lijst onderwerpen
Vele Bijbelse waarheden die verborgen waren, zijn in onze tijd geopenbaard of opnieuw aan het licht gebracht
Verplaats uw muis op onderstaande onderwerpen


De Waarheid over de Eenheid van de Godheid
De waarheid dat God niet drie personen of drie goden zijn maar ╔Ún Persoon geopenbaard in drie bedieningen.

De Waarheid over de juiste waterdoop
De waarheid over waterdoop in de Naam van de Here Jezus Christus door onderdompeling. Menselijk dogma's van besprenken, begieten, kinderdoop en de doop in de drieenheidformulering worden volkomen weerlegd

De Waarheid over de wedergeboorte
De waarheid wat de wedergeboorte is en hoe men wedergeboren wordt.

De Waarheid wie de valse christussen en valse profeten zijn
Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden(MatteŘs 24:24)

De Waarheid dat wij leven in het laatste gemeentetijdperk: Laodicea
De boodschap aan Laodicea: "gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte"

De Waarheid over de voorbestemming
Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vˇˇr de grondlegging der wereld , opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht(Efeze 1:4)

De Waarheid over het belang van openbaring van God
"Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.(matt.16:16)"
Het belang van openbaring door de Geest aan een ware gelovige kan nooit overschat worden


De Waarheid over de werken en leer van de Nikola´eten
Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikola´eten haat, welke Ik ook haat. (Openb. 2:6) De profetie in het boek openbaringen over de werken en leer der Nikola´eten die in de eerste eeuwen van de gemeente zou opkomen is een hiŰrarchie en leiderschap van mensen in plaats van de Heilige Geest die in de eindtijd zou eindigen in het merkteken van het beest.

De Waarheid over het bewijs van het vervult zijn met de Geest
Is spreken in tongen of uitingen van de Geest het bewijs van de Heilige Geest?

De Waarheid over de zeven gemeentetijdperken
Een korte samenvatting van de zeven gemeenten uit het boek Openbaringen

De Waarheid over vrouwelijke predikers
Wat zegt de Bijbel van de vrouw in de bediening van het Woord?

De Waarheid over de kleding en de sieraden van de vrouw
Wat zegt de Bijbel over de kleding en sieraden van de vrouw

De Waarheid over het vrouwenhaar
Wat zegt de Bijbel over het haar van de vrouw. Behoort een vrouw lang haar te dragen? Is het juist voor een christin om kort haar te dragen?

De waarheid over de sabbat.
Moet een christen sabbat of de zondag houden?


______________________________________________________


Onwaarheden over William Branham
Vele onwaarheden op internet en publikaties over de bediening en boodschap van William Branham weerlegd

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort