VORIGE PAGINA     |   LIJST ONDERWERPEN  |    VOLGENDE PAGINA
eenheid

Inhoud van deze pagina:

De Waarheid over de Eenheid van God

Schriftverwijzingen en -ondersteuning over de Eenheid van God
De Waarheid over de eenheid van God
en de onwaarheden in de drieëenheidsleer


Een gedeelte uit het zeven gemeentetijdperkenboek (Hfst 1)

Al deze uitdrukkingen "Hij, Die is" en "Hij, Die was" en "Hij, Die komen zal" en "Getrouwe Getuige" en "Eerstgeborene uit de doden" en "Overste van de koningen der aarde" en "Alfa en Oméga" en de "Almachtige", zijn titels en aanduidingen van EEN EN DEZELFDE PERSOON, en wel de Here Jezus Christus, Die ons uit onze zonden heeft verlost door Zijn eigen bloed.

De Geest van God in Johannes drukt Zich op deze wijze uit om de verheven Godheid van Jezus Christus in het licht te stellen en om de Godheid als ÉÉN God te openbaren. Heden ten dage heerst hierover geweldig veel misverstand. En wel dit, dat men zegt dat er drie Goden zijn, in plaats van ÉÉN. Deze openbaring, zoals Jezus Zelf aan Johannes heeft gegeven, corrigeert die vergissing. Het is niet zo, dat er drie Goden zijn, maar er is één God met drie bedieningen of ambten. Er is ÉÉN God met drie titels, Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze machtige openbaring had de eerste gemeente ook en zij moet in deze laatste dagen hersteld worden, net als de juiste formulering van de waterdoop.

Nu zullen moderne theologen het niet met mij eens zijn, want in een groot Christelijk tijdschrift stond dit: "De lering van de drieëenheid ligt in het hart van het Oude Testament zelf. Zo ligt het eveneens in elk opzicht in het hart van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament staat al even afwijzend tegenover de gedachte, dat er meer dan één God is, als het Oude. Toch leert het Nieuwe Testament duidelijk, dat de Vader God is, dat de Zoon God is, en dat de Heilige Geest God is, en dat deze drie NIET drie aspecten van dezelfde Persoon zijn, maar drie personen, die in een werkelijke persoonlijke verhouding tot elkaar staan. Daar hebben we het grote leerstuk van de Drie Personen maar de éne God."
Ze schrijven ook: "God is volgens de Bijbel niet één Persoon maar hij is drie Personen in één God. Dat is het grote mysterie van de Drieëenheid." Nu, dat is het zeker. Hoe kunnen er drie personen zijn in één God? Niet alleen ontbreekt hiervoor het Schriftbewijs, maar het geeft tevens blijk van een gebrek aan gezond denken. Drie afzonderlijke personen zijn, ofschoon toch één in wezen, drie goden, of de taal heeft haar betekenis geheel verloren.
Luister nog eens naar deze woorden: "Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde, zegt de Here, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige." Dat is de Godheid. Dit is niet maar een profeet, een mens. Dit is God. Het is geen openbaring van drie Goden, maar van ÉÉN God, de Almachtige.

In het begin van de kerkgeschiedenis geloofde men niet in drie Goden. Een dergelijk geloof is bij de apostelen niet te vinden. Pas na de tijd der apostelen deed deze theorie haar intrede, en zij werd zowaar een onderwerp en een hoofdpunt van de leer op het Concilie van Nicéa. De leer van de Godheid veroorzaakte een splitsing in Nicéa. En door die splitsing ontstonden er twee uitersten. Het ene leidde werkelijk tot polytheïsme, het veel-godendom, want men geloofde in drie Goden; en anderen vervielen in het unitarisme. Natuurlijk duurde dit even voor het tot stand kwam, maar het kwam er toch van, en zo is het heden ten dage nog. Maar de openbaring van de Geest, die door Johannes tot de gemeenten kwam, was: "Ik ben de Here Jezus Christus, en ik ben ALLES. Er is geen enkele andere God." En Hij zette Zijn zegel op deze openbaring.

Overweeg eens het volgende: Wie was de Vader van Jezus? Matthéüs 1:18 zegt: "Maria werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest." Maar Jezus Zelf verklaarde, dat God Zijn Vader was. God de Vader en God de Heilige Geest, zoals vaak uitgedrukt wordt, wijst erop dat de Vader en de Geest ÉÉN zijn. En dat zijn Zij ook, anders zou Jezus twee Vaders hebben. Maar let erop dat Jezus zei, dat Hij en Zijn Vader ÉÉN zijn -- niet twee. Er is dus maar ÉÉN God.

Nu dit historisch en Schriftuurlijk waar is, vragen de mensen zich af, waar de drie personen vandaan kwamen. Het werd een grondbeginsel, een kardinaal leerstuk op het Concilie van Nicéa in 325 na Christus. Deze drieëenheid (een absoluut onbijbels woord) berustte op de vele goden van Rome. De Romeinen kenden vele goden, tot wie zij baden. Zij baden ook tot de voorouders als middelaars. Het was maar één stap om aan de oude goden nieuwe namen te geven; dus krijgen we "heiligen" om het meer bijbels te doen klinken. Zo hebben we in plaats van Jupiter, Venus, Mars enzovoort, een Paulus, Petrus, Fatima, Christoforus en anderen gekregen. Men kon met de heidense godsdienst niet uit de voeten als men maar één God had, daarom werd Hij in drieën verdeeld en van de heiligen werden voorbidders gemaakt, zoals men voorbidders gemaakt had van de voorouders.

Sindsdien besefte men niet meer, dat er maar één God is met drie ambten of manifestaties. Men weet, dat er volgens de Schrift één God is, maar men verandert dit in de fantastische theorie dat God als een druivetros is; drie personen, met dezelfde Goddelijkheid, waaraan ze alle drie gelijkelijk deel hebben. Maar in de Openbaring staat duidelijk dat Jezus is Hij "Die is, en Die was, en Die komen zal." Hij is de Alfa en de Oméga, wat betekent dat Hij de "A tot Z" is, of te wel, Hij is ALLES. Hij is alles, de Almachtige. Hij is de Roos van Saron, de Lelie der Valleien, de Blinkende Morgenster, de Rechtvaardige Spruit, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Hij is God, de Almachtige God. ÉÉN GOD.

In I Timotheüs 3:16 staat: "En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid." Dat zegt de Bijbel. Hij zegt, dat God geopenbaard was in het vlees. Eén God. Die ENE God was geopenbaard in vlees. Daarmee is de zaak beslist. God kwam in een mensengedaante. Dat maakte Hem niet tot een ANDERE GOD. HIJ WAS GOD, DEZELFDE GOD. Het was toen een openbaring, en het is nu een openbaring. Eén God.

Laten we terugkeren naar de Bijbel en zien, wat Hij in den beginne was volgens de openbaring, die Hij van Zichzelf geeft. De grote Jehova verscheen aan Israël in een vuurkolom. En als de Engel des Verbonds leefde Hij in die vuurkolom en Hij leidde Israël dagelijks. Bij de tempel kondigde Hij Zijn komst aan met een grote wolk. Toen werd Hij op een dag geopenbaard in een lichaam, dat uit een maagd geboren werd en dat voor Hem bereid was. De God, Die tabernakelde boven de tenten van Israël, nam nu een tent van vlees aan en tabernakelde als mens temidden van de mensen. Maar Hij was DEZELFDE GOD.

De Bijbel leert ons, dat GOD IN CHRISTUS WAS. Het lichaam was Jezus. In Hem woonde al de volheid der Godheid LICHAMELIJK. Niets kan eenvoudiger zijn dan dat. Een mysterie, o ja. Maar werkelijk waarheid -- eenvoudiger kan het niet. Als Hij toen geen drie verschillende personen was, kan Hij het ook nu niet zijn. ÉÉN GOD: En deze zelfde God was vlees geworden.

Jezus zeide: "Ik kom van God en ik ga (terug) tot God." Johannes 16:27--28. Dat is precies wat er gebeurde. Hij verdween van de aarde door Zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart. Toen ontmoette Paulus Hem op de weg naar Damascus en Hij sprak tot Paulus en zei: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?" Paulus zei: "Wie zijt Gij, Here?" Hij zei: "Ik ben Jezus." Hij was een vuurkolom, een verblindend licht. Hij was teruggekeerd, zoals Hij gezegd had dat geschieden zou. Terug tot dezelfde gedaante als waarin Hij was voor Hij een tabernakel van vlees aannam. Dat is precies hoe Johannes het zag. Johannes 1:18: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard." Let erop, waar Johannes zegt, dat Jezus IS. Hij is IN de schoot des Vaders.

Lukas 2:11 zegt: "U is heden de Zaligmaker geboren, welke is Christus, de Here, in de stad Davids." Hij werd geboren als de Christus, en acht dagen later, toen Hij besneden werd, werd Hij Jezus genoemd, zoals de engel hun gezegd had. Ik ben geboren: Branham. Toen ik geboren was, gaf men mij de naam William. Hij was CHRISTUS, maar hier, onder de mensen werd Hem een naam gegeven. Die uitwendige tabernakel, die de mensen konden zien, werd Jezus genoemd. Hij was de Here der Heerlijkheid, de Almachtige geopenbaard in het vlees. Hij is God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is dat allemaal!
Vader, Zoon en Heilige Geest, dat zijn maar titels. Het zijn geen namen. Daarom dopen wij in de Naam van de Here Jezus Christus want dat is een Naam, en géén titel. Het is de naam van deze titels, net zoals u een pasgeboren baby neemt, een jongen, en u geeft hem een naam. Een baby is het, zijn titel is zoon, maar als naam krijgt hij bijvoorbeeld: Jan Hendrik Bruin. U doopt niet alleen "in de Naam van Jezus". Er zijn duizenden "Jezussen" in de wereld en er waren al duizenden geweest voor Jezus, onze Heiland. Maar slechts één van dezen is geboren als de Christus, "HERE JEZUS CHRISTUS".
Dan hebben de mensen het over Jezus, als de Eeuwige Zoon van God. Is dat nu niet tegenstrijdig? Wie heeft er ooit van een 'Zoon' gehoord die eeuwig was? Zoons hebben een begin, maar iets wat eeuwig is heeft nooit een begin gekend. Hij is de Eeuwige God (Jehova), geopenbaard in het vlees.
In het Evangelie van Johannes staat: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond." Hij was de Waarachtige en Getrouwe Getuige voor des Vaders eeuwige Woord. Hij was een Profeet en kon zeggen wat de Vader Hem gebood te zeggen. Hij zei: "Mijn Vader is in Mij." Dat is het wat Jezus, de tabernakel, zei: "Mijn Vader is in Mij."
God kent vele titels: 'Onze Gerechtigheid', en 'Onze Vrede', en 'de Alom Tegenwoordige', en 'Vader' en 'Zoon' en 'Heilige Geest', maar Hij heeft slechts één menselijke Naam, en die Naam is Jezus.
Laat u niet in verwarring brengen doordat Hij drie ambten heeft of dat Hij een drievoudige manifestatie heeft. Op aarde was Hij een Profeet; in de hemel is Hij de Priester; en wanneer Hij wederkomt op aarde, is Hij de Koning der Koningen. "Hij, Die Was" -- dat is Jezus, de Profeet. "Hij, Die is" -- dat is Hij, de Hogepriester, Die voorbede doet -- Een Die kan aangeraakt worden met de gevoelens van onze zwakheden. "Hij, Die komt" -- dat is de komende Koning. Op aarde was Hij het Woord, de Profeet. Mozes zei van Hem: "Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal u de HERE, uw God, verwekken; en het zal geschieden dat de man, die niet zal horen naar de woorden van die Profeet, uit zijn volk zal uitgeroeid worden." Deuteronomium 18:15, 19

Let op deze feiten over Jezus. Op aarde was Hij Profeet, Lam en Zoon. Daardoor werd Hij niet drie personen. Het waren slechts manifestaties (of bedieningen) van de Ene Persoon, Jezus.
Nu is er een zeer geliefd gedeelte uit de Schrift, dat naar de mening van de aanhangers der Drieëenheid -- trinitariërs -- een bewijs vormt voor hun stelling als zou er in de Godheid meer dan één werkelijke Persoon zijn. Ik bedoel Openbaring 5:6--8: "En ik zag, en ziet, in het midden van de troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; welke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand van Hem, Die op de troon zat. En toen Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neer, hebbende elk citers en gouden schalen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen." Inderdaad, als wij deze verzen afzonderlijk nemen, zou het er op lijken alsof ze deze stelling bewijzen. Let wel, ik zei, als we deze verzen AFZONDERLIJK bezien.

Lees echter Openbaring 4:2--3 en 9--11: "En terstond werd ik in de Geest; en ziet, er was een troon gezet in de hemel, en er zat Een op de troon. En Die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk." "En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op de troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft; zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op de troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij Here, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen." Let er zorgvuldig op, dat in vers 2 staat: "ÉÉN (niet twee of drie, maar ÉÉN) zat op de troon." In vers 3 staat: "HIJ was (NIET zij waren) van aanzien de steen jaspis gelijk." In vers 9 staat, dat de dieren HEM (niet hun) eer gaven. In vers 10 staat, dat de ouderlingen voor HEM (niet voor hen) neervielen. In vers 11 staat, dat zij riepen: "Gij, Here (niet Heren) zijt waardig..." Ook staat er in vers 11, dat deze ENE op de troon de "Schepper" was, wat Jezus is (Johannes 1:3), Die de Jehova-Geest-God van het Oude Testament is (Genesis 1:1).

Maar daar behoeven wij het niet bij te laten. Lees nu in Openbaring 3:21: "Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon." Lees ook Hebreeën 12:2: "Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Die voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God."

Let er op dat Jezus, Die de Openbaring Zelf schreef, zegt, dat Hij met de Vader in de troon zit. De Geest in Paulus (en die Geest is de Geest van Christus, want Dat is de Geest der profetie, waardoor het Woord komt) zegt, dat Hij gezeten is aan de RECHTERHAND van God. Maar toen Johannes keek, zag hij er maar "ÉÉN" op de troon zitten. En pas in Openbaring 5:6--8 (dat in tijdsvolgorde na Openbaring 4:2--3 komt) zien we "het Lam" de Boekrol aannemen van "Hem", Die op de troon gezeten is, zoals in Openbaring 4:2--3, 9--10 vermeld staat. Wat is dit? Het is het geheimenis van "ÉÉN GOD". Hij, Jezus, ging uit van God, werd geopenbaard in het vlees, stierf en stond weder op, en keerde terug tot de "Schoot des Vaders". Zoals Johannes gezegd heeft: "De eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard." Johannes 1:18. Nu was het tijd voor God (de Messias) terug te keren en Zijn bruid op te eisen en Zich dan voor te stellen, bekend te maken, aan Israël. Zo zien we God weer naar voren komen om een lichamelijke verbinding met de mens aan te nemen als de 'Zoon van David', 'Koning der koningen' en 'Here der Heren', en 'Bruidegom der Heidenbruid'. Het zijn NIET "twee" Goden, maar het is eenvoudig ÉÉN GOD, Die Zijn machtige drievoudige ambten en titels openbaart

Ja, als er drie Goden waren, dan zou men heel goed kunnen dopen voor een Vader, en een Zoon, en een Heilige Geest. Maar de AAN JOHANNES GEGEVEN OPENBARING luidde, dat er ÉÉN GOD is en Zijn Naam is de HERE JEZUS CHRISTUS en u doopt voor ÉÉN God en niet meer dan Eén. Daarom doopte ook Petrus aldus op de Pinksterdag. Hij moest trouw blijven aan de openbaring, die luidde: Dat het ganse huis Israëls zeker wete, dat God Hem EN TOT HERE, EN TOT CHRISTUS GEMAAKT HEEFT, DEZE JEZUS, DIEN GIJ GEKRUISIGD HEBT. Dat is Hij, "DE HERE JEZUS CHRISTUS."

Indien nu Jezus en Here en Christus is, dan is Hij (Jezus) en dan kan Hij niets anders zijn dan "Vader, Zoon en Heilige Geest" in ÉÉN Persoon, geopenbaard in het vlees. Het is NIET: "God in drie Personen, gezegende Drieëenheid", maar: ÉÉN GOD, ÉÉN PERSOON met drie hoofdtitels of drie ambten, die deze titels openbaren. Ik herhaal het: Deze zelfde Jezus is EN Here EN Christus. Here (Vader) en Christus (Heilige Geest) zijn Jezus, want Hij (Jezus) is BEIDE: EN Here EN Christus.

Als openbaring uw begrip te boven gaat, zoek dan Gods aangezicht hierover. Dat is de enige weg, volgens welke u haar ooit zult kunnen ontvangen. Een openbaring moet van God komen. Zij komt nooit door menselijke, natuurlijke begaafdheden, maar slechts als gave van de Heilige Geest. U kunt zelfs de Bijbel uit uw hoofd leren, en hoe mooi dat ook is, toch zal het nog geen openbaring betekenen; het moet een openbaring zijn van Godswege. Er staat in het Woord dat niemand kan zeggen dat Jezus de Christus is, dan door de Heilige Geest. U moet de Heilige Geest ontvangen en dan, maar ook alleen dàn, kan de Geest u de openbaring geven, dat Jezus Christus is: God, de Gezalfde.
Niemand weet de dingen Gods dan de Geest van God en hij, aan wie de Geest van God ze openbaart. Wij hebben voor alles nodig, dat wij God aanroepen en om openbaring vragen. We hebben de Bijbel aangenomen, we hebben er de belangrijke waarheden van aangenomen, maar het is voor de meeste mensen nog geen werkelijkheid, omdat de openbaring door de Geest er niet is. Het Woord is niet levend gemaakt.

Een gedeelte uit Hfst 4 (gemeentetijdperk Smyrna)

"EN AANGEZIEN GIJ KINDEREN (ZONEN) ZIJT, ZO HEEFT GOD DE GEEST ZIJNS ZOONS UITGEZONDEN IN UW HARTEN, DIE ROEPT VADER, VADER." Op wie viel de Geest op de Pinksterdag? Op zonen! En te Korinthe? Op zonen, namelijk toen zij HET WOORD HOORDEN.

Wat is de Doop in de Heilige Geest? Het is de Geest, Die u doopt in het lichaam van Christus. Het is de nieuwe geboorte. Het is de Geest van God, Die binnenkomt en u vervult, nadat u zich bekeerd hebt, (nadat u Zijn Woord gehoord hebt) en gedoopt zijt geworden in water als een antwoord van een goed geweten voor God.

Wat wij zo juist hebben uiteengezet zou voor velen veel gemakkelijker te begrijpen zijn, indien allen geloofden in de leer van de eenheid van de Godheid. Want er zijn geen drie personen in de Godheid, maar ÉÉN. Wij worden dan ook NIET door de Geest des Levens wedergeboren, van Jezus, Die binnenkomt, terwijl dan daarna de Heilige Geest komt, om ons kracht te geven. Indien dat zo zou zijn, waarom geven wij de Vader dan niet de eer, door Hem geen deel te geven in onze volledige verlossing, want indien de verlossing van de Here is en er drie Heren zijn, dan moet HIJ (de Vader) toch ook wat te doen hebben. Maar wij kunnen absoluut goed zien dat Jezus heel duidelijk stelt, dat Hij, en Hij alleen, God is, en dat Hij, en Hij alleen, het is, Die bij de gelovige inwoning maakt. Johannes 14:16 zegt, dat de Vader een andere Trooster zal zenden. Maar vers 17 zegt dat Hij (Jezus) bij hen blijft en later IN hen zou zijn. In vers 18 zegt Hij: "IK KOM TOT U." In vers 23 zegt Hij tot Zijn discipelen: "Wij (de Vader en de Zoon) zullen tot hem komen." De Vader, de Zoon en de Heilige Geest komen dus allen op één moment binnen, want HET IS ÉÉN PERSOON, waaruit de Godheid bestaat. Die gebeurtenis vond plaats op de Pinksterdag. Er zijn geen twee komsten van de Geest, maar ÉÉN. De moeilijkheid is, dat de mensen de zuivere waarheid niet kennen en zij geloven wel in Jezus voor de vergeving van hun zonden, maar gaan nooit verder om de Geest te ontvangen.

De Eenheid van de Godheid is in de gehele Bijbel te vinden, van Genesis 1:1 tot Openbaring 22:21. Maar de mensen zijn verblind geraakt door een onschriftuurlijk dogma van een drieënigheid en dat dogma wordt zo algemeen geaccepteerd dat het praktisch onmogelijk is de "Ene Gods Persoon" te zien. Als de mensen de WAARHEID van de Godheid niet kunnen zien maar deze bestrijden, zullen ze nooit de overige waarheid zien, OMDAT DE OPENBARING IS JEZUS CHRISTUS IN ZIJN GEMEENTE EN ZIJN WERKEN IN HET MIDDEN DER GEMEENTE VOOR DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN. Hebt u dat begrepen? Wel, ik weet zeker dat u het begrijpt.

Uit de Zevengemeentetijdperken Hoofdstuk 5

De oude geschiedenissen stemmen overeen met de Bijbel, dat deze Babylonische godsdienst heel zeker niet de oorspronkelijke godsdienst van de oude volkeren der aarde is geweest. Hij dreef als eerste van het oorspronkelijk geloof af, maar het was zelf niet de oorspronkelijke godsdienst. Geschiedkundigen, zoals Wilkinson en Mallett, hebben uit oude documenten afdoende bewezen, dat er een tijd is geweest dat alle volkeren der aarde in ÉÉN GOD geloofden, Die oppermachtig, eeuwig en onzichtbaar was en Die alle dingen tot aanzijn riep door het Woord, dat uit Zijn mond voortkwam. Hij was liefhebbend, goed en rechtvaardig van nature. Maar omdat de Satan alles zal bederven wat hij kan, zien we, dat hij de gedachten en de harten der mensen bederft, zodat deze de waarheid verwerpen. Zoals hij er altijd op uit was, vereerd te worden, alsof hij God was en niet de dienstknecht en de schepping van God, trok hij de verering van God af, zodat hij deze op zichzelf zou kunnen richten en aldus verhoogd zou worden. Hij slaagde er in zijn verlangen te verwezenlijken om zijn godsdienst over de gehele wereld te verspreiden. Dit wordt gestaafd door God in de brief aan de Romeinen: "Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; waardoor zij een bedorven godsdienst aanvaardden, zodat zij schepsels vereerden en niet de Schepper." Denk eraan, Satan was een schepsel Gods (de Zoon des Dageraads). We zien aldus, dat, waar eens de waarheid onder de mensen verbreid was, en allen aan die ene waarheid vasthielden, er later een dag aanbrak, waarop een aanzienlijke groep zich van God afwendde en een duivelse vorm van verering over de wereld ging verspreiden. De geschiedenis bevestigt, dat degenen uit de stam Sem, die achter de onveranderlijke waarheid stonden, zich fel tegen degenen uit de stam Cham verzetten, die zich van de waarheid hadden afgewend tot de leugen van de duivel. Er is geen tijd om hierover te gaan discussiëren; ik vermeld het alleen opdat u kunt inzien dat er slechts twee -- en niet meer -- godsdiensten zijn geweest en dat de slechte over de gehele wereld verbreid raakte.
Het monotheïsme werd in Babylon in het polytheïsme veranderd. De leugens en de mysteriën des duivels kwamen in opstand tegen de waarheid van God en de mysteriën Gods in die stad. Satan werd waarlijk de god dezer wereld en eiste verering van degenen, die hij bedrogen had door hen te laten geloven, dat hij werkelijk de Heer was.
De polytheïstische godsdienst van de vijand is begonnen met de drieëenheidsleer. Het was ver terug in de oudheid dat de idee van "één God in drie personen" ontstond. Wat is het merkwaardig, dat onze moderne theologen dit niet ontdekt hebben, maar klaarblijkelijk -- al evenzeer bedrogen door de Satan als hun voorvaderen -- geloven ze nog steeds in de idee van drie personen in de Godheid. Laten ze ons slechts één tekst wijzen in de Schrift, die enig gezag verleent aan die leer. Is het niet merkwaardig dat, terwijl de nakomelingen van Cham hun Satanische eredienst, die gebaseerd was op de idee van de drie goden, voortzetten er niets is dat er op duidt dat de nakomelingen van Sem zoiets geloofden of er enige ceremoniële eredienst op nahielden die ook maar slechts een type daarvan inhield?
Is het niet merkwaardig, dat de Hebreeën geloofden: "Hoor, Israël! de HERE, onze God, is een ENIG HERE!" indien er drie personen in de Godheid waren? Abraham, de nakomeling van Sem, zag in Genesis 18 slechts ÉÉN God met twee engelen.
Hoe werd deze drieëenheid uitgebeeld? Ze werd uitgebeeld in een gelijkzijdige driehoek, net zoals ze tegenwoordig in Rome uitgebeeld wordt. Merkwaardig, dat de Hebreeën zulk een voorstelling niet kenden. Wie heeft er nu gelijk? De Hebreeën of de Babyloniërs? In Azië kwam de polytheïstische idee van drie goden tot uitdrukking in een beeld met drie hoofden op één lichaam. Hij wordt uitgebeeld als drie intelligenties. In India kwam het in hun hart op, Hem voor te stellen als één God in drie gedaanten. En dat is nu werkelijk terdege de moderne theologie van tegenwoordig! In Japan bevindt zich een groot Boeddha beeld met drie hoofden, zoals we dat zoëven beschreven. Maar het meest onthullende van alle is het beeld dat het drieëenheidsbegrip van God voorstelt in een drieënige gedaante van: 1. Het hoofd van een oud man, voorstellend God de Vader; 2. Een cirkel die in de mysteriën "Zaad" betekende, hetgeen op zijn beurt de Zoon voorstelt; 3. De vleugels en de staart van een vogel (de duif). Hier was de leer van de Vader, Zoon en Heilige Geest, drie personen in de Godheid, een echte drieëenheid. U kunt hetzelfde zien in Rome. Mag ik nu opnieuw vragen: Is het niet merkwaardig, dat de duivel en zijn vereerders in feite meer van de waarheid geopenbaard kregen dan de vader des geloofs (Abraham) en zijn nakomelingen? Dat is nu wat de moderne theologen ons proberen wijs te maken als ze het over een drieëenheid hebben. Herinner u slechts dit ene van nu af aan: wat ik hier vermeld zijn feiten en het is ook een feit dat de Satan een leugenaar is en de vader der leugens, en wanneer hij ook komt met wat voor licht ook, het is en blijft nog steeds een leugen. Hij is een moordenaar. En zijn leer over de drieëenheid heeft hele menigten doen omkomen en zal voortgaan de mensen te verderven, totdat Jezus komt.

