zijn niet het bewijs dat iemand de juiste leer predikt of in de wil van God is:

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.(Matt.24:24)

Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. (Matt.7:20-23)

Lees de preek De gezalfden in de Eindtijd Om te weten hoe we valse profeten en valse gezalfden kunnen onderscheiden in onze tijd door het Woord van God en waarom de uitverkorenen niet verleidt kunnen worden.VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      lijst onderwerpen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort