VORIGE PAGINA     |   LIJST ONDERWERPEN  |    VOLGENDE PAGINA
waterdoop


Inhoud van deze pagina:

1.  De Waarheid over de de waterdoop

2.  Opmerkingen over de waterdoop

3.  Schriftverwijzingen

4.  Onderdompeling of besprenking?
De waarheid over de waterdoop in de Naam van de Here Jezus Christus door onderdompeling
(door William Branham)

CANNY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION
"De Eerste Gemeente doopte altijd in de Naam van de Here Jezus, tot de ontwikkeling van de Drie-eenheidleerstelling in de 3de eeuw" (p. 53).


BRITANNICA ENCYCLOPEDIA
"Overal in de oudste bronnen, wordt aangegeven dat de doop plaatsvond in de Naam van Jezus Christus." (11de Editie/ Vol.3/p.82)


HASTINGS ENCYCLOPEDIA OF RELIGION
"De Christelijke Doop werd toegepast, gebruikmakend van de woorden: "In de Naam van Jezus". Het gebruik van een drie-eenheidformule van welke soort dan ook, werd niet geopperd in de geschiedenis van de eerste gemeente. De doop was altijd in de Naam van de Here Jezus tot de tijd van Justin Maryr, waarin de drieŽnige formule werd gebruikt." (Volume 2/p. 377-378.)


ALGEMENE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE (1956):
"Sinds de 2de eeuw wordt bij de bediening van de Doop de trinitarische formule uit Matth. 28:19 gebruikt."


HANDBOEK VAN DE GESCHIEDENIS VAN HET CHRISTENDOM (blz 114)
Hoewel aanvankelijk gedoopt werd in de naam van Christus werd het toch al spoedig gewoonte dit te doen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


De doop heeft al sinds het allereerste begin van de Christelijke gemeente een grote rol gespeeld. En wel vanaf het optreden van Johannes de Doper als voorloper van de eerste komst van onze Here Jezus Christus. Johannes doopte daar in de Jordaan tot bekering. Zijn Boodschap diende om de harten van de mensen voor te bereiden om Jezus Christus als Here te kunnen ontvangen. (Jesaja 40:3.) Jezus Zelf liet Zich -- en Hij is ons Voorbeeld -- door Johannes dopen. (MattheŁs 3:13--15.)

Velen die in onze dagen belijden dat Jezus Christus hun Verlosser en Heer is, werden in hun kerken gedoopt in de titels: 'Vader, Zoon en Heilige Geest', op gezag van Gods Woord in MattheŁs 28, vers 29: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." Deze zelfde mensen, die erkennen dat elk Woord van God waar is, loochenen daarmee of gaan voorbij aan wat staat in Handelingen 2, vers 38: "En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen", omdat de leer van hun kerk, die de openbŠring over Handelingen 2:38 niet heeft, zegt, dat de woorden van Petrus van minder gewicht zijn dan die van onze Here.

Jezus Zelf zei echter in MattheŁs 4, vers 4: "Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat." Daarom komt de vraag op: Zijn de woorden van Petrus in Handelingen 2:38 dan in tegenspraak met hetgeen Jezus zei in MattheŁs 28:19?

Gods Woord spreekt Zichzelf niet tegen, al lijkt het -- naar menselijke maatstaven -- of het onfeilbare Woord van God hier twee tegenstrijdige verklaringen aflegt!

Denkt u alstublieft na over deze gedachte. Hier moet een antwoord op zijn, omdat Gods Woord de Waarheid is (Johannes 17:17) en deze Waarheid moet een openbaring zijn aan u persoonlijk, als u de Here Jezus Christus wilt kennen en door Hem gekend wilt zijn -- Zijn komst voor Zijn gemeente is zeer nabij. De reden dat oprechte mensen worden misleid en in sommige gevallen in de war raken is, omdat de theologie van de georganiseerde kerken de plaats heeft ingenomen van de openbaring van Gods Woord door de Heilige Geest.

Wat žs de NAAM van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest? Velen die dit traktaat zullen lezen, zullen reeds gedoopt zijn in een denominatie-kerk, door besprenkeling of onderdompeling, overeenkomstig MattheŁs 28:19, en kennen toch die Naam niet. Anderen denken erover om zich te laten dopen. Zou u die Naam niet moeten kŤnnen, voordat u gedoopt wordt?

Vader žs geen naam, Zoon is geen naam en Heilige Geest is geen naam... Zou het niet vreemd zijn, wanneer u een bank-cheque zou tekenen met het woord 'vader', 'zoon' of 'grootvader'? Zo'n cheque zou geen waarde hebben, u weet dat. Waarom laat u zich dan dopen in de titels 'Vader, Zoon en Heilige Geest'?

U zegt misschien: "Jezus zei toch Zelf dat ik me op die wijze moest laten dopen? Dat is mij genoeg." Dat is waar, dat Jezus dat gebod gaf en het bevestigde in vers 20 van MattheŁs: Indien dit gebod werd onderwezen en onderhouden, zou Hij altijd met ons zijn.

En wŗs het niet dezelfde Jezus, die Paulus ontmoette op de weg naar Damascus als de Vuurkolom; Dezelfde, die als de Heilige Geest Petrus en de 119 andere mannen en vrouwen in de opperkamer vervulde op de Pinksterdag? (Handelingen 2:1--4.) Jezus zei in Johannes 14:16--20: "En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u... Te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben en gij in Mij... en Ik in u." Het was onze Here Jezus Christus, die was opgestaan uit de doden, nadat Hij was gekruisigd, die in Petrus was en door hem heen sprak in Handelingen 2:14--36. En de woorden die werden gesproken bracht de toehoorders, die Jezus hadden gekruisigd, zů tot overtuiging, dat zij uitriepen: "Wat moeten wij doen, mannen broeders?" (Handelingen 2:37.) Toen antwoordde de Here Jezus, nog steeds door Petrus sprekend, in vers 38: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."

Toen Jezus in MattheŁs 28:19 sprak over de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, sprak Hij uit, wat de waarheid was met betrekking tot de Openbaring van Hemzelf en Zijn Naam. En daardoor zal elk wederom geboren, met de Geest vervuld kind van God de Naam van zijn Hemelse Vader kennen, en zal in dŪe Naam in water worden gedoopt. Jezus openbaarde de Naam van de Vader. (Johannes 17:6.)

De Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is: 'De Here Jezus Christus', en de enige manier waarop een Christen gedoopt behoorde te worden, is in de Naam van de Here Jezus Christus. Niet door besprenkeling, maar door onderdompeling, zoals Jťzus werd gedoopt, door iemand die is vervuld met de Heilige Geest, en die deze openbaring heeft.
Wanneer u bent gedoopt in de titels, behoorde u overgedoopt te worden in de Naam van de Here Jezus Christus.
Iedere Christen moet gedoopt worden overeenkomstig Handelingen 2:38: het is Gods voorgeschreven weg om de gave des Heiligen Geestes te ontvangen. Kolossenzen 3:17 zegt: "En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de Naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!" En zeker is de doop zowel een wůůrd -- een zich openlijk uitspreken -- als ook een wŤrk, een daad waarmee wij Hem belijden. In het Woord van God staat geen aanwijzing dat God zou bestaan uit drie personen. De drieŽenheidsleer is in strijd met de Schrift en is onjuist. Johannes 4, vers 24 zegt: "God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en in waarheid!" En in Markus 12:29 staat: "Hoor, IsraŽl, de Here, onze God, de Here is Eťn." Eveneens zegt Efeze 4:5--6: "Eťn Here, ťťn geloof, ťťn doop, ťťn God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en žn allen."

De drieŽenheidsleer en de doop in de titels 'Vader, Zoon en Heilige Geest', wat de grondslag is van de eerste denominatie-kerk en andere georganiseerde kerken, werden pas aanvaard als kerkelijke leerstelling rond het jaar 325 A.D. op het Concilie van Nicťa. U zult dit bevestigd vinden in de verslagen van dit Concilie in uw bibliotheek.

De Openbaring van de Here Jezus Christus is de rots waarop de gemeente, het lichaam van Christus, is gebouwd. (MattheŁs 16:16--18.) Echter, door menselijke redenering verving men de openbaring van de Here Jezus Christus door de leerstelling van een drieŽenheid van personen en de doop in de titels, en hieruit kwam het denominatie-systeem voort, zoals wij het tegenwoordig kennen.

God is een Geest (Johannes 4:24), maar heeft een drievoudige manifestatie, of wordt geopenbaard in drie bedieningen: Als de Vader, de Schepper van alle dingen, die Zich openbaarde of manifesteerde in het lichaam van vlees en bloed van Jezus, de Zoon, onze Verlosser, en ook als de Heilige Geest, om aan u de openbaring van Zichzelf te onthullen door Zijn Woord, zelfs nu, terwijl u dit leest.

God is Geest en Hij kwam om degenen die verloren waren te verlossen -- of weer met Zich te verzoenen -- door woning te maken in het lichaam van vlees en bloed van Zijn Zoon. (HebreeŽn 10:5.) De Zoon, het lichaam waarin Hij woonde, werd geboren uit een maagd, omdat het nodig was de oorspronkelijke zonde uit de Hof van Eden over te slaan.

Deze maagd werd overschaduwd door 'de Heilige Geest' (Lukas 1:35); niet door 'de Vader'. Zou Jezus, de Zoon, dan twťť Vaders hebben?

De drieŽenheids- en de eenheidsleer zijn beide een dwaling. Gods Woord onthult de openbaring van de Here Jezus Christus, en zegt dat iedere Christen moet belijden dat Jezus is: De Zoon van God. (I Johannes 4:15.)

Jezus de Zoon was het lichaam of de tabernakel van vlees en bloed waarin de Vader, die Geest is, woonde of werd geopenbaard. Dit maakt Jezus, de Zoon niet tot het tweede deel van een drieŽenheid van personen, maar tot een manifestatie van God. (Johannes 1:1 en 14.) Dit lichaam van vlees en bloed was ons offer, opdat wij door dit bloed vrijmoedig in Zijn tegenwoordigheid zouden kunnen komen (HebreeŽn 10:19), Hem kennen en in Hem zouden kunnen zijn. I Johannes 5:20: "Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de Waarachtige God en het eeuwige leven."

De Bijbel zegt duidelijk dat God vlees werd en onder ons woonde, en Jezus, de Zoon, zei in Johannes 14:7, sprekend tot Zijn discipelen: "Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien."

Indien zij Jezus hadden gekŤnd! Kenden zij Hem? Natuurlijk kenden zij Hem, maar zij kenden Hem slechts als mens; ze hadden niet de openbaring dat God, die Geest is, daar werd geopenbaard in vlees en bloed. Zoals Jezus zei: "Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben", en niet alleen de Vader gekŤnd hebben, maar zij zouden de Vader gezŪen hebben. Het is deze openbaring dat God, Die Geest is, kwam in het lichaam van vlees en bloed van de Zoon, waarop de gemeente van Christus is gebouwd, en iedere wederom geboren zoon of dochter moet deze openbaring hebben, om bij de Here te kunnen zijn als Hij komt.

Johannes 14:16--20 bevestigt deze waarheid. Jezus spreekt daar over de Trooster, die de manifestatie van God was vůůr en žn de gelovigen, nadat het lichaam van vlees en bloed van de Zoon op Golgotha was gekruisigd, om ons te verlossen. De Trooster was toen nog niet gekomen, maar Jezus zei dat ze Hem kŤnden! Hoe? Omdat Jezus de Heilige Geest wŗs;

Hij was de Trooster geopenbaard in vlees en bloed: maar na Golgotha zou Hij tot hen komen en in hen blijven...
Indien u gedoopt bent in de Naam van de Here Jezus Christus, zal God u vervullen met Zijn Geest. Dat is het Woord. Handelingen 19:6, dat we zoŽven gelezen hebben, is de vervulling van Handelingen 2:38: "Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." Ziet u, Paulus zei door de Heilige Geest precies hetzelfde als wat Petrus door de Heilige Geest had gezegd. En wat er gezegd is KAN NIET VERANDEREN. Het moet hetzelfde blijven van de Pinksterdag af tot de doop van de laatste uitverkorene. Galaten 1:8: "Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." Nu dopen sommigen van u, die gelooft in de eenheid van God, verkeerd. U doopt tot wedergeboorte, alsof de onderdompeling in water u zou kunnen redden. Wedergeboorte geschiedt niet door water; zij is een werk van de Geest. De man, die door de Heilige Geest het bevel gaf: "Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus", zei niet, dat het water iemand wedergeboren deed worden. Hij zei, dat het alleen een bewijs was van "een goed geweten voor God." Dat was alles. I Petrus 3:21: "Als een tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus." Ik geloof dat.

Als iemand het onjuiste idee heeft, dat de geschiedenis een waterdoop kan bewijzen die anders gedaan moet worden dan in de Naam van de Here Jezus Christus, dan zou ik hem willen aanraden, de geschiedenisboeken na te lezen en het zelf na te gaan. Hier volgt een getrouwe beschrijving van een waterdoop die in Rome plaatsvond in het jaar 100 na Christus; zij is te vinden in het tijdschrift "TIME" van 5 december 1955. "

De diaken hief zijn hand op, en Publius Decius ging de deur van het doopvertrek door. In het doopvont stond Marcus Vasca, de houthandelaar, tot in zijn middel in het water. Hij glimlachte, toen Publius het doopvont inging en naast hem kwam staan. 'Credis?' vroeg hij. 'Credo', antwoordde Publius. 'Ik geloof dat mijn redding komt van Jezus de Christus, Die gekruisigd werd onder Pontius Pilatus. Met Hem ben ik gestorven, opdat ik met Hem het Eeuwige Leven zou hebben.' Toen voelde hij hoe sterke armen hem ondersteunden, terwijl hij zich achterover in het vont liet vallen, en hij hoorde Marcus' stem in zijn oor: 'Ik doop u in de Naam van de Here Jezus' -- terwijl het koude water zich boven hem sloot."

Hieronder een gedeelte uit "een uiteenzetting van de zevengemeentetijdperken"

Nog een triest verhaal. Het is het verhaal van de waterdoop. In de dagen van Jezus en ook na Pinksteren werd men gedoopt door onderdompeling in water. Niemand kan dat ontkennen. Ontwikkelde lieden zeggen, dat zij alleen maar water op de mensen goten, omdat het zo gemakkelijk was op vele plaatsen kleine waterputten te vinden. Gieten zij water op hen, dan doen zij het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, alsof deze titels werkelijk namen waren en alsof er drie Goden zijn in plaats van maar ťťn. Doch blijf in die organisatie en probeer er de waarheid van de doop door onderdompeling in de Naam van de Here Jezus Christus te prediken, en u wordt er uit gezet. U kunt u niet door God laten leiden en daarin blijven. Het is een onmogelijkheid.Opmerkingen over de doop in de Naam van de Here Jezus Christus
(door Peter van Oort)

Satan kwam tot Jezus en citeerde de Schrift: "er staat geschreven. " Jezus antwoordde hem: "Er staat ook geschreven" Ook zei Hij: "Er staat geschreven: 'Niet van brood zal de mens leven maar van alle Woord, dat uit de mond van God uitgaat. (Matt.4) " De strategie van satans theologie is altijd geweest: Om bijbelteksten te isoleren van de rest van het Woord. Elke valse leerstelling heeft deze grondslag. Zo zijn de drie-eenheid en de waterdoop in de Naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest ook slechts gebaseerd op geÔsoleerde bijbelteksten.

Satan neemt ťťn Bijbelgedeelte en maakt er een leer van. De andere teksten die daarmee samenhangen, zal hij verzwakken, afbuigen, ontkrachten of nietig verklaren. Door de eeuwen heen heeft ook de kerk dat gedaan met Matt.28. Deze tekst werd geÔsoleerd van de rest van het Woord. De verklaring van de moderne kerk is dat de woorden van Jezus over de doop in Matt.28 zwaarder wegen dan de woorden van Petrus en de andere apostelen.

De woorden van Petrus in Hand 2:38 " Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen .

Sprak hij onder de inspiratie van de Heilige Geest die hij pas had ontvangen. De woorden van Petrus en Paulus en de andere apostelen zijn van dezelfde waarde en even geÔnspireerd als de woorden van Jezus. Het was dezelfde Godheid die opnieuw door menselijke lippen sprak. Dezelfde Christus die het bevel gaf, sprak op de dag van Pinksteren. Zei Jezus niet in Luc 21:14: "Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen, want Ik zal u mond en wijsheid geven."
(opmerking: in Marc 13:11 staat hetzelfde: " maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.", en in Matt 10:20 "Want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt." Wie van de drie zal spreken? Hier gebruikt de evangeliŽn drie verschillende synoniemen voor Dezelfde Persoon die zou wonen in de mens: de Heilige Geest)

De apostelen vervulden volmaakt door de Heilige Geest wat Jezus hen bevolen had te doen. Daarom doopten zij in de Naam van de Here Jezus Christus.

Als we zeggen dat het verwarrend is, toen Jezus de opdracht gaf om te dopen in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest terwijl Hij Zijn eigen Naam 'Here Jezus Christus' bedoelde, dan moeten we ons afvragen of we begrepen hebben waarom Jezus bijna altijd beeldspraak gebruikte.

"Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen" (Matt 13:34)

"Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen" (Joh.8:43) "Dit heb Ik in beelden tot u gesproken" (Joh 16:25)

"Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan" (Joh. 13:7).

Kunnen we niet hetzelfde zeggen over de Naam van de Here Jezus Christus. Heeft Jezus ooit vrijuit over Zijn Naam gesproken? Er is zelfs geen plaats waar Jezus Zichzelf "Here " of Zich "Christus" genoemd heeft, dan alleen op bedekte manier. Een voorbeeld hiervan is in Matt.16 toen Jezus aan Zijn discipelen vroeg:

"Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of ťťn der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is"

En in vers 20 lezen we: "Toen verbood Hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de Christus." In dit schriftgedeelte kunnen we lezen dat zowel Jezus als Zijn discipelen niet publiekelijk spraken over de Naam (Here Jezus Christus). Er waren slechts een aantal discipelen die op dat moment de OPENBARING hadden ontvangen wie Hij was. Zou het dan niet vreemd zijn dat Jezus in Matt 28 bij het zendingsbevel ineens zou zeggen: doopt hen in de "Naam van de Here Jezus Christus", terwijl Hij zelf deze Naam nooit voluit uitgesproken heeft, zowel aan Zijn discipelen noch aan de scharen. Er lag dus nog een bedekking en een versluiering over deze Naam. Toen Jezus de woorden gebruikte "doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest" wist Hij dat Zijn discipelen de openbaring zouden hebben wat die Naam was.

Daarom sprak Petrus op de dag van Pinksteren onder de inspiratie van de Heilige Geest openlijk de woorden: "Dus moet ook het ganse huis IsraŽls zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt."

Hier werd de Naam voor het eerst voluit zonder bedekking uitgesproken. De sluier over het geheimenis 'Christus' was weggenomen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten verborgen was, was thans geopenbaard aan de heiligen. (Efeze 1:26-28). Daarom kon hij in vers 38 openlijk zeggen:

"En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen"

De Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest: Here Jezus Christus.

Hoe wist Petrus om op die wijze te dopen? Heeft hij na de uitstorting van de Heilige Geest een vergadering of een concilie met de andere apostelen belegd met als onderwerp: 'hoe gaan we dopen?'. Het antwoord is, dat hij directe openbaring ontvangen had. Deze eenvoudige ongeletterde visserman genaamd Simon Petrus, had meer openbaring over de Naam dan de hedendaagse theologen, bisschoppen en kerkleiders.

Zei Jezus niet in Joh 15:26: "Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen."

Lees ook Joh 14:26 "maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren (gr. Didasko: onderwijzen, uitleggen) en u te binnen brengen al, wat Ik u gezegd heb."

Het kan misschien zijn dat u het verwarrend vind dat Hand 2:38 de vervulling en openbaring van Matt.28 is. Was het niet Dezelfde Jezus die in Matt 28 sprak, ook gesproken heeft in Hand 2:38 door een mens heen? En de velen andere plaatsen waar de andere apostelen doopten, boze geesten uitdreven, baden en alles deden in de Naam van de Here Jezus Christus. Zegt de Bijbel niet dat op het getuigenis van twee of drie getuigen alle zaak vast staat? (2 Kor 13:1) De bedekking van Matt. 28 is weggenomen onder de bedeling van de Heilige Geest. Waarom nog leven met een bedekking op ons 'aangezicht' bij het lezen van het Woord (II Kor. 3:14-16; 4:3). Waarom leven in schaduwbeelden, tradities en onder bedekkingen als de werkelijkheid hier is? Waarom zouden we het ene van de Here in Matt.28 nemen om een geloofsbelijdenis van drie afzonderlijke goddelijke personen te bevestigen en het andere wat de Here ook gezegd heeft af te zwakken? Hoe kunnen er drie personen zijn in ťťn God? Niet alleen ontbreekt hiervoor het Schriftbewijs, maar het geeft tevens blijk van een gebrek aan gezond denken. Drie afzonderlijke (goddelijke) personen zijn, ofschoon toch ťťn in wezen, drie goden, of de taal heeft haar betekenis geheel verloren. Deze waarheid is voor velen moeilijk te accepteren omdat deze Rooms Katholieke dogma en eeuwenoude geloofsbelijdenis van de drie-eenheid zo diep geworteld zit in de mens binnen de kerken van onze maatschappij. Wat eeuwenlang algemeen aanvaard is als waarheid, bewijst niet dat het waarheid is. Gods Woord is de Waarheid en ieder mens leugenachtig (Rom.3:4). Al vanaf dat de slang Eva verleidde door het Woord van God krachtloos te maken, is hij erin geslaagd geweest hetzelfde te doen in de afgelopen 6000 jaar. IsraŽl had net zoals wij ook bijna 2000 jaar de Schrift. Toch maakten zij het Woord van God krachteloos door tradities en menselijke overleveringen. Hetzelfde is ook gebeurd in de kerkgeschiedenis van de heidenbedeling dat uiteindelijk tot zijn hoogtepunt komt in de mens der wetteloosheid (2 Thess. 2:3)

In de verklaring van Petrus in Hand 4:10-12 lezen we :

"dan moet aan u allen en het ganse volk van IsraŽl bekend zijn, dat door de Naam van Jezus Christus, de NazoreeŽr, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere Naam (opm. niet namen) aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden."

"En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de Naam des Heren Jezus" (Kol 3:17)


Zelfs elke geschiedkundige van het christendom zou u kunnen zeggen dat christenen van de eerste eeuwen doopten in de Naam van Jezus Christus en dat er officieel in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest gedoopt werd in de 3 of 4e Eeuw na de Concilie van Nicea. U kunt het zelf in de geschiedenis nazoeken.

"Overal in de oudste bronnen, wordt aangegeven dat de doop plaatsvond in de Naam van Jezus Christus." (BRITANNICA ENCYCLOPEDIA 11de Editie/ Vol.3/p.82)

Zelfs de Katholieke kerk erkent dat de kerk dit in latere eeuwen gewijzigd heeft in concilies (zoals ook de kinderdoop en besprenkeling), om het leerstuk van de drie-eenheid te onderstrepen en lieten op latere tijd Matt.28 zwaarder wegen dan hand.2:38 en overige teksten. Zie u, hoe een valse leer ontstaat door de Bijbelteksten te isoleren van de rest van het Woord? De Katholieke kerk erkent het maar zal nooit terugkomen op haar fouten en zich bekeren van haar dogma's omdat ze gelooft dat de kerk onfeilbaar is en de macht heeft dingen in de leer te veranderen. Bedenk dat gevestigde kerkelijke systemen zich nooit bekeren van hun leerstellingen en daden. Het zijn altijd de individuen binnen de kerken die eerlijk zijn en zeggen: "Wij zijn fout". Veel dingen zijn door protestantse kerken van R.K. overgenomen. Denk u niet dat de Reformatie onze hedendaagse kerken voor 100% vrijgemaakt heeft van alle Rooms Katholieke invloeden. Maar wie heeft de juiste openbaring over de doop: zijn het de apostelen? Of zijn het de moderne kerken en theologen, die denken dat zij Matt.28 nu meer op de letter uitvoeren dan de apostelen? Zonder de Heilige Geest zullen we de letter van het Woord alleen naar menselijk intellect uitleggen. Is het niet de R.K. die gelooft in de transsubstantiatie (verandering van brood en wijn in het letterlijke lichaam en bloed van Christus), omdat Jezus zei bij de instelling van het Avondmaal: " Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is"? Jezus heeft het nooit uitgelegd wat Hij bedoelde. Hij wist dat de Heilige Geest zou komen om het uit te leggen. Hij zei: "Gij zult het later begrijpen." Maar zonder de Heilige Geest interpreteerde de R.K. letterlijk wat Jezus op bedekte wijze sprak en maakte er een (valse) leer van. De Here heeft het toegestaan dat dingen op die manier gezegd zijn omdat het niet voor iedereen is. Daarom zei Jezus maar ook in het boek Openbaringen: "Wie een oor heeft die hore (wat de Geest tot de gemeenten zegt)"

Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten GodsÖ Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
(1 Kor.2:10-14)

Of matt.19:11 "Doch Hij zeide tot hen: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is."

M.a.w. het is eigenlijk op bedekte wijze gezegd voor diegene die een geestelijk oor hebben om het te begrijpen, de andere zullen het verkeerd begrijpen en er zelfgemaakte dogma's en leringen van maken. God wist dat de kerken zouden vallen in tradities, dogma's, leringen en geboden van mensen zoals IsraŽl door hun intellectuele opvattingen , maar Hij wist ook dat de echte gelovigen Hem naar de Geest zouden dienen en niet alleen naar de letter. (II Kor.3:6)

Nog ťťn voorbeeld wil ik geven; Wie had Paulus geleerd om in de Naam van de Here Jezus te dopen in Hand. 19:5?

Paulus zei in Gal 1: "Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus." (Gal 1:11+12)

En in vers 16: " ik ben geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed; ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds vůůr mij apostelen waren, maar ik ben naar ArabiŽ vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd."

Hoe wist Paulus hoe er gedoopt moest worden? Door een concilie, een kerksynode of op een seminarie? Of hadden de andere apostelen het hem gezegd? Hij was geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed, maar ontving dezelfde openbaring over de wijze waarop gedoopt moest worden precies zoals ook Petrus tegen wie Jezus zei: "vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard" Maar wie weet er beter hoe er gedoopt moet worden, Paulus en Petrus die er directe openbaring over hadden of de kerk die deze doop door de eeuwen veranderd heeft en zegt dat ze liever de woorden van de Meester zelf naar de letter nemen dan de openbaring van de Geest van de apostelen?

Wanneer een meester een som opgeeft aan zijn leerlingen dan verwacht hij ook dat zij die som beantwoordden met de juiste oplossing, dan weet hij dat ze zijn lessen begrepen hebben. Wanneer een leerling precies de som herhaald, gaat er een dikke streep doorheen omdat de oplossing niet voldoet aan de vraag. Hetzelfde kunnen we toepassen toen de Meester de opdracht aan Zijn discipelen gaf: "doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest". Zij hadden niet alleen de opdracht maar ook de oplossing omdat zij de lessen van de Meester zelf begrepen hadden door de Geest van God. De oplossing was : Here Jezus Christus. Maar heden heeft men de oplossing van de opdracht verloren door gebrek aan openbaring.

Ik zeg niet dat alle mensen die in de drie-eenheid hebben geloofd en gedoopt waren in deze titels niet behouden zijn. De Here heeft gezegd dat hij voorbijziet van tijden van onwetendheid (Hand.17:30). Velen zijn behouden omdat ze van deze waarheid niet wisten door blindheid. Maar op het moment dat we de waarheid weten, dan zijn we er zelf verantwoordelijk voor om er naar te leven en het anderen te zeggen. Daarom is het goed om deze zaak grondig in gebed te onderzoeken. Niemand kan u de openbaring geven, alleen God zelf. Toch ben ik blij dat er iemand was die het mij gezegd heeft; maar toen God Zichzelf aan mij openbaarde over de eenheid van God werd de Bijbel een nieuw Boek voor mij.

Misschien denkt u dat de waterdoop slechts maar een bijzaak is. Als wij discipelen van Jezus Christus zijn, dan brengen we dat ook in de waterdoop tot uitdrukking wie wij volgen: kiezen we voor roomse dogma's en overleveringen van mensen gebaseerd op een deel van het Woord, of het gehele Woord van Jezus Christus door de Heilige Geest, zoals de eerste Christenen.

'Niet van brood zal de mens leven maar van alle Woord, dat uit de mond van God uitgaat. (Matt.4)


Schriftverwijzingen

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Matt.28:19-20)

Dus moet ook het ganse huis IsraŽls zeker weten, dat God Hem Ťn tot Here Ťn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. (Hand.2:36-38)

"dan moet aan u allen en het ganse volk van IsraŽl bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de NazoreeŽr, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden (Hand 4:10-12)

Die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest. (Hand.8:15-17)

want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. (Hand. 10:46-48)

En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen. (Hand.19:1-7)

Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. (Rom. 6:3)

"En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus" (Kol 3:17)
Onderdompeling of besprenking?:

het Griekse woord "baptizo", wat betekent het "ONDERDOMPELEN" in water. Tijdens de eerste driehonderd jaar vanaf de dood en opstanding van Christus, werd de doop altijd uitgevoerd door ONDERDOMPELING van de persoon ONDER WATER.

Matt.3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

Handelingen 8:38 "En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem".

"Toen ze uit het water kwamen,Ö" (Handelingen 8:39).

Johannes 3:23 "Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar VEEL WATER was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen" .


ALLE schriftplaatsen die de kinderdoop of besprenkeling ondersteunen
KLIK HIER


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      lijst onderwerpen    TOP   

Wilt u reageren?