Volgens de geschiedenis was er niet veel tijd voor nodig om een verandering te brengen in deze voorstelling van een Vader en een Zoon en de Heilige Geest. Satan voerde de mensen stap voor stap van de waarheid af. De voorstelling van de Godheid, die hieruit ontstond was deze: 1. De eeuwige Vader; 2. De Geest van God, vleesgeworden in een MENSELIJKE moeder (brengt dat u aan het denken?); 3. Een goddelijke Zoon, de vrucht van die vleeswording (het vrouwenzaad).
Maar de duivel is niet tevreden. Hij heeft nog geen verering voor zichzelf bereikt dan op een indirecte wijze. Dus laat hij de mensen nog verder afdwalen van de waarheid. Door zijn mysteriën openbaart hij de mensen dat, aangezien de grote onzichtbare Vader God Zich niet bemoeit met de aangelegenheden der mensen, maar Zich ten opzichte van hen stil houdt, Hij mitsdien wel in stilte aanbeden kan worden: in werkelijkheid betekent het, Hem zoveel mogelijk of helemaal te negeren. Deze leer verspreidde zich ook over de wereld en vandaag aan de dag kunt u zien, dat in India de tempels voor de grote Schepper, de zwijgende God, opvallend weinig in aantal zijn.
Daar het niet nodig was, dat men de Schepper-Vader aanbad, was het slechts een vanzelfsprekende zaak dat de verering oversloeg naar de "Moeder en het Kind" die als voorwerpen van verering gingen gelden. In Egypte kende men dezelfde combinatie van moeder en zoon onder de naam Isis en Osiris. In India was het Isi en Iswara (merk op dat zelfs de namen met elkaar overeenkomen!) In Azië was het Cybele en Deoius. In Rome en Griekenland volgde men het voorbeeld. Wel, stel u de verbazing voor van sommige Rooms-katholieke missionarissen toen zij in China kwamen en er een madonna met kind aantroffen met lichtstralen die uit het hoofd van de baby schenen. Het beeld zou zeer goed geruild kunnen worden voor één in het Vaticaan, afgezien dan van het verschil in bepaalde gelaatstrekken. Nu betaamt het ons de oorspronkelijke "moeder en kind" te ontdekken. De oorspronkelijke godin-moeder van Babylon was Semiramis, die in de oosterse landen Rhea genoemd werd. In haar armen hield ze een zoon, die, ofschoon een baby, beschreven werd als groot, sterk, schoon, en vooral bekoorlijk voor de vrouwen. In Ezechiël 8:14 werd hij Tammuz genoemd. Bij de klassieke schrijvers heette hij Bacchus. Voor de Babyloniërs was hij Ninus. Het feit, dat hij wordt voorgesteld als een baby in de moederarmen en toch beschreven wordt als een groot en machtig man, vindt zijn verklaring in het feit dat hij bekend staat als de "Echtgenoot--Zoon". Eén van zijn titels was "Echtgenoot van de Moeder", en in India, waar beiden bekend staan als Iswara en Isi, wordt hij (de echtgenoot) voorgesteld als de baby aan de borst van zijn eigen vrouw.
Dat deze Ninus de Nimrod uit de Bijbel is kunnen we bevestigen door de geschiedenis te vergelijken met het verhaal uit Genesis. Pompejus heeft gezegd: "Ninus, koning van Assyrië, veranderde de oude gematigde levenswijze door de zucht tot verovering. HIJ WAS DE EERSTE, DIE OORLOG TEGEN ZIJN BUURLANDEN VOERDE. Hij overwon alle landen van Assyrië tot Lybië daar deze niet bedreven waren in het oorlogvoeren." Diodorus zegt: "Ninus was de oudste van de Assyrische koningen, die in de geschiedenis vermeld worden. Daar hij oorlogszuchtig van aard was, oefende hij vele jonge mannen op strenge wijze in de kunst van het oorlogvoeren. Hij onderwierp Babylonië toen er nog geen stad Babylon bestond." Zo zien we, dat Ninus groot begon te worden in Babylon, dat hij Babel bouwde en de macht overnam in Assyrië door er koning van te worden, en vervolgens voortging met het opslokken van andere uitgestrekte gebieden, waar de mensen inzake de oorlog onbedreven waren en een gematigde levenswijze kenden, zoals Pompejus gezegd heeft. Nu staat er in Genesis 10, waar over het koninkrijk van Nimrod gesproken wordt: "En het beginsel van zijn rijk was Babel, en Erech, en Akkad, en Kalne in het land Sinear. Uit dit land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Ninevé, en Kalah, enzovoort." Maar de vertalers maakten een fout, doordat ze Assur als een zelfstandig naamwoord vertaalden -- want het is een werkwoord en het betekent in het Chaldeeuws "sterk (krachtig) maken". Aldus is het Nimrod, die, toen hij sterk geworden was (hij vestigde zijn koninkrijk door 's werelds eerste leger op te bouwen, dat hij geoefend had door het te drillen en te onderwerpen aan de ontberingen van de jacht), met zijn sterk leger voorbij Sinear trok, volkeren onderwierp en steden bouwde als Ninevé, dat naar hem werd genoemd; en zelfs tegenwoordig wordt een aanzienlijk deel van de ruïnes dier stad "Nimrod" genoemd! Daar we ontdekt hebben, wie Ninus was, is het nu nodig te ontdekken wie zijn vader was. Volgens de geschiedenis was het Bel, de stichter van Babylon. (Nu moet hier worden opgemerkt, dat Bel haar stichtte in die zin, dat hij deze hele beweging begonnen is, maar dat het zijn zoon was, Ninus, die Babylon grondvestte en die de eerste koning was, enzovoort.) Maar volgens de Schrift was de vader van Nimrod Kusch: "En Kusch gewon Nimrod." Maar niet alleen is dit juist, we bemerken ook, dat Cham Kusch verwerkte. Nu werd in de Egyptische beschaving Bel genoemd: Hermes, en de naam Hermes betekent: "DE ZOON VAN CHAM". Volgens de geschiedenis was Hermes de grote profeet van de afgodendienst. Hij was de vertolker der goden. Hij werd ook wel genoemd Mercurius. (Lees Handelingen 14:11--12).

