Wie was William Branham?
Een verklaring over het leven en bediening van William Branham

HOME   


                        Meer delen van deze film kunt u op deze link bekijken

Foto van William Branham met de vuurkolom; Is door de wetenschap bevestigd als onvervalst document Foto van William Branham met de boven-
natuurlijke vuurkolom. Het licht verscheen boven hem in een massabijeenkomst in Sam Houston Coliseum 1950, Houston, Texas en werd door wetenschappelijke onderzoeker George J. Lacy, van de F.B.I. als onvervalst document bevestigd.
Hij verklaarde: "Tot mijn weten, is dit de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat een bovennatuurlijk wezen gefotografeerd is en wetenschappelijk bevestigd"
De foto wordt heden beschouwd als één van de tien wereldberoemste foto's uit de geschiedenis van de fotografie en de meest verbazing- wekkende foto die ooit gemaakt is.)


William Branham (1909) was een Amerikaanse Bijbelprediker die nationale en internationale bekendheid kreeg nadat een engel hem zichtbaar verschenen was in 1946 en hem de opdracht gaf voor een wereldwijde bediening om het Evangelie te prediken. Zijn bediening werd overvloedig vergezeld met wonderen, tekenen en profetische gaven in een mate waarin de kerk het sinds de dagen van Jezus Christus en de apostelen niet meer gezien heeft (zie tijdlijn Branham). In de genezingsopwekking van de jaren '50 en '60 waarvan William Branham de initiatiefnemer en het speerpunt was, werden miljoenen zieken genezen van kanker, blindheid, doofheid, verlamdheid, kreupelheid en vele andere kwalen. In het begin waren verslagen van massagenezingen waarbij zelfs in één bijeenkomst 25.000 mensen genezen werden en zeven vrachtwagenladingen met krukken, beugels en veldbedden wegreden na de dienst (2). Ook zijn verscheide doden opgewekt ( 3 4 5 ). Deze bovennatuurlijke gebeurtenissen werden vaak bevestigd door de (medische) wetenschap van die tijd. Samenkomst na samenkomst werd door de Geest van God in gezichten de geheimen uit de levens van duizenden mensen geopenbaard zoals, hun namen, adressen, ziekten, verborgen zonden en vele andere details, waarbij ook dikwijls hun toekomst. In al deze tienduizenden gevallen over een periode van twintig jaar heeft William Branham er nooit één keer naast gezeten met de visioenen die hij van God kreeg met zeer gedetailleerde inhoud over personen. Deze manifestaties van de Geest voor massa's van mensen werden vaak opgenomen op geluidsbanden. (6) Deze gave werd nooit geëvenaard in de kerkgeschiedenis, zowel vóór als na William Branham. Een Bijbel tekst die bekendheid kreeg in deze opwekkingsdagen was Hebr. 13:8 "JEZUS CHRISTUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE EN TOT IN EEUWIGHEID." De bekende evangelist Tommy Osborn verklaarde: (7)

"De man die wij kennen als William Branham werd gezonden om opnieuw God in vlees te tonen. Maar waarom werd hij gezonden om dit te doen en waarom al deze tekenen? Had Jezus al niet deze dingen gedaan? Waren ze niet al gezien en vastgelegd? Ja, absoluut. Ze waren allemaal al gedaan en men was ze vergeten. Dus God, willende meer overvloedig tonen de onveranderlijkheid van Zijn Raad, deed het opnieuw in de twintigste eeuw. Hij deed het opnieuw en ik zag het, Zijn heerlijkheid.

Deze bovennatuurlijke gebeurtenissen werden door W. Branham niet gezien als het bewijs maar meer als bevestiging van God, om de aandacht van de mensen te krijgen voor het bovennatuurlijke Evangelie van de Bijbel. Zoals ook Mozes aandacht getrokken werd door een brandende braamstruik en er heen ging om het wonderlijke verschijnsel te bezien (Ex.3:2). Daarna kreeg hij de opdracht met een boodschap en ontving hij verschillende tekenen van God om het volk van God uit Egypte te leiden. De boodschap die Mozes kreeg was belangrijker dan de tekenen die hij verrichte. Nadat Mozes de tekenen in Egypte verricht had werd hij geconfronteerd door nabootsers (Ex.7:11), waardoor zijn geloofwaardigheid in de ogen van de Egyptenaren afnam. Zo werden de bovennatuurlijke tekenen in de bediening van William Branham ook door velen nagebootst in de Pinkster- en Charismatische beweging waardoor ook zijn geloofwaardigheid ogenschijnlijk in zijn boodschap en opdracht voor de wereld afnam door het fanatisme en vervalsingen waarmee hij onterecht mee geassocieerd werd. De ware gelovigen konden in overeenstemming met de Schrift, de goede boom van de slechte onderscheiden door hun vruchten (Matt.7:16). De boodschap en opdracht van Branham was echter belangrijker dan de tekenen. De opdracht die hij had was om de mensen los te maken van een geestelijke Egypte van mensengemaakte dogma's en kerktradities waar mensen in gebonden zijn en ze te brengen tot het Woord van God en ze te verbinden aan één man: Christus (2 Kor.11:2). William Branham startte nooit een eigen kerk of kerkelijke organisatie om volgelingen te krijgen en was in zijn optreden interkerkelijk. Ook populariteit en geld verafschuwde hij en wees deze dingen van de hand. Bij één geval was zelfs bekend dat een genezen kankerpatiënte hem uit dankbaarheid een check aanbood van 1.500.000 dollar die hij onmiddellijk teruggaf (8) en bij een ander geval verscheurde hij bij alle aanwezigen een check van 30.000 dollar (9).

In de loop van de bediening begon William Branham zich meer toe te leggen op het verkondigen van Bijbelse waarheden en namen de massagenezingen af. Dit eeuwenoude bijbels patroon vindt men veelvoudig terug zoals bijvoorbeeld bij Mozes, Jezus Christus en de apostelen. In het begin van hun bediening was er een overvloed van wonderen en tekenen voor een groot publiek, maar deze namen af naarmate het Woord van God meer de nadruk kreeg.

Vele geïnspireerde predikingen van William Branham met een schat aan Bijbelse onderwerpen werden opgenomen op geluidsbanden, waarvan ongeveer 1180 boodschappen kosteloos te beluisteren (mp3) en te lezen zijn op Internet. Ongeveer 350 predikingen werden in het Nederlands vertaald (10). In deze boodschappen lag het zwaartepunt vooral om Bijbelse waarheden te verkondigen die in de traditionele kerken niet gepredikt werden vanwege blindheid door kerkelijke geloofsbelijdenissen. De eenvoudige predikingen waren strikt volgens de Bijbel en werden gekenmerkt door vele vermaningen tegen onzedigheid, onheilige wandel, ongeloof in God's beloften, lauwheid (Openb. 3:16) en het weglaten van vele zaken uit het Woord in onze moderne tijd. Wat regelmatig terug kwam in zijn vurige toespraken: het lange vrouwenhaar als bedekking (11), onzedige vrouwenkleding (12), vrouwen in het ambt (13), wereldgelijkvormigheid (Rom. 12:2), waarbij hij elke keer de gemeente opriep om terug te komen tot het Woord van God. Toch werd heiliging als een werk van de Heilige Geest gezien en stond de genade, de liefde van God en de wedergeboorte (14) centraal in zijn prediking.
Ook werden waarheden gepredikt zoals de waterdoop door onderdompeling in de Naam van de Here Jezus Christus (15) en de Eenheid van God (16) Deze waarheden werden ook door de eerste gemeente verkondigd maar waren verloren gegaan door de dwaalleringen van de Rooms Katholieke Kerk. De protestantse kerken namen eeuwenlang deze diepgewortelde Roomse dogma's onwetend over. Vele andere verborgenheden in de Bijbel werden verkondigd zoals " De Openbaring van de Zeven Gemeentetijdperken " gebaseerd op de zeven gemeenten in Openbaringen 1-3 en de " Openbaring van de Zeven Zegels " van Openbaringen 5.

William Branham predikte het Woord van God zonder enig compromis of terughoudendheid voor welke kerk of persoon hij ook stond. Daarom werd hij uiteindelijk gehaat en verworpen door de gevestigde kerken en kerkleiders, omdat hij altijd de waarheid sprak zoals ook alle profeten en dienstknechten van God vanouds geen behagers van mensen waren en vervolgd werden vanwege het Woord. Paulus zei: "Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.(gal.1:10)

William Branham's bediening was sterk te vergelijken met de bediening van Johannes de Doper bij Zijn eerste Komst. Johannes leidde het volk Israël uit hun tradities, dogma's, kerkelijke geloofsbelijdenissen en de zonden van die tijd om hun harten voor te bereiden voor Zijn eerste komst. Johannes was onafhankelijk van kerkelijke systemen in zijn tijd. Hij werd geleid door de Geest van God. God verandert niet. God gebruikt altijd interkerkelijke dienstknechten gezalfd door de Heilige Geest om de gemeente te waarschuwen voor wat Hij gaat doen. Hij gebruikte nooit de traditionele kerkelijke systemen.

Ook in deze tijd hebben we een voorloper nodig om ons te leiden uit onze tradities en kerkelijke dogma's en ons terug te brengen naar het oorspronkelijke Woord van God om onze harten voor te bereiden voor Zijn tweede komst. De moderne kerken hebben hetzelfde met William Branham gedaan als met Johannes de Doper en Jezus Christus. Zoals Johannes en Jezus boodschap niet werden begrepen, werd de boodschap en bediening van William Branham totaal verkeerd begrepen door de religieuze wereld. Johannes de Doper toonde geen tekenen. William Branham werd zelfs meer bevestigd door Bijbelse tekenen en wonderen dan er zelfs opgetekend staat de Evangeliën en het boek Handelingen. De Pinkstermensen erkende zelfs dat William Branham de meest begiftigde man met het bovennatuurlijke was die de wereld ooit gekend heeft sinds de dagen van Jezus Christus. Maar het was niet Branham maar Christus in Branham. Toch verwierpen dezelfde Pinksterbeweging zijn boodschap zoals ook bij Jezus (Joh.6:66), die veel groter en gewichtiger was dan de tekenen. Een ander ding over de boodschap van William Branham was dat het zo eenvoudig was dat het gekenmerkt werd als: De eenvoud zelve. Theologen struikelden over het eenvoudige taalgebruik en namen er aanstoot aan zoals ook in de dagen van Johannes en Jezus. Jezus zei: "Ik dank U Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard" (Matt.11:25).

"de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen."( Joh.1:10-11)
Zoals Christus, het vleesgemaakte Woord, niet aangenomen werd door de Zijnen en Hem niet hebben gekend, zo hebben de hedendaagse kerken ook de Boodschap van William Branham niet gekend en aangenomen en hebben hetzelfde etiket erop geplaatst. Geschiedenis herhaalt zichzelf opnieuw.

In tegenstelling met wat er vaak door critici beweerd word, leerde William Branham nooit dat zijn openbaringen boven of buiten de Bijbel stonden of toegevoegd moesten worden aan de Bijbel. Zijn boodschap was juist het omgekeerde: om de mensen weer terug te brengen naar het ongerepte Woord van God. Hij onderwees nadrukkelijk dat elke openbaring die tegenstrijdig was met de Bijbel, vals was. Ook geloofde hij dat elke openbaring van God iets moest zijn wat reeds in het geschreven Woord moest staan. Branham herkende de autoriteit van de Schrift boven alle tekenen, engelen en openbaringen. "Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! (gal. 1:7-8).

Toch gaat het geschreven Woord en openbaring hand in hand. De blinde Farizeeërs en de Schriftgeleerden in de dagen van Jezus hadden het geschreven Woord maar hadden geen openbaring van de Geschriften die betrekking hadden op hun tijd en mistten uiteindelijk de beloften voor hun dag: Het vleesgemaakte Woord dat vlak voor hun ogen gemanifesteerd werd. Deze openbaring werd alleen aan eenvoudige 'kinderkens' gegeven. Daarom zei Jezus Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is." (Matt.16:16)
Het was niet alleen door het geschreven Woord waardoor Petrus wist wie de Christus was. Maar het was door openbaring van het geschreven Woord. (17) Dit maakt het belang van openbaring van het geschreven Woord in onze tijd duidelijk zonder dat we er iets aan toedoen of weglaten van de geinspireerde Schriften.

Velen zullen de beloften missen die betrekking hebben op onze tijd vanwege gebrek aan openbaring van het geschreven Woord en geestelijke blindheid. Moge God ons ogenzalf geven (openb. 3:14-18) en openbaring schenken in dit laatste gemeentetijdperk van Laodicea waarvan gezegd is dat ze lauw en blind is. (18).

Een ander algemeen misverstand is dat in de boodschap van William Branham alles gecentreerd zou zijn op de persoon Branham. Het is verdrietig dat zowel tegenstanders als fanatisten een verkeerd beeld hebben gegeven van zijn bediening. Men hoeft maar een paar predikingen van hem gelezen te hebben en zal snel ontdekken dat dit het totaal tegendeel is en het alleen om één Persoon gaat in Branham's boodschap: Jezus Christus en een wegcijferen van William Branham.

"Ik heb er geen moment aan gedacht een boodschap aan het volk te brengen, opdat het mij zou volgen, of zich aan zou sluiten bij mijn gemeente, of een of andere gemeenschap en organisatie zou stichten. Ik heb het niet gedaan en zal het ook nu niet doen. Ik heb geen belangstelling in dergelijke zaken, maar ik heb wel belangstelling in de dingen Gods en der mensen, en als ik slechts één ding kan volbrengen, zal ik tevreden zijn. Dat ene is dit: een echte geestelijke relatie tussen God en mensen tot stand gebracht zien worden, waarbij mensen nieuwe scheppingen in Christus worden, vervuld worden met Zijn Geest en levend gemaakt worden naar Zijn Woord. Ik zou allen willen uitnodigen, smeken en waarschuwen Zijn stem te horen op dit tijdstip en uw leven volkomen aan Hem over te geven, gelijk ook ik in mijn hart er op vertrouw, dat ik mijn alles aan Hem gegeven heb. God moge u zegenen, en moge Zijn komst uw hart verblijden."

WILLIAM BRANHAM


Bekijk ook de tijdlijn met datum's en gebeurtenissen uit het leven van William Branham Tijdlijn van de leven van W Branham


Hieronder een aantal gebeurtenissen waarin God Zich opnieuw in onze generatie geopenbaard heeft :

Opstandingen uit de dood 1  2  3  4  5 
blinden ontvangen hun gezicht 1  2  3  4  5  6  7  8 
Genezing van kankergevallen  1  2  3  4  5  6  7 
Genezing van verlamden, kreupelen en invaliden 1  2  3  4  5  6  7  8 
Niets kon standhouden tegen de kracht van God  1  2  3  4  5  6 
Scheppende wonderen  1  2  3  4  5 
De grootste massa-genezingen in de geschiedenis van de kerk  1  2  3  4 
Visioenen kwamen volmaakt in vervulling. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Bovennatuurlijke leiding van God 1  2  3  4 
De vuurkolom verschijnt in het publiek en werd bevestigd door de wetenschap  1  2  3  4 
Byzondere gebeurtenissen  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Levensgeschiedenis  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Vele Bijbelse waarheden die verborgen waren, zijn in onze tijd geopenbaard of opnieuw aan het licht gebracht door de bediening van William Branham
Verplaats uw muis op onderstaande onderwerpen


De Waarheid over de Eenheid van de Godheid
De waarheid dat God niet drie personen of drie goden zijn maar Één Persoon geopenbaard in drie bedieningen.

De Waarheid over de juiste waterdoop
De waarheid over waterdoop in de Naam van de Here Jezus Christus door onderdompeling. Menselijk dogma's van besprenken, begieten, kinderdoop en de doop in de drieenheidformulering worden volkomen weerlegd

De Waarheid over de wedergeboorte
De waarheid wat de wedergeboorte is en hoe men wedergeboren wordt.

De Waarheid wie de valse christussen en valse profeten zijn
Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden(Matteüs 24:24)

De Waarheid dat wij leven in het laatste gemeentetijdperk: Laodicea
De boodschap aan Laodicea: "gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte"

De Waarheid over de voorbestemming
Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld , opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht(Efeze 1:4)

De Waarheid over het belang van openbaring van God
"Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.(matt.16:16)"
Het belang van openbaring door de Geest aan een ware gelovige kan nooit overschat worden

De Waarheid over de werken en leer van de Nikolaïeten
"Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke Ik ook haat". (Openb. 2:6) De profetie in het boek openbaringen over de werken en leer der Nikolaïeten die in de eerste eeuwen van de gemeente zou opkomen is een hiërarchie en leiderschap van mensen in plaats van de Heilige Geest die in de eindtijd zou eindigen in het merkteken van het beest.

De Waarheid over het bewijs van het vervult zijn met de Geest
Is spreken in tongen of uitingen van de Geest het bewijs van de Heilige Geest?

De Waarheid over de zeven gemeentetijdperken
Een korte samenvatting van de zeven gemeenten uit het boek Openbaringen

De Waarheid over vrouwelijke predikers
Wat zegt de Bijbel van de vrouw in de bediening van het Woord?

De Waarheid over de kleding en de sieraden van de vrouw
Wat zegt de Bijbel over de kleding en sieraden van de vrouw

De Waarheid over het vrouwenhaar
Wat zegt de Bijbel over het haar van de vrouw. Behoort een vrouw lang haar te dragen? Is het juist voor een christin om kort haar te dragen?

De waarheid over de sabbat.
Moet een christen sabbat of de zondag houden?


HOME      lijst onderwerpen   


________________________________________________________

Wilt u reageren?  

Peter van Oort

Peter van Oort
Deze site was geplaatst op 8 Mei 2009