Hyginus zegt over die god, die afwisselend bekend stond als Bel, Hermes, Mercurius enzovoort, het volgende: "Vele eeuwen lang leefden de mensen onder het bestuur van Jupiter (niet de Romeinse Jupiter, maar Jehova der Hebreeën, die eerder dan de Romeinse geschiedenis optreedt) zonder steden en zonder wetten, terwijl ze allen dezelfde taal spraken. Maar nadat Mercurius (Bel, Kusch) de spraken der mensen vertolkte (vandaar dat een tolk Hermeneutes genoemd wordt), verdeelde deze zelfde figuur de naties. Toen begon de tweedracht." Hieruit kunnen we zien dat Bel of Kusch, de vader van Nimrod, oorspronkelijk de vermaarde leider was, die de mensen deed afdwalen van de ware God en hen als de "vertolker der goden" ertoe aanmoedigde een andere vorm van godsdienst aan te nemen. Hij moedigde hen aan, verder te gaan met de toren van Babel, die zijn zoon metterdaad bouwde. Deze aanmoediging bracht de verwarring en de verdeeldheid onder de mensen, en zo was hij dus zowel "vertolker" als "degene die verwarring teweegbrengt."
Kusch was bovendien de vader van het polytheïstische stelsel en toen mensen door mensen vergoddelijkt werden, werd hij natuurlijk de vader der goden. Nu werd Kusch, Bel genoemd. En Bel was in de Romeinse mythologie Janus. Hij wordt uitgebeeld met twee gezichten en hij droeg een knots, waarmee hij de mensen verwarde en "verstrooide". Volgens Ovidius zei Janus van zichzelf: "De Ouden noemden mij Chaos." Wie zien dus, dat de Kusch uit de Bijbel, de oorspronkelijke rebel tegen het monotheïsme, Bel, Belus, Hermes, Janus enzovoort genoemd werd onder de oude volkeren. Hij beweerde openbaringen en uitleggingen van de goden aan de mensen door te geven. Daardoor werd hij er de oorzaak van, dat de toorn Gods de mensen verstrooide, zodat er verdeeldheid en verwarring ontstond.

Tot dusver hebben wij gezien, waar het polytheïsme of veelgodendom vandaan kwam. Maar is het u opgevallen, dat we ook een vermelding vonden van iemand genaamd Kusch, die de titel "de vader der goden" kreeg? Merkte u hier het thema van de mythologieën der oudheid op, dat de goden zich vereenzelvigen met mensen? Daar komt de voorouderverering vandaan. We zouden er dus mee kunnen volstaan in de geschiedenis een onderzoek naar de voorouderverering in te stellen. Wel, er is komen vast te staan, dat Kusch de verering van drie goden invoerde, van vader, zoon en geest. Drie goden, die alle drie gelijk waren. Maar hij wist van het komende vrouwezaad, daarom moest er een vrouw en haar zaad bij betrokken worden. Dit kon geschieden toen Nimrod stierf. Zijn vrouw, Semiramis, vergoddelijkte hem en maakte zich aldus tot de moeder van de zoon en ook de moeder van de goden. (Net zoals de Roomse kerk Maria vergoddelijkt heeft. Zij zegt dat zij (namelijk Maria) zonder zonde was en dat ze de Moeder Gods was). Zij (Semiramis) noemde Nimrod "Zeroaschta", hetgeen betekent: "het beloofde zaad der vrouw." Maar het duurde niet zo erg lang, of de vrouw begon meer aandacht te trekken dan de zoon, en spoedig was zij het, die werd afgebeeld terwijl ze de slang onder haar voeten vertrad. Ze werd de "koningin des hemels" genoemd en tot goddelijke staat verheven. Hoe lijkt dit alles op wat er tegenwoordig plaatsvindt, nu Maria, de moeder van Jezus, is verheven tot onsterfelijkheid en juist nu, in september 1964 poogt het Vaticaans Concilie aan Maria een kwaliteit toe te kennen die zij niet bezit, want men zou haar willen noemen "Maria de Middelares", "Maria de Moeder Aller Gelovigen" of "Moeder der Kerk". Als er ooit in een godsdienst een Babylonische voorouderverering voorkwam, dan is het in de godsdienst van de kerk van Rome.

Niet alleen de voorouderverering vond zijn oorsprong in Babylon, maar ook de verering van de natuur. Het was in Babylon dat de goden vereenzelvigd werden met de zon en de maan, enzovoort. Het hoofdonderwerp in de natuur was de zon, die de eigenschap heeft, dat zij licht en warmte geeft, en die zich aan de mens vertoont als een vuurbal in de hemelen. Zo zou de hoofdgod de zonnegod zijn, die Baäl genoemd werd. Dikwijls werd de zon afgebeeld als een vlammende cirkel, spoedig verscheen er rondom die vlam een slang. Het duurde niet lang, of de slang werd een symbool van de zon en dientengevolge werd de slang vereerd. Zo werd het verlangen van Satans hart geheel vervuld. Hij werd als God vereerd. Zijn troon was gevestigd. Zijn slaven bogen zich voor hem. Daar in Pergamus werd hij vereerd in de gedaante van een levende slang; niet slechts had deze Eva verleid, maar ook de meerderheid van het mensdom.
Maar hoe werd Pergamus de troon des Satans, als Babylon de troon was? Het antwoord is weer te vinden in de geschiedenis. Toen Babylon ten val kwam en in handen viel der Meden en Perzen, ontvluchtte de priester-koning Attalus de stad en ging hij naar Pergamus met zijn priesters en heilige mysteriën. Daar stichtte hij zijn koninkrijk buiten het Romeinse keizerrijk, en hij was voorspoedig onder de zorg van de duivel. Dit is een zeer korte samenvatting van de geschiedenis van de Babylonische godsdienst geweest en van zijn komst naar Pergamus. Ongetwijfeld zijn er vele vragen onbeantwoord gebleven en er zou vast en zeker veel meer over gezegd kunnen worden teneinde ons inzicht te verhelderen maar dit is niet bedoeld als een studie van de geschiedenis, maar eerder als een hulpmiddel bij de bestudering van het Woord.

Schriftverwijzingen

Deut.6:4 NBG Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! ( Niet drie)

Staten vert: Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! (niet een drie-enig)

Deut 5:7-9 "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben...... Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik (enkelvoud), de HERE, uw God, ben een naijverig God"

Jes. 42:8 "Ik (enkelvoud) ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven"

:Vergelijk met de aanbidding die Jezus kreeg:

Joh.5:23 opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

Matt.2:11 SV: En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden

Matt.15:25 SV En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!

Matt.28:9 NBG En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem.

Matt.8:2 SV En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.

Matt.14:33 SV Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!

Matt.8:17-18 NBG En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

Openb.12:12-14 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.

Openb.22:8-9 En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!)

Jes.9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Jes. 41:4 "Ik de HERE, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde. "

Als 'De Eerste' (de Vader) Dezelfde persoon is dan is ook De Laatste (de Heilige Geest) Dezelfde persoon. Maar Jezus (de middelste) zei: "Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste". Als de HERE zei dat Hij de eerste en de laatste Dezelfde is, dan was ook Jezus Christus Dezelfde.)

Jes. 43:11 Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.

(verg. Fil.3:20 Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten)

Jes.44:6 Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. En wie is als Ik.

(verg. Openb. 1:8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Openb 1:18
Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.)

Jes.44:8 is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen. (verg. 1Kor.10:4 ..en de steenrots was Christus)

Jes 44:21 opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn."(Jes.43:10)

Jes 44:24 "Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die de hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelf;

Jes 45:8 "De HERE alleen is God". Ik ben de HERE en er is geen ander. (Vgl met col 1:17: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem)

Jes 45:18 "..niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander."

Jes 45.21 Ben Ik het niet, de HERE? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet.

Jes. 46:9 Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk;

(verg.Fil 2:5-8 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.)

Mal.2:10 Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?

Zach.14:9 En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige.

(Deze schrift wordt vervult in Jezus Christus verg. Openb. 17:14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, want Hij is de Here der heren de Koning der koningen
Deut.10:17
Want de HERE, uw God, is de God der goden en de Here der heren. 1Tim.5:16 ..de verschijning van onze Here Jezus Christus, welke te Zijner tijd de zalige en enige Heerser zal aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft..

De Vader en de Heilige Geest: Één Persoon:

Matt 1:18 "als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. (KJV with child of the Holy Ghost)

Matt.1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

Marc.12:29 SV Welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. (niet drie-enig)

Joh.14:7-10 Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken.

Joh.20:28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!
(vergl. Met Ps. 35:24 Doe mij recht naar uw gerechtigheid, o HERE, mijn God, dat zij zich niet over mij verheugen (eng. My God and my Lord)

Kol 1:19 "Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken"

Kol 2:9 "Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk" (let op! niet een deel of de 2e persoon maar al de volheid der Godheid lichamelijk.)

I Tim 3:16 (staten vert) "..En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees.. "

Joh 1:1 "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God….(vs 14) Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. "

Hebr. 1:3 door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen

Vader,Zoon en Heilige Geest: Één Persoon

De Vader Matt 10:20 "maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; Want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt."

de Zoon Luc 21:14: "Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen, want Ik zal u mond en wijsheid geven."

De Heilige Geest

Marc 13:11 " weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. "

Één Geest (niet drie)

Joh.4:24 staten vert.: God is een Geest (enkelvoud, niet drie Geesten), en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en waarheid.(SV)"

Rom 8:9-11 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

I Kor 12:3-9+11 "Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest….Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil."

I Kor.12:13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

2 Kor.3 "De Heere nu is de Geest (Enkelvoud); en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid."

Gal.4:6 God heeft de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roep Abba, Vader.

Efeze 4:5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de heilige Geest, en deze drie zijn Eén. (lit. translation Interlinair Bible Hendrickson: These three is One)

Kol 1:15-17 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 1 Tim. 2:4-5 Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Titus 2:13 de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,

2 Petr.1:1 die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus

I Joh.5:20 "En wij zijn in de Waarachtige in Zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, wacht u voor de afgoden." (verg. met Joh.17:3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.)    |  
VOLGENDE PAGINA

HOME      lijst onderwerpen    TOP   ________________________________________________________

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op December 2007
en gewijzigd op 14-2-